Друга іноземна мова (французька, 1 курс, англо-український переклад)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
280Інп11доцент Вигнанська І. М.

Опис курсу

Програма курсу з 2-ї іноземної мови (французької) для студентів першого курсу створена відповідно до вимог ступеневої освіти та Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра філології. Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб розвинути уміння використовувати іноземну мову у практичних ситуаціях, співвідносити мовні засоби із комунікативними цілями із врахуванням соціальних та культурних детермінант спілкування; сприяти засвоєнню лексико-синтаксичних структур для формування компетенції усного висловлювання; ознайомити з особливостями синтаксичної системи французької мови, функціонально-семантичними, словотвірними та семантико-синтаксичними моделями французької мови, а також з інформацією країнознавчого та культурологічного характеру, сприяти виробленню навичок фахової комунікації з дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та мовної правильності, сформувати та розвинути уміння вільно і правильно спілкуватися іноземною мовою на задану професійну тематику у різних соціально-детермінованих ситуаціях.

Програмою курсу передбачені фонетичні вправи та тренувальні аудіозаписи для вироблення правильної вимови та інтонування у студентів. Сучасний підручник вміщає короткі тексти та діалоги повсякденного комунікативного спрямування. Крім цього, навчальний курс дає змогу методологічно підготувати студентів до складання міжнародного іспиту зі знання французької мови DELF рівня А1. У програму входять тренувальні вправи з аудіювання з подальшим опрацюванням нової лексики та завдань з усного мовлення та письма. Тому у курсі представлено як огляд концепцій, так і процесів та інструментів, потрібних для постійного вдосконалення мовних компетенцій.

Практична спрямованість курсу передбачає використання мови у різних комунікативних ситуаціях спілкування, володіння граматичними структурами, конекторами та зв’язними програмами висловлювання, головними морфологічними і синтаксичними категоріями, парадигмами окремих частин мови, здатністю співвідносити мовні засоби із комунікативними цілями із врахуванням соціальних та культурних детермінант спілкування, а отже уміння користуватись усним мовленням у межах фахової тематики, володіти практичними навиками письмового фахового перекладу текстів.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен;

Знати: основні системні особливості вокалізму, консонантизму, наголосу, інтонаційно-мелодійні моделі речень, а також правила орфографії французької мови; головні морфологічні і синтаксичні категорії, що складають лінгвальну сутність граматики сучасної французької мови; правила словесного і логічного наголосу; засоби вираження певної комунікативної інтенції; інтонаційне оформлення різнотипних французьких простих речень; теоретично і практично знати заплановані для цього курсу граматичні та лексичні теми; вміння на навички усного мовлення на основі вивченого лексичного та граматичного матеріалу; стратегії усного та письмового спілкування; лексичні та граматичні принципи формування фахових текстів з маркерами для здійснення комунікативних стратегій.

Вміти: володіти лексичним запасом передбаченим курсом і граматичними моделями; сприймати на слух різножанрові аутентичні тексти відповідно до тематики курсу з елементами діалектної маркованості; читати і розуміти фахові тексти, відтворювати основну та імпліцитну інформацію;практично володіти запланованими для курсу граматичними темами; вірно виконувати різнотипні усні та письмові граматичні вправи та завдання; описувати події, висловлювати свою думку, створювати повідомлення, отримувати інформацію у співрозмовника, передавати інформацію; дотримуючись правил орфографії написати приватний та офіційний лист, листівку, привітання, запрошення, твір відповідно до тематики курсу; вести дискусію, з дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та мовної правильності; для закріплення й активного засвоєння граматики, навичок письма та орфографії вести бесіду в обсязі тематики курсу, передбаченої програмою з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири;  використовувати французьку мову в ситуаціях усного спілкування (інформувати, описувати, висловлювати точку зору, аргументувати, вести дискусію); засвоїти мовний репертуар, який дозволить висловлюватись лексично правильними засобами на різні теми;  працювати з різними типами словників; виконувати різнотипні усні та письмові граматичні вправи та завдання; для закріплення й активного засвоєння граматики, навичок письма та орфографії вести бесіду в обсязі тематики курсу, передбаченої програмою з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири.

 

Рекомендована література

  1. Alcaraz M., Braud C., Calvez A. Édito A1 : méthode de français / M. Alcaraz, C. Braud, A. Calvez. – Paris : Les éditions Didier, 2016. – 216 p.
  2. Baylocq M.-P., Brémaud S., Campopiano S. Édito A1 : cahier d’activités / M.-P. Baylocq, S. Brémaud, S. Campopiano. – Paris : Les éditions Didier, 2016. – 122 p.
  3. Boularès M., Frérot J.-L. Grammaire progressive du français : niveau débutant / M. Boularès, J.-L. Frérot. – Paris : Clé Internationale, 2004. – 192 p.
  4. Leroy-Miquel C., Goliot-Lété A. Vocabulaire progressif du français : niveau débutant / C. Leroy-Miquel, A. Goliot-Lété. – Paris : Clé Internationale, 2007. – 190 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус