Естетика художнього тексту: багатовимірність прочитання

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Кость Г. М.Інф51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Інф51Мдоцент Кость Г. М.

Опис курсу

Освітня компонента «Естетика художнього тексту: багатовимірність прочитання» є складовою частиною блоку вибіркових освітніх компонент освітньо-професійної програми «Французька та друга іноземні мови і літератури» другого (магістерського) рівня вищої освіти.
Освітній процес передбачає дослідження основних підходів до формування естетичної парадигми художніх текстів (прозових, поетичних), їх аналізу за основними лексичними, граматичними, фонетичними, структурними ознаками, що творять його експресивне поле і спрямовані на формування певної реакції читача. Матеріалом дослідження слугують тексти сучасних французьких авторів та авторів, які належать до різних літературних епох. Для вивчення цієї освітньої компоненти розроблений комплекс практичних завдань, які допомагають здобувачам розвинути навички аналізу та інтерпретації явищ, подій, персонажів, представлених у тексті. Матеріал викладається за двома напрямками – теоретичним і практичним.
Метою вивчення цієї освітньої компоненти є формування у здобувачів умінь тлумачення ключових явищ, які формують і відтворюють естетичну парадигму художнього твору і формують реакцію читача, із застосуванням порівняльного методу, структурно-семантичного та методу корпусної лінгвістики.
Цілі: випрацювати навички теоретичних узагальнень сучасних наукових досліджень, їхнього практичного застосування і демонстрації зв’язків з іншими науками, необхіднs для науково-дослідної роботи, а також у професійній та суспільній діяльності.

Рекомендована література

                                     

                                       Базова література

 1. Hébert Louis. Introduction à l’analyse des textes littéraires. 2023. Editeur Garnier. –  748 p. https://classiques-garnier.com/introduction-a-l-analyse-des-textes-litteraires.html https://ajmp.uwr.edu.pl/2022/12/29/vol-17-2022-special-issue/
 2. Adam J.-M. Introduction à l’analyse textuelle du discours [in :] La linguistique textuelle. 2020. – pp. 23-67. https://www.cairn.info/la-linguistique-textuelle–9782200626501-page-23.htm
 3. Maingueneau D. Manuel de linguistique pour les textes littéraires. Paris : Armand Colin, 2020. – 394 p.
 4. Kost H. La stylistique française : manuel destiné aux étudiants en philologie française. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 264 с.

Допоміжна література

 1. Wagener Albin, 2022, Mèmologie, Grenoble, UGA Éditions.
 2. Kost H. Le degré d’accessibilité de non finito dans un texte littéraire : une description multidimensionnelle [in :] Sens (inter)dits. Tome 3. Analyse du discours pragmatique. Collection « Dixit Grammatica ». L’Harmattan, 2021. – pp. 79-90. ORCID : 0000-0001-5868-8205  https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=article&no=36251
 3. Baroni R. La tension narrative. Paris : Seuil. – 2007. – 38 p. file:///C:/Users/ukr0002757/Desktop/Rafael%20Baroni%20La%20Tension.pdf
 4. Kost H. Les marqueurs sémantiques de la cohérence textuelle [in :] Romanica Cracoviensia 1 : 2019. – p. 11-20. SCOPUS DOI :10.4467/20843917RC.19.002.11692. https://www.ejournals.eu/Romanica-Cracoviensia/2019/Tom-19-Numer-1/
 5. Kost H. L’esthétique perceptive et l’interprétation des finales littéraires à travers le cliffhanger (le cas du roman Le Mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux) [in :] Academic Journal of Modern Philology, Vol.17, 2022. Uniwersytet Wrocławski. –   57-65.
 6. Mansour L. Propositions pour une analyse linguistique d’un texte traduit /Web of Conferences 1(2261-2424):1161-1175, 2012.
 7. Єщенко Т.А. Лінгвістичний аналіз тексту: навч. посібник / Т.А. Єщенко. – К.: «Академія», 2009. – 264 с.
 8. Kokelberg J. Les technique de style. Vovabulaire, figures de rhétorique, syntaxe, rythme. Paris : Armand Colin, 2003. – 256 p.
 9. Kost Hanna. La stratégie de retardement dans la perspective narrative (Стратегія ретардації в оповідній перспективі) // Orbis Linguarum. Vol.50 . Wroclaw, 2018. – p. 389-399. DOI : 10.23817/ olin.50-31ORCID : 0000-0001-5868-8205

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Естетика художнього тексту: багатовимірність прочитання

Завантажити силабус