Кафедра німецької філології

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Методичні матеріали
  • Дослідження
  • Стратегія
  • Новини

Facebook: https://www.facebook.com/kafedranm/?modal=admin_todo_tour

Хто ми?
Кафедра німецької філології існує з 1784 року і є одним із провідних осередків науки та освіти в Україні, забезпечуючи ґрунтовну та якісну підготовку фахівців у галузях німецька філологія, німецька мова як іноземна та переклад. (Історія, традиції, постаті)
Сучасне обличчя кафедри – це два десятки кваліфікованих фахівців-германістів (90% складу кафедри – доктори філософії, доценти, професори), які мають авторитет серед науково-педагогічної громадськості України, Німеччини, Австрії, Польщі, великий досвід науково-педагогічної діяльності та глибокі фахові знання. На кафедрі постійно працюють 2 викладачів Німецької служби академічного обміну DAAD.
Викладачі кафедри систематично проходять підвищення кваліфікації в Україні та за кордоном, а також в системі науково-методичних семінарів Центру німецької мови (керівник доц. Н. Петращук) – офіційного акредитованого партнера Goethe-Institut в Україні. Усі викладачі кафедри, які працюють в Центрі німецької мови, володіють міжнародними мовними сертифікатами Goethe-Institut GZ C1 та GZ С2, а також ліцензіями екзаменатора Goethe-Institut.
Тісна міжнародна співпраця кафедри з інститутами, університетами та фондами (Німецька служба академічного обміну DAAD, фонд Hanns-Seidel-Stiftung, Департамент германістики та компаративістики Університету ім. Фрідріха-Александра Ерлянґен-Нюрнберґ, Університет ім. Отто Фрідріха в м. Бамберг, Інститут германістики Варшавського університету) не лише сприяє активному розвитку наукової та педагогічно-методичної діяльності кафедри, але насамперед відкриває шлях студентам німецької філології до участі у міжнародних проектах і програмах та дає можливість талановитій молоді стажуватись та навчатись в університетах Німеччини.(Міжнародна співпраця)
Кафедра готує фахівців-германістів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти на основі освітніх програм з практики та теорії німецької і англійської мов, зарубіжної літератури та перекладу.

Освітні програми кафедри німецької філології
Освітній ступінь «бакалавр»
035.43 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька

ОПП “Німецька і англійська мови та літератури (переклад включно)”
Кваліфікація: Бакалавр філології. Фахівець німецької і англійської мов та літератури. Перекладач.
Освітньо – професійна програма готує фахівців з німецької і англійської мов, зарубіжної літератури, перекладу, які володіють професійно орієнтованою іншомовною компетенцією з німецької мови на рівні С1, англійської мови на рівні В2, мають навички аналізу теоретичних та практичних аспектів мовної, міжмовної і літературної комунікації та практичні навички навчання іноземної мови і культури.
Програма передбачає пропорційність обсягу навчального часу для німецької та англійської мов, мовознавчих, літературознавчих та перекладознавчих нормативних та вибіркових дисциплін, формує професійну компетентність учителя німецької і англійської мов та літератури, пропонує широкий спектр вибіркових дисциплін німецькою та англійською мовами.
Програма передбачає можливості для академічної мобільності здобувачів вищої освіти за кордоном у рамках програми Еразмус + КА1, програми фонду Hanns-Seidel-Stiftung, програми Німецької академічної служби обміну, угоди між кафедрою німецької філології та Інститутом германістики університету Ерлянген-Нюрнберг (Німеччина)
Перелік навчальних дисциплін.

Освітній ступінь «магістр»
035.43 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька

ОПП ” Німецька та друга іноземна мови і літератури”
.
Кваліфікація: Магістр філології. Викладач двох іноземних мов та літератури. Перекладач німецької мови.

Освітньо-професійна програма магістра філології поєднує освітній та професійний профіль підготовки, спрямована на оволодіння фундаментальними знаннями та навичками філологічних (лінгвістичних, літературознавчих, перекладознавчих) досліджень, викладання іноземної мови та літератури у закладах вищої освіти, перекладацької діяльності, враховує новітні вимоги щодо зв’язку теоретичних положень та їхнім застосуванням через проходження переддипломної та асистентської практик з іноземної мови та світової літератури; формує фахівців, здатних не лише використовувати набуті знання, але й генерувати нові на базі сучасних досягнень філологічної науки. Програма передбачає поглиблені знання і практичні навички формування міжкультурної професійно орієнтованої комунікативної компетенції з німецької мови на рівні С2.1. та англійської мови на рівні С1.1.
Програма уможливлює академічну мобільність здобувачів вищої освіти за кордоном у рамках програми Еразмус + КА1, програми фонду ім. Г.Зайделя, програми Німецької академічної служби обміну, угоди між кафедрою німецької філології та Інститутом германістики університету Ерлянген-Нюрнберг (Німеччина).
Випускники освітньої програми за спеціалізацією 035.043 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька » можуть працювати в науковій, літературно-видавничій, освітній галузях, у галузі перекладу; на викладацьких, науково-дослідних та адміністративних посадах у вищих навчальних закладах 1-4 рівнів акредитації;на перекладацьких посадах, у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

Перелік навчальних дисциплін.

Що ми вміємо і чого можемо навчити?
Усі наукові, методичні та педагогічні зусилля кафедри спрямовані на підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі германської філології та перекладу для системи середньої і вищої освіти та для різних галузей суспільної діяльності.

Основними напрямками науково-педагогічної діяльності кафедри є:
Лінгвістика. Германське мовознавство: охоплює історичну германістику, започатковану польськими, австрійськими германістами та проф. Задорожним Б.М. (проф. Б. Максимчук, доц. Н. Петращук, доц. Ю. Захаров), когнітивну лінгвістику (доц. Ю. Бєлозьорова), комунікативну лінгвістику (доц. Н. Петращук), синтаксичний словотвір (доц. О. Шаряк), функціональну та контрастивну лінгвістику (доц. Ю. Теребушко) історичну ономастику (доц. Т. Пиц), фразеологію (доц. Л. Віталіш), прагматику (доктор філософії. О. Крайник, доктор філософії Ю. Микитюк).

Стилістика тексту. Риторика: започаткована науковими студіями доц. А. Мюллер та доц. Т. Буйницькою. Охоплює теоретичну та практичну стилістику, зокрема ідіостилістику, жанрову типологію, лінгвопоетику, фразеологію, риторику та лінгвополітологію (М. Дубасевич, Ю. Захаров, Т. Мідяна, Х. Назаркевич, Н. Петращук, М. Яремко).

Літературознавство. Інтерпретація тексту. Пріоритетні у довоєнній університетській германістиці літературознавчі студії (Р. M. Вернер, А. Зауер і ін.) продовжила у 50 – 70х роках ХХ ст. доц. І. Гузар, всебічно дослідивши творчість Й. В. Ґете та вплив античності на розвиток європейської культури. Нині цей аспект знову набуває обертів завдяки науково-педагогічній діяльності доц. Т. Буйницької, доц. Н. Петращук, доц. Х. Назаркевич, доц. Ю. Захарова, доц. М. Дубасевич, доц. М. Яремко. Особливо плідною в цьому плані є наукова діяльність проф. С. Маценки, яка глибоко вивчає взаємозв’язок художнього тексту і музики.

Методика і дидактика викладання іноземної мови: започаткована і заснована науково-педагогічною діяльністю доц. В. Возниці доц. Т. Комарницької та доц. Н. Петращук і охоплює напрямки: педагогіка середньої школи, педагогіка вищої школи, театральна педагогіка, нейродидактика, сучасні методи і технології навчання іноземної мови, педагогічна практика (доц. Н. Петращук, доц. М. Яремко, доц. М. Дубасевич).

Перекладознавство. Теорія і практика перекладу.
Охоплює розробку теоретичних засад перекладознавства та практичну діяльність в галузі усного і письмового перекладу і є результатом зусиль багатьох науковців кафедри. Серед них: доц. Х. Назаркевич (практикуючий перекладач художньої літератури, автор підручника з перекладознавства); доц. Г. Котовскі (практикуючий перекладач наукової та фахової літератури, усний переклад); доктор філософії Ю. Микитюк (практикуючий перекладач художньої літератури); асист. Н. Димчевська (практикуючий перекладач релігійної літератури), доц. Ю. Теребушко (практикуючий перекладач ділової та фахової літератури, усний переклад), доц. М. Дубасевич (художній переклад).

Хто такий філолог-германіст і чим він займається?

«Класичною сферою діяльності філолога-германіста була колись робота вчителя німецької мови або перекладача. Все це досі актуально. Але опанування фаху філолога пропонує зараз значно ширші можливості, ніж викладання мови. Завдання філолога полягає у першу чергу в обробці інформації. Філолог працює з письмовими та усними текстами, зі значенням та впливом слів та висловлювань, інакше кажучи, з комунікацією та інформацією. У цьому колі завдань слід шукати можливості сучасних філологів. Германісти працюють на медійних підприємствах, у відділах по зв’язках з громадськістю великих фірм, PR-агенствах, маркетингових фірмах, пишуть промови та книги. Філологи створюють найрізноманітніші тексти, складають концепції кампаній, ведуть комунікацію з клієнтами чи фірмами. Людина, здатна проаналізувати роман, зможе аналізувати і звіт про діяльність підприємства. А хто здатен передати зміст роману в одному реченні, той може подавати складні послання у коротких влучних висловлюваннях. Тому діапазон можливостей для філолога сьогодні дуже широкий – від класичної викладацької діяльності до PR-менеджера» (Ph. D Міхаель Бек, викладач DAAD)

Де і ким Ви можете працювати?

Співробітники

завідувачМАКСИМЧУК Богдан Васильовичзавідувач
професорМАЦЕНКА Світлана Павлівнапрофесор
доцентБЄЛОЗЬОРОВА Юлія Сергіївнадоцент
доцентБУЙНИЦЬКА Тетяна Олексіївнадоцент
доцентВІТАЛІШ Любов Петрівнадоцент
доцентДУБАСЕВИЧ Марта Юріївнадоцент
доцентЗАХАРОВ Юрій Миколайовичдоцент
доцентКОТОВСЬКІ Галина Федорівнадоцент
доцентКРАЙНИК Ольга В'ячеславівнадоцент
доцентМІДЯНА Тетяна Миколаївнадоцент
доцентНАЗАРКЕВИЧ Христина Ярославівнадоцент
доцентПЕТРАЩУК Наталія Євгенівнадоцент
доцентПИЦ Тарас Богдановичдоцент
доцентТЕРЕБУШКО Юрій Романовичдоцент
доцентШАРЯК Оксана Миколаївнадоцент
доцентЯРЕМКО Мар'яна Володимирівнадоцент
асистентГЕРТЕЛЬ Зімонасистент
асистентДИМЧЕВСЬКА Наталія Василівнаасистент
асистентКОМПЕ Катрінасистент
асистентМИКИТЮК Юлія Володимирівнаасистент
асистентПЕЛІКАН Мар'яна Романівнаасистент
асистентФЕЩУК Наталія Євгенівнаасистент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Методичні матеріали

Дослідження

Стратегія

Від серця до серця!

02.03.2021 | 11:47

Шановна університетська спільното, дуже потрібна наша допомога!

Кафедра німецької філології звертається з уклінним проханням допомогти нашій колезі, чудовій викладачці, доценту кафедри німецької філології
Мідяній Тетяні Миколаївні.

Читати »

Вітання з нагоди ювілею

24.02.2021 | 15:22

ВЕЛИКИЙ ДАР ТАЛАНТУ ТЕТЯНИ ОЛЕКСІЇВНИ
Спочатку було слово – так говорить Біблія, спочатку було діло – так говорить великий Ґете, спочатку був Житомир – так повторює часто наша ювілярка, бо Житомир – це місто, де вона народилася, провела свої юні роки, здобула ґрунтову освіту, в нелегких умовах загартувала свій характер – цілеспрямований, наполегливий у досягненні мети – та жадобу до знань. Цьому сприяла родина: батько-адвокат, який здобув юридичну освіту у Варшавському університеті, та мама, яка під впливом свого чоловіка, здобувала...

Читати »

Підсумки курсу «Проблеми західного суспільства крізь призму художньої літератури»

21.12.2020 | 13:44

Підсумки курсу «Проблеми західного суспільства крізь призму художньої літератури»,
прочитаного для студентів третього курсу німецького відділення викладачем кафедри, д.ф.н. Маценкою Світланою Павлівною

Читати »

ІНТЕРМЕДІАЛЬНІ СТУДІЇ: ЛІТЕРАТУРА І ДЖАЗ

19.11.2020 | 19:18

16 листопада в межах магістерського курсу «Актуальні проблеми сучасної філології» відбулася відкрита лекція професора кафедри німецької філології доктора філологічних наук Маценки Світлани Павлівни на тему «ФЕНОМЕН ЛІТЕРАТУРНОГО ДЖАЗУ З ПОГЛЯДУ ІНТЕРМЕДІАЛЬНОСТІ». Лекція є продовженням авторського проекту «Літературне музикування ІІ: джаз в літературі», який об’єднав наукову робітню, літературно-джазовий перформанс «Літанія океану» і публікацію колективної монографії «Літературно-джазові імпровізації» (Львів : Срібне слово, 2019).

Читати »

Відкрита лекція професора кафедри німецької філології, доктора філологічних наук Маценки Світлани Павлівни

02.11.2020 | 11:34

У понеділок 16 листопада 2020 року об 11 год. 45 хв. відбудеться відкрита лекція професора кафедри німецької філології, доктора філологічних наук Маценки Світлани Павлівни

Читати »