Аналіз сучасної малої прози

Тип: На вибір студента

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Яремко М. В.Інн21, Інн22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Інн21доцент Яремко М. В.
Інн22доцент Яремко М. В.

Опис курсу

Мета курсу – формування теоретичних знань про жанрові різновиди малої прози та її представників у німецькомовній літературі ХХ – поч. ХХІ ст., а також розвиток умінь і навичок інтерпретації художнього тексту на основі комплексного аналізу його структури, композиційно-тематичної побудови, мовної організації та ідейно-естетичного змісту.

Завдання курсу:

 • розкрити жанрово-стильові особливості малої прози;
 • розглянути історію виникнення, розвиток і проблематику жанру короткого оповідання у німецькомовній літературі ХХ ст.;
 • ознайомити студентів із схемою філологічного аналізу художнього тексту;
 • проаналізувати короткі оповідання В. Борхерта, Г. Белля, З. Ленца, А. Андерша, І. Айхінґер, Р. Брамбаха, Ґ. Кунерта та визначити специфіку індивідуально-авторських мовних засобів;
 • зʼясувати жанрову своєрідність стислого оповідання на матеріалі текстів П. Бікселя, К. Марті, М. Л. Кашніц, Т. Бернгарда, Ґ. Айха, Б. Штрауса, Г. фон Додерера;
 • охарактеризувати тенденції розвитку малих епічних форм у німецькомовній літературі кін. ХХ – поч. ХХІ ст. на прикладі оповідань Ю. Германн, C. Берґ, Ю. Франк.

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • жанрові різновиди та характерні ознаки малих епічних форм;
 • основні аспекти філологічного аналізу тексту;
 • літературний і соціально-історичний контекст виникнення короткого оповідання у німецькомовній літературі ХХ ст.;
 • жанрово-стилістичні особливості німецькомовного короткого оповідання;
 • принцип композиційної структури стислого оповідання;
 • новаторство та стильову своєрідність німецькомовної малої прози кін. ХХ – поч. ХХІ ст.

вміти:

 • визначити жанр малих епічних форм художньої літератури;
 • аналізувати архітектоніку, композицію, смислову структуру та мовну організацію тексту;
 • обґрунтувати індивідуально-авторські стилістичні особливості тексту;
 • інтерпретувати художній текст на основі аналізу його структури, семантики, прагматики та екстралінгвістичних параметрів.

Рекомендована література

Базова

 1. Брандес М. П. Стилистика текста. Теоретический курс : учебник / М. П. Брандес. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Прогресс-Традиция ; ИНФРА-М, 2004. – 416 с.
 2. Науменко А. М. Філологічний аналіз тексту : навч. посіб. / А. М. Науменко. – Вінниця : Нова книга, 2005. – 416 с.
 3. Bellmann W. Klassische deutsche Kurzgeschichten / Werner Bellmann. – Stuttgart : Reclam, 2004. – 363 S.
 4. Doderer K. Die Kurzgeschichte in Deutschland : ihre Form und ihre Entwicklung / Klaus Doderer. – 6. Aufl. – Darmstadt : Wiss. Buchges., 1980. – 103 S.
 5. Durzak M. Die Kunst der Kurzgeschichte : zur Theorie und Geschichte der deutschen Kurzgeschichte / Manfred Durzak. – München : Fink, 1989. – 352 S.
 6. Gelfert H.-D. Wie interpretiert man eine Novelle und eine Kurzgeschichte? / Hans-Dieter Gelfert. – Stuttgart : Reclam, 1993. – 195 S.
 7. Greese B. Die Kurzgeschichte auf dem Weg ins 21. Jahrhundert / Bettina Greese ; [hrsg. von J. Diekhans]. – Paderborn : Schöningh, 2007. – 132 S.
 8. Hilzinger S. Kleine literarische Formen in Einzeldarstellungen / Sonja Hilzinger. Stuttgart : Reclam.2002. – 278 S.
 9. Hummel Ch. Kürzestgeschichten / Christine Hummel. – Stuttgart : Reclam, 2015. – 136 S.
 10. Nayhauss H.-Ch. G. v. Theorie der Kurzgeschichte : für die Sekundarstufe / Hans-Christoph von Nayhauss. – Stuttgart : Reclam, 2004. – 160 S.
 11. Schrader M. Epische Kurzformen : Theorie und Didaktik / Monika Schrader. – Königstein/Ts. : Scriptor Verl., 1980. – 232 S.
 12. Schwake T. Klassische Kurzgeschichten / erarb. von Timotheus Schwake ; [hrsg. von J. Diekhans]. – Paderborn : Schöningh, 2008. – 181 S.
 13. Spinner K. H. Kurzgeschichten – kurze Prosa : Grundlagen – Methoden – Anregungen für den Unterricht / Kaspar H. Spinner. – 3. Aufl. – Seelze-Velber : Klett / Kallmeyer, 2017. – 176 S.
 14. Ulrich W. Deutsche Kurzgeschichten : für die Sekundarstufe II / Winfried Ulrich.Stuttgart : Reclam, 2002. – 87 S.

 

Допоміжна

 1. Гром’як Р. Т. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. – К. : ВЦ “Академія”, 1997. – 752 с.
 2. Николина Н. А. Филологический анализ текста : учеб. пособ. / Н. А. Николина. – М. : Изд. центр “Академия”, 2003. – 256 с.
 3. Metzler Lexikon Literatur : Begriffe und Definitionen / [hrsg. v. D. Burdorf u.a.]. – 3., völlig neu bearb. – Stuttgart [u.a.] : Metzler, 2007. – 845 S.
 4. Meyer A.-R. Die deutschsprachige Kurzgeschichte : eine Einführung / Anne-Rose Meyer. – Berlin : Erich Schmidt, 2014. – 216 S.

 

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус