Друга іноземна мова (французька, 2 курс, англо-український переклад)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35.5Залік
45.5Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
396Інп21доцент Байцар І. М.
496Інп21доцент Байцар І. М.

Опис курсу

Програма курсу з 2-ї іноземної мови (французької) для студентів другого курсу створена відповідно до вимог ступеневої освіти та Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра філології. Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб розвинути уміння використовувати іноземну мову у практичних ситуаціях, співвідносити мовні засоби із комунікативними цілями із врахуванням соціальних та культурних детермінант спілкування; сприяти засвоєнню лексико-синтаксичних структур для формування компетенції усного висловлювання; ознайомити з особливостями синтаксичної системи французької мови, функціонально-семантичними, словотвірними та семантико-синтаксичними моделями французької мови, а також з інформацією країнознавчого та культурологічного характеру, сприяти виробленню навичок фахової комунікації з дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та мовної правильності, сформувати та розвинути уміння вільно і правильно спілкуватися іноземною мовою на задану професійну тематику у різних соціально-детермінованих ситуаціях.

Навчальний курс дає змогу методологічно підготувати студентів до складання міжнародного іспиту зі знання французької мови DELF рівня А1. У програму входять тренувальні вправи з аудіювання з подальшим опрацюванням нової лексики та завдань з усного мовлення та письма. Тому у курсі представлено як огляд концепцій, так і процесів та інструментів, потрібних для постійного вдосконалення мовних компетенцій.

Практична спрямованість курсу передбачає використання мови у різних комунікативних ситуаціях спілкування, володіння граматичними структурами, конекторами та зв’язними програмами висловлювання, головними морфологічними і синтаксичними категоріями, парадигмами окремих частин мови, здатністю співвідносити мовні засоби із комунікативними цілями із врахуванням соціальних та культурних детермінант спілкування, а отже уміння користуватись усним мовленням у межах фахової тематики, володіти практичними навиками письмового фахового перекладу текстів.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен;

Знати: головні морфологічні і синтаксичні категорії, що складають лінгвальну сутність граматики сучасної французької мови; правила словесного і логічного наголосу; засоби вираження певної комунікативної інтенції; теоретично і практично заплановані для цього курсу граматичні та лексичні теми (вміння на навички усного мовлення на основі вивченого лексичного та граматичного матеріалу); стратегії усного та письмового спілкування; лексичні та граматичні принципи формування фахових текстів з маркерами для здійснення комунікативних стратегій; принципи організації словникового складу французької мови; властивості слова: його семантику, стилістичну характеристику, словотворчу структуру і можливості сполучення, функції в реченні та ін.; синтаксичні конструкції та особливості синтаксису складних речень, вживання способів у складнопідрядних реченнях різних типів відповідно до їх лексичних та стилістичних характеристик

Вміти: сприймати на слух різножанрові аутентичні тексти відповідно до тематики курсу з елементами діалектної маркованості; читати і розуміти тексти, відтворювати основну та імпліцитну інформацію; практично володіти запланованими для курсу граматичними темами; вірно виконувати різнотипні усні та письмові граматичні вправи та завдання; описувати події, висловлювати свою думку, створювати повідомлення, отримувати інформацію у співрозмовника, передавати інформацію; дотримуючись правил орфографії написати приватний та офіційний лист, листівку, привітання, запрошення, твір відповідно до тематики курсу; вести дискусію, викладати свою думку, реалізуючи певні типи тексту, що мають свою структуру і композицію з дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та мовної правильності; використовувати французьку мову в ситуаціях усного спілкування (інформувати, описувати, висловлювати точку зору, аргументувати, вести дискусію); засвоїти мовний репертуар, який дозволить студентові висловлюватись лексичними засобами на різні теми; володіти принципами членування тексту, реферувати та анотувати газетні та журнальні статті, інтерпретувати твір щодо структури, композиції, змісту і форми; активно володіти лексичним запасом (понад 1500 слів і зворотів) і граматичними моделями; використовувати прямі та непрямі цитування, структурувати власний текс; вірно виконувати усні та письмові граматичні вправи та завдання передбачені програмою; вести бесіду в обсязі тематики курсу, передбаченої програмою з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири для закріплення й активного засвоєння граматики, навичок письма та орфографії.

Рекомендована література

Основна

 1. Marion Alcazar, Céline Braud Edito. Niveau A1: méthode de français / Aurélien Calvez, Guillaime Conuau, Anne Jacob, Cécile Pinson. – Paris : Les éditions Didier, 2016. – 216 p.
 2. Baylocq M.-P., Brémaud S., Campopiano S. Édito A1: cahier d’activités / M.- P. Baylocq, S. Brémaud, S. Campopiano. – Paris : Les éditions Didier, 2016. – 122 p.
 3. Elodie Heu, Myriam Abou-Samra, Celine Braud, Michèle Brunelle, Cecile Pinson, Marion Perrard Edito. Niveau A2: méthode de français. – Paris : Les éditions Didier, 2016.- 216 p.
 4. Marie-Pierre Sassoubre Baylocq, Stephanie Bremaud, Clara Cheilan, Serguei Opatski Édito A2: cahier d’activités. – Paris : Les éditions Didier,  – 216 p.

Допоміжна

 1. Auge H, Canada Pujols M.D Tout va bien. Méthode de français. / Hélène Augé, M.D. Canada Pujols, L. Martin, Claire Marlhens. –  CLE International. 2005.- 170 p
 2. Claire Miquel Vocabulaire progressive du français avec 250 exercices. Niveau débutant. CLE International, 2008.- 160 p.
 3. Carlo C., Causa M. Civilisation progressive du français avec 400 activités. Niveau débutant / C. Carlo, M. Causa. –  Paris : Clé International, 2005. – 162 p.
 4. Chollet I., Robert J.-M. Précis : Les expressions idiomatiques / Isabelle Chollet, Jean-Michel Robert. – Paris : CLE Inernational, 2008. – 224 p.
 5. Dupré Latour S., Salins de G.-D. Premiers exercices de grammaire / Sabine Dupré Latour, Geneviève-Dominique de Salins. – Paris : Hatier / Didier, 2009. – 128 p.
 6. Dupuy Marjolaine, Launay Maud. Réussir le Delf A2. Livre + CD / Dupuy Marjolaine, Launay Maud. Paris: Les Editions Didier, 2010. – 126 p.
 7. Eluerd R. Exercices de vocabulaire en contexte. Niveau débutant / R. Eluerd. – Paris : Hachette, 2005. – 112 p.
 8. Girardeau Bruno, Mous Nelly. Réussir le DELF A1 / Girardeau Bruno, Mous Nelly. – Paris, Les Editions Didier, 2010. – 127p.
 9. Girardet J, Pécheur, C. Gibbe Méthode de français.Tendances A2 / Jacky Girardet, Jacques Pécheur, Colette Gibbe, Marie-Louise Parizet CLE International., 2016.- 160p.
 10. Heu Elodie, Abou-Samra Myriam, Braud Céline, Brunelle Michèle, Perrard Marion, Pinson Cécile. Edito A2 —  Les éditions Didier, Paris, 2016.- 216 p.
 11. Leroy-Miquel C., Goliot-Lété A. Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices. Niveau faux débutant et intermédiaire / С. Leroy-Miquel, A. Goliot-Lété. – Tours : Clé International, 2004. – 192 p.
 12. Maia Gregoir, Odile Thiévenaz Grammaire progressive du français avec 600 exercices. / Maia Gregoir, Odile Thiévenaz CLE International, 2005. – 255 p.
 13. Martinie B., Wachs S. Phonétique en dialogues / B. Martinie, S. Wachs. – Paris : Clé International, 2006. – 120 p.
 14. Mimran R. Vocabulaire expliqué du français, niveau débutant / Reine Mimran.- Paris : CLE International.,  2005.- 159p.
 15. Miquel C. Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices / Claire Miquel. – Paris : CLE International. 2004. – 191 p.
 16. Oughlissi E.  Vocabulaire progressif du français. Tests. Niveau intermédiaire / E. Oughlissi. – Clé International, 2003. – 94 p.
 17. Siréjols E., Tempesta G. 450 nouveaux exercices. Niveau débutant / E. Siréjols, G. Tempesta. – Paris: CLE International, 2008. – 155 p.

Словники та довідники

 1. Alain Rey, Sophie Chatreau Le Robert Dictionnaire d’expressions et locutions. – Paris: Dictionnaires Le Robert, 2020. – 1120 p.
 2. Bescherelle. La grammaire pour tous. Dictionnaire de la grammaire en 27 chapitres. Hâtier – Paris, 2019. – 319 p.
 3. Larousse de poche/Dictionnaire. Noms communs. Noms propres. / Ed: Larousse, 2016. – 1053p.

Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення

www.abu.cnam; www.lefigaro; www.lepoint.fr;www.tv5.org;www.bonjourdefrance.com; www.francaisfacile.com/cours;www.enseigna.fr/fr/langues;www.lexiquefle.free.fr www.culture.coe.int/portfolio

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус