Кафедра німецької філології

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Методичні матеріали
  • Дослідження
  • Практики
  • Стратегія
  • Новини

Facebook: https://www.facebook.com/kafedranm/?modal=admin_todo_tour

Про нас

 Кафедра німецької філології існує з 1784 року. Вона є одним із провідних осередків науки та освіти в Україні, забезпечуючи ґрунтовну й якісну підготовку фахівців у галузях: німецька філологія, німецька мова як іноземна, переклад.

Основні напрямки науково-педагогічної діяльності кафедри:

Лінґвістика. Германське мовознавство: охоплює історичну ґерманістику, яка утвердилася тут завдяки проф. Задорожному Б. М. (проф. Задорожний Б. М.) і яку продовжують розвивати проф. Максимчук Б. В., доц. Петращук Н. Є., доц. Захаров Ю. М.; когнітивну лінгвістику (доц. Бєлозьорова Ю. С.), комунікативну лінгвістику (доц. Петращук Н. Є.), синтаксичний словотвір (доц. Шаряк О. М.), функціональну та контрастивну лінгвістику (доц. Теребушко Ю. М.), історичну ономастику (доц. Пиц Т. Б.), прагматику (доц. Крайник О. В., доц. Микитюк Ю. В.).

Стилістика тексту. Риторика: започаткована науковими студіями доц. Мюллер А. і доц. Буйницької Т. О. Охоплює теоретичну і практичну стилістику, зокрема ідіостилістику, жанрову типологію, лінгвопоетику і риторику (доц. Захаров Ю. М., доц. Мідяна Т. М., доц. Назаркевич Х. Я., доц. Яремко М. В.).

Лінгволітературзнавство. Інтерпретація тексту: пріоритетні у довоєнній університетській ґерманістиці літературознавчі студії (Вернер Р. М., Зауер А. та ін.) продовжила в 50–70-х роках ХХ століття доц. Гузар І., досліджуючи в різних аспектах творчість Й. В. Гете та вплив античності на розвиток європейської культури. Лінгвостилістиці  присвятила свої наукові дослідження доц. Буйницька Т. О., інтерпретацією тексту поглиблено займаються доц. Петращук Н. Є., доц. Назаркевич Х. Я., доц. Захаров Ю. М., доц. Дубасевич М., доц. Яремко М. В. Сферу ґерманістського літературознавства представляють праці проф. Маценки С. П., присвячені вивченню німецькомовної літератури, зокрема теоретичним аспектам літературознавчої інтермедіальності, часо-просторової структури художніх творів, міфологічним жіночим образам.

Методика і дидактика викладання іноземної мови: започаткована науково-педагогічною діяльністю доц. Возниці В., доц. Комарницької Т. М. і розвивається доц. Петращук Н. Є., доц. Яремко М. В., доц. Микитюк Ю. В., охоплюючи напрямки: методика навчання іноземної мови, сучасні дидактичні принципи, методи і технології навчання іноземних мов.

Перекладознавство. Теорія і практика перекладу: охоплює розробку теоретичних засад перекладознавства і практичну діяльність у галузі усного і письмового перекладу і є результатом зусиль багатьох викладачів кафедри. Серед них: доц. Назаркевич Х. Я. (практикуючий перекладач художньої літератури, автор підручника з перекладознавства), доц. Котовські Г. Ф. (практикуючий перекладач наукової і фахової літератури, усний переклад), доц. Микитюк Ю. В. (практикуючий перекладач художньої літератури),  асист. Димчевська Н. В. (практикуючий перекладач релігійної літератури), доц. Теребушко Ю. Р. (практикуючий перекладач ділової і фахової літератури, усний переклад). (Історія, традиції, постаті)

На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці-ґерманісти (90 % складу кафедри – доктори наук, професори, доценти, доктори філософії), які користуються заслуженим авторитетом серед науково-педагогічної громадськості України, Німеччини, Австрії, Польщі, мають великий досвід науково-педагогічної діяльності і глибокі фахові знання. До провадження навчальної діяльності залучені лектори Німецької служби академічного обміну DAAD.

Викладачі кафедри систематично проходять підвищення кваліфікації в Україні і за кордоном, а також у системі науково-методичних семінарів Gothe-Institut. Викладачі кафедри володіють міжнародними мовними сертифікатами Goethe-Institut GZ C1 та GZ C2, а також ліцензіями екзаменатора Goethe-Institut.

Тісна міжнародна співпраця кафедри з іноземними інституціями й університетами (Німецька служба академічного обміну DAAD, Австрійська служба академічного обміну OeAD, Департамент ґерманістики і компаративістики університету імені Фридриха-Алєксандра (Ерлянґен-Нюрнберґ), Університет імені Отто Фридриха (Бамберґ), Університет міста Ниса (Польща), Інститут німецької мови імені Лейбніца (Мангейм)) сприяє активному розвитку наукової і педагогічно-методичної діяльності кафедри, а також відкриває шлях студентам німецької філології до участі в міжнародних проєктах і програмах, уможливлює талановитій молоді стажуватися і навчатися в університетах Німеччини та Австрії.

Кафедра готує фахівців-ґерманістів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти в межах освітньо-професійних програм Німецька та англійська мови і літератури (переклад включно).

Освітні програми кафедри німецької філології

Освітній ступінь «бакалавр» (Перейти)

Спеціалізація: 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька

ОПП Німецька та англійська мови і літератури (переклад включно)

Освітньо-професійна програма готує фахівців із німецької та англійської мов, літератури, перекладу, які володіють професійно орієнтованою іншомовною комунікативною компетенцією, мають навички навчання іноземних мов і культури.

Програма передбачає пропорційність обсягу навчального часу для німецької та англійської мов, мовознавчих, літературознавчих і перекладознавчих  нормативних та вибіркових освітніх компонент, формує методичну компетентність учителя іноземної мови і літератури, пропонує широкий спектр вибіркових дисциплін німецькою та англійською мовами.

Програма передбачає можливості для академічної мобільності здобувачів вищої освіти за кордоном у межах програми Еразмус+ КА1, програм Німецької академічної служби обміну та Австрійської академічної служби обміну.

Освітній ступінь «магістр» (Перейти)

Спеціалізація: 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька

ОПП Німецька та англійська мови і літератури (переклад включно)

Згідно з рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, освітньо-професійна програма сертифікована до 1.07.2029 року.  

Освітньо-професійна програма магістра філології спрямована на оволодіння фундаментальними знаннями та навичками філологічних (лінгвістичних, літературознавчих, перекладознавчих) досліджень, викладання іноземної мови в закладах вищої освіти, організацію перекладацької діяльності, враховує новітні вимоги щодо зв’язку теоретичних засад і їхнього застосування через проходження асистентської, перекладацької та переддипломної практик, формує фахівців, здатних не лише використовувати набуті знання, але й генерувати нові на базі сучасних досягнень філологічної науки. Програма передбачає поглиблені знання і практичні навички формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності.

Програма уможливлює академічну мобільність здобувачів вищої освіти за кордоном у межах програми Еразмус+ КА1, програм Німецької академічної служби обміну та Австрійської академічної служби обміну.

Згідно із чинним Стандартом вищої освіти України (Київ, 2019) та чинною редакцією Національного класифікатора професій ДК 003:2010 випускники освітньої програми за спеціалізацією 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька можуть працювати в науковій, літературно-видавничій, освітній галузях; на викладацьких, науково-дослідних та адміністративних посадах у закладах вищої освіти (за наявності у програмі підготовки циклу психолого-педагогічних та методичних дисциплін та проходження відповідних практик); у засобах масової інформації, інтернет-маркетингу, в різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо; в різних галузях господарства, де потрібні послуги зі створення, аналізу, перекладу, оцінювання тексту.

 

Де і ким Ви можете працювати?

Співробітники

завідувачПЕТРАЩУК Наталія Євгенівназавідувач
професорМАКСИМЧУК Богдан Васильовичпрофесор
професорМАЦЕНКА Світлана Павлівнапрофесор
доцентБЄЛОЗЬОРОВА Юлія Сергіївнадоцент
доцентЗАХАРОВ Юрій Миколайовичдоцент
доцентКОТОВСЬКІ Галина Федорівнадоцент
доцентКРАЙНИК Ольга В'ячеславівнадоцент
доцентМИКИТЮК Юлія Володимирівнадоцент
доцентМІДЯНА Тетяна Миколаївнадоцент
доцентНАЗАРКЕВИЧ Христина Ярославівнадоцент
доцентПИЦ Тарас Богдановичдоцент
доцентТЕРЕБУШКО Юрій Романовичдоцент
доцентШАРЯК Оксана Миколаївнадоцент
доцентЯРЕМКО Мар'яна Володимирівнадоцент
асистентДИМЧЕВСЬКА Наталія Василівнаасистент
асистентКАЧАК Христинa Іванівнaасистент
асистентКОМПЕ Катрінасистент
асистентПЕЛІКАН Мар'яна Романівнаасистент
асистентФЕЩУК Наталія Євгенівнаасистент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Методичні матеріали

Дослідження

Науково-дослідна тема кафедри німецької філології
Науково-дослідна робота кафедри німецької філології
Науковий семінар кафедри німецької філології
Актуальні дисертаційні проєкти кафедри німецької філології
Наукова діяльність кафедри німецької філології
Наукові публікації викладачів кафедри німецької філології
Дисертаційні дослідження науково-педагогічних працівників кафедри німецької філології
Монографії
Міжнародна наукова співпраця
Наукова робота студентів

 

 

 

 

Стратегія

Обговорення проєкту ОПП «Німецька та англійська мова і літератури (переклад включно)

16.02.2024 | 23:51

23 лютого 2024 року о 17.00 відбудеться обговорення освітньо-
професійної програми «Німецька та англійська мови і літератури
(переклад включно)» 035 Філологія для другого (магістерського) рівня
вищої освіти. ОПП акредитована до 01.07.2029 року.
Для оптимізації навчального процесу і привабливості ОПП для майбутніх
вступників у магістратуру, для її відповідності стратегії Університету і
професійним запитам і потребам нашого регіону освітньо-професійна
програма має оновлюватися, враховуючи нові навчальні пропозиції
кафедри, академічної мобільності і міжнародної співпраці.
Проєкт ОПП розміщено на сайті кафедри німецької філології за
покликанням:https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/10/2024_OPP- Читати »

ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з німецької мови

14.02.2024 | 15:41

10 лютого 2024 року на факультеті іноземних мов ЛНУ ім. Івана Франка відбувся ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з німецької мови. До проведення конкурсу долучились працівники кафедри німецької філології й кафедри міжкультурної комунікації та перекладу. У складі журі працювали доц. Шаряк Оксана, доц. Бєлозьорова Юлія, доц. Захаров Юрій, ас. Фещук Наталія, ас. Димчевська Наталія, ас. Пелікан Мар’яна, ас. Качак Христина, асп. Азаров Дмитро, доц. Смеречинська Оксана, ас. Шпирковська Оксана. Оргкомітет конкурсу очолила пані Савчук Ірина Григорівна (Львівський обласний інститут післядипломної...

Читати »

Кафедра німецької філології: перший тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із спеціальності «Німецька та англійська мови і літератури (переклад включно) іт

08.02.2024 | 20:45

8 лютого 2024 року на кафедрі німецької філології відбулася практично-
наукова конференція, на якій були представлені конкурсні роботи
студентів німецького відділення. На конкурс було подано сім наукових
робіт, дві з яких належать до літературознавчих студій, а п’ять порушують
сучасні проблеми дидактики іноземних мов. Конкурсна комісія у складі
проф. Маценка С. П., проф. Максимчук Б. В., доц. Петращук Н. Є.,
доц. Шаряк О. М., доц. Назаркевич Х. Я. відзначила високий науковий
рівень, практичну спрямованість представлених студентських робіт і
актуальність та новизну порушених у них проблем.
Дмитро Левицький досліджує тему «Українська перспектива на трагедію Читати »

Запрошення до участі у навчальному курсі!

01.02.2024 | 22:39

Згідно з Додатком до Меморандуму про взаєморозуміння між Львівським національним
університетом імені Івана Франка та університетом міста Касселя (Німеччина)
кафедра німецької філології факультету іноземних мов Львівського національного
університету імені Івана Франка запрошує студентів-германістів, спеціалістів у сфері
германістичного літературознавства і усіх зацікавлених сучасними студіями німецької
літератури до участі в навчальному курсі «Літературне Просвітництво і його медіа»,
який читатимуть професорка докторка Ніколя Россбах (університет міста Касселя) і
Наталія Воробей (університет міста Касселя).
Навчальний курс провадиться двома мовами: лекції – німецькою, семінари –
українською...

Читати »

ЗВІТ про роботу підсекції “Лінгволітературознавство”: текст і твір, стиль і поетика, мова й оповідь, семантика і вираження

01.02.2024 | 22:34

Звітна наукова конференція, секція іноземних мов і світової літератури, 1 лютого 2024 року
Згідно з програмою конференції, на секції заслухали шість доповідей, присвячених
актуальним літературознавчо-лінгвістичним проблемам. Відбулася активна
і зацікавлена дискусія, доповідачі отримали нові імпульси та ідеї для
подальших досліджень.
Проф. Маценка Світлана Павлівна, покликаючись на праці проф.
Копистянської Нонни Хомівни, розповіла про простір як поетологічну
категорію у новітньому німецькомовному літературознавстві. Вона
наголосила на тому, що культурознавчо орієнтоване літературознавство
розуміє простір як носія культурного значення. Важливо, що простір
фігурує...

Читати »