Античні теорії літератури і стилю

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032Інк51М

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Курс присвячено вічним темам людства: війна і мир, страх і надія, місто і село, філософія і поезія, суспільство і людина і багато інших. Робиться акцент на неперервній тяглості роздумуваня над цими проблемами, на актуальності античної традиції. Показується різне і спільне в античному і сучасному способі формулювання і вирішення ключових проблем.                                                                                           

Результати навчання:

Знати: ключові для античної культури концепти, ідеї і їхню історію та еволюцію в античності і в нові часи;

Вміти: виявляти в античному матеріалі актуальні сьогодні теми, а в сучасному дискурсі виявляти теми, що ведуть свій початок ще з античності. Інтерпретувати античний текст з погляду актуальних сьогодні культурологічних проблем, показувати специфіку античного і сучасного підходу до ключових проблем людини.

Рекомендована література

Фрейберг Л.А. (ред.)

Тахо-Годи А.А. (ред.)

Фрейденберг О.М. (ред.)

Древнегреческая литературная критика

 

Античные риторики

 

Античные теории языка и стиля

М. : Наука, 1975

 

М. : Изд. моск. ун-та, 1978

М.; Л.: ОГИЗ, Соцэкгиз, 1936