Друга іноземна мова (іспанська філологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит
35Іспит
44Залік
55Іспит
64Немає
74Іспит
84Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
280Іні11Нера Н. Я.
380Іні21Нера Н. Я.
448Іні21Нера Н. Я.
580Іні31Нера Н. Я.
664Іні31Нера Н. Я.
764Іні41доцент Бабійчук Л. В.
840Іні41доцент Бабійчук Л. В.

Опис курсу

Мета вивчення дисципліни: Мета курсу полягає у формуванні мовної та мовленнєвої компетенції студентів.

Мовна компетенція передбачає знання системи мовних моделей та вербалізованих лінгвістичних операцій, що регулюють процес породження актуальних речень відповідно до інтенції мовця.

Мовленнєва компетенція передбачає уміння студентів в автоматизованому режимі користуватися в мовленнєвій діяльності можливостями мовної системи, здатність адекватно використовувати мову в різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування, що зумовлює розширення у матеріалі навчального курсу об’єму інформації екстралінгвістичного характеру, що має культурологічну чи країнознавчу цінність.

Розвиток мовної та мовленнєвої компетенції ґрунтується на принципі єдності тематичного та міжкультурного аспектів.

Тематичний аспект спирається на особистий і фаховий досвід студента й охоплює як побутову тематику (типові повсякденні ситуації), так і країнознавчу (суспільно-політичне, економічне та культурне життя країни, мову якої вивчають).

Міжкультурний аспект передбачає знання культури країни в широкому розумінні цього слова, що охоплює всі сфери людського буття. Міжкультурний аспект націлений на пізнання, толерантне сприймання і розуміння іншої культури порівняно з рідною культурою, на вдосконалення умінь будувати свою мовленнєву поведінку відповідно до соціокультурної специфіки країни, мову якої вивчають, на уміння адекватно розуміти та інтерпретувати лінгвокультурні факти.

Міжкультурна комунікація – це спілкування, що здійснюється в умовах значних культурно зумовлених розбіжностей в комунікативній компетенції його учасників. Під комунікативною компетенцією розуміють знання символьних систем, що використовуються під час комунікації, та правил їхнього функціонування, а також принципів комунікативної взаємодії. Учасники міжкультурної комунікації застосовують під час прямого контакту спеціальні мовні варіанти й дискурсивні стратегії, відмінні від тих, якими вони користуються у спілкуванні в межах однієї культури.

Важливими складовими формування мовної компетенції студентів є фонетична, лексична та граматична компетенція.

Завдання дисципліни:

 • виробити навики та уміння англійської нормативної вимови студентів,
 • сформувати лексичний запас обсягом 5000 слів та словосполучень;
 • виробити навики працювати з різними типами словників;
 • розвинути граматичні навики, необхідні для аудіювання, мовлення, читання та письма;
 • ознайомити з головними морфологічними й синтаксичними категоріями, з парадигмами окремих частин мови, граматичною будовою основних типів простих і складних речень;
 • виробити вміння адекватно використовувати мову в різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування;
 • сформувати навики реферувати та анотувати різні типи текстів;
 • сформувати комунікативні уміння з екстенсивного та інтенсивного аудіювання;
 • розвинути репродуктивні та продуктивні вміння письма.

 

Рекомендована література

Базова 

 1. Dellar H., Walkley A. Roadmap B1+: Student’s Book with digital resources and mobile app. – Pearson, 2019. – 175 p.
 2. Dellar H., Walkley A. Roadmap B1+: Workbook with key and online audio. – Pearson, 2019. – 96 p.
 3. Antonia C., Wilson J. Speakout Upper-Intermediate: student’s book. – Pearson: 2019 ISBN-978-1-292-11590-0
 4. Mann M., Taylore-Knowles S. Destination B2. Grammar and Vocabulary. – Macmillan, 2013. – 254 p.
 5. A Way to Success: English for University Students. Year 1

(Teacher’s Book): 2-ге вид., випр. та доп. / Н. В. Тучина,

І. В. Жарковська, Н. О. Зайцева та ін.; худож.-оформлювач

Г. В. Кісель. — Харків: Фоліо, 2019. — 400 с.: іл.

ISBN 978-966-03-7137-8.

 1. Swan M. Practical English usage. – Oxford: OUP, 1996. ISBN 019- 4421- 46- 5

 

Словники та довідники

 1. Балла М.І. Англо-український словник: У 2 т. – Київ: Освіта, 1996. – Т. 1.
 2. Балла М.І. Англо-український словник: У 2 т. – Київ: Освіта, 1996. – Т. ІІ.
 3. Баранцев К.Т. Англо-українськийфразеологічний словник. – Київ: Знання, 2006.
 4. Бенсон М., БенсонЭ., Илсон Р. Комбинаторный словарь английского языка.– Москва: Русский язык, 1990.
 5. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Великий сучасний англо-український, українсько-англійський словник. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2006.
 6. Зубков М., Мюллер В. Сучасний англо-український таукраїнсько-англійський словник. – Харків: ВД «Школа», 2005.
 7. The Oxford dictionary and thesaurus. – Oxford: OUP, 1997. ISBN 0-19-860171-9
 8. Oxford advanced learner’s dictionary. – Oxford: OUP, 1997. ISBN 0 19 431423 5
 9. Oxford collocations dictionary for students of English. – Oxford: OUP, 2002. ISBN-13-978-019-431243-1

 Інформаційні ресурси

Інтернет-джерела

 1. http://www.ted.com/
 2. http://piersmorgan.blogs.cnn.com/
 3. http://live.cnn.com/
 4. http://www.bbc.co.uk/radio/player/bbc_world_service
 5. http://www.youtube.com/watch?v=IVGAI8o5i4o
 6. http://www.economist.com/
 7. http://www.nytimes.com/

http://www.nytimes.com/pages/opinion/index.html

Силабус:

Завантажити силабус