Нера Наталя Ярославівна

Посада: доцент кафедри англійської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-41-04

Електронна пошта: natalya.nera@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

• дискурс
• прагматика
• гендерна лінгвістика

Навчальні курси

 • перша іноземна мова (Analytical Reading)
 • друга іноземна мова
 • вступ до текстології
 • усна компетенція
 • нормативна граматика

Курси

Публікації

Список друкованих праць:

 • Нера Н. Я. Прономінальність НПМ / Н. Я. Нера // Наукові за­пис­ки. Серія “Філологічна”. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту “Острозька академія”. – – Вип.13. – С. 546–552.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9669992:%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB.%2F2010%2F13

  Нера Н. Я. Явище синтаксичної редукції у структурі невласне-прямого мовлення / Н. Я. Нера // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. пр. – Київ : Міленіум, 2008. – Спецвип. 2. – С. 34–41.

 Нера Н. Я. Категорія темпоральності у невласне-прямому мов­ленні / Н. Я. Нера // Мова і культура : наук. журнал. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. VIII (144). – C. 45–51.

http://www.burago.com.ua/index.php/ua/zhurnali/zavantazhiti-naukovij-zhurnal-mova-i-kultura

Нера Н. Я. Мовленнєвий акт поради у чНПМ vs жНПМ/ Н. Я. Не­ра // Наук. вісник Міжнар. ун-ту. Серія: Філологія : зб. наук. пр. – Одеса : МГУ, 2015. – № 14. – С. 189–191.

http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=61

Нера Н. Я. Мовна особистість крізь гендерні лінзи/ Н. Я. Нера // Наукові записки [Нац. ун-ту “Острозька академія”]. Сер.: Філологічна. – 2013. – Вип. 38. – С. 207–210.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nznuoaf_2013_38_65

 

 • Нера Н. Я. Модальність невласне-прямого мовлення / Н. Я. Нера // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство) : у 5 ч. – Кіро­воград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – Вип. 75 (3). – 424 с.

http://www.kspu.kr.ua/download/nauk_zapiski/2008_vipusk_75_chastyna_3_zamovlennya_5080_3.pdf

 

 • Нера Н. Я. Репрезентуючий компонент у структурі невласне-прямої мови / Н. Я. Нера // Мова і культура: наук. журнал. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2008. – Вип. 10. – Т. VIII (108) . – C. 15–21.

http://www.burago.com.ua/index.php/ua/zhurnali/zavantazhiti-naukovij-zhurnal-mova-i-kultura

 

 

 • Нера Н. Я. Невласне-питальні речення у чНПМ vs жНПМ / Н. Я. Нера // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Філологічні науки”. – 2017. – № 1 (13). – С. 223 – 228.

http://phil.duan.edu.ua/images/stories/Files/2017/33.pdf

 

Тези доповідей на конференціях:

 • Нера Н.Я. Емотивність як основний компонент жіночого мов­лення / Н. Я. Нера // Тези звітної наук. конф. професорсько-викладацького складу ф-ту іноземних мов Львівського нац. ун-ту імені Івана Франка за 2012 рік (Львів, 7–8 лют., 2013 р.) До 75-річчя від дня народження професора Содомори А. О. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 65.

 

Біографія

У 2000 році вступила до Львівського національного університету імені Івана Франка, факультет іноземних мов на денну форму навчання.У червні 2005 року успішно склала державні іспити та отримала диплом із відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістр філології. Викладач англійської і німецької мов та світової літератури.

2006 – 2011– навчалась в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка, на кафедрі англійської філології.

2-го березня 2017 – успішно захистила дисертацію зі спеціальності 10.02.04 – германські мови, на тему: «Ґендерний аспект невласне-прямого мовлення в англомовному художньому дискурсі» (на матеріалі жіночої прози першої половини ХХ століття) під керівництвом доцента кафедри англійської філології ЛНУ ім. І. Франка Федорчук М.М.

Різне

Участь у конференціях:

 1. Міжнародна конференція: “Мова і світ: дослідження та викладання” (Кіровоград, 2008 р.);
 2. “Текст у парадиг­матичному просторі сучасної лінгвістики” (Переяслав-Хмельницький, 2008 р.),
 3. “Мова і культура” (Київ, 2008 / 2010 рр.);
 4. Всеукраїнська науково-практична конференція “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість” (Острог, 2010 р.);
 5. Міжнародна науково-практична заочна інтернет-конференція “Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації” (Ост­рог, 2013 р.);
 6. Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка (Львів, 2013 р., 2014 та 2016 рр.);
 7. Scientific and professional conference “Modern Science: tendencies of development” (Budapest, 5th – 7th July 2013).

Розклад