Кость Ганна Мирославівна

Посада: доцент кафедри французької та іспанської філологій

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: Hanna.Kost@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Курси

Публікації

Наукові статті

 1. Кость Г.М. Вплив ідеї праці Л.М.Толстого на формування суспільних та літературно-естетичних поглядів Ромена Роллана // Іноземна філологія. Вип.82. – Львів, 1986. – С. 116-123.
 2. Кость Г.М. Лексичні засоби вираження ідеї праці в романі-епопеї «Жан-Крістоф» Ромена Роллана // Іноземна філологія. Вип.86. – Львів, 1987. – С. 97-107.
 3. Кость Г.М. Із спостережень за лексико-стилістичним вираженням протиставлення праця/неробство у романі-епопеї «Жан-Крістоф» Ромена Роллана // Іноземна філологія. Вип.92. – Львів, 1988. – С. 111-117.
 4. Кость Г.М. Функціонування лексико-семантичного поля «праця» у романі «Кола Брюньон» Ромена Роллана// Іноземна філологія. Вип.109. – Львів, 1996. – С. 68-73.
 5. Кость Г.М. Le lexique associatif et thématique exprimant l’idée du travail dans le roman-épopée «Jean-Christophe » de R.Rolland //V Міжнародна конференція: Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур. – Збірник наукових праць у двох частинах. 1 частина. Дніпропетровськ. Арт-Прес, 1998. – С.202-207.
 6. Віталіш Л.П., Кость Г.М. Складність лексико-граматичних тестів з множинним вибором (на матеріалі німецької та французької мов) // Вісник Львів. Університету. Серія «Іноземні мови». Вип.11. 2003. – С.428-432.
 7. Кость Г.М. Комп’ютерні навчальні програми як один із способів навчання іноземних мов та перекладу // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми перекладознавства та іноземної філології». Луцьк, 27-29 травня 2004 р. «Філологічні студії». Науковий часопис. № 3. – С.47-52.
 8. Кость Г.М. Ізотопії як один із способів лінгвістичного аналізу тексту // Вісник Львів. Університету. Серія «Іноземні мови». Вип. 12. 2005. – С.171-175.
 9. Кость Г.М. Від експліцитного до імпліцитного у художньому тексті // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мова і світ: дослідження та викладання». 19-20 березня 2009 р. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (Мовознавство). Вип.81 (2). 2009. – С.138-141.
 10. Кость Г.М. Риторика і стилістика: до питання лінгвістичних і пара лінгвістичних характеристик // Всеукраїнська науково-практична конференція «Зміст професійної підготовки учителя іноземної мови у контексті Болонського процесу». Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. 28-29 квітня 2009 р. – С.189-198.
 11. Кость Г.М. Лексико-стилістичні засоби вираження імпліцитності у художньому тексті // Іноземна філологія.  Вип.121. – Львів, 2009. – С. 186-192.
 12. Кость Г.М. Style épistolaire : de la lettre à l’oeuvre littéraire (à la base des lettres de Madame de Sévigné) // Buletin Ştiinţific. Fascicula filologie. Seria A, VOL. XX, 2011. Editura Universităţii de Nord. Baia Mare. –  231-241.
 13. Кость Г.М., асп. Гурмак Ю.М. Анафора як один із видів вторинної номінації у французькому художньому тексті // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. № 1. 2012. – С.70-74.
 14. Кость Г.М. «Поет розбитої вази» (до 110-ї річниці присудження першої Нобелівської премії з літератури) // Вісник Львів. Університету. Серія : Іноземні мови. Вип.19. Львів, 2012. – С.352-356.
 15. Кость Г.М. Лінгвостилістичні та риторичні характеристики епістолярного жанру (на матеріалі листів мадам де Севіньє) // V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми філології, американські та британські студії». 25-27 квітня 2012 р. – Київ. – 2012. –  С.33-38.
 16. Кость Г.М.,   Ткач С.С. ( ОКР «магістр», спеціальність «французька мова та література»). Le programme de l’immersion française dans les écoles élémentaires de l’Ontario (aperçu historique et pratique). – Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 34. – 2013. –  с. 274-276.
 17. Кость Г.М. Антитеза як стратегія побудови художнього тексту ( на матеріалі роману «La belle chocolatière» Б. Пекасу-Камебрак). – «Іноземна філологія». – Вип. 125. – Львів, 2013. – с. 70-76.
 18. Кость Г.М. Лингвостилистические средства выражения антитезы в художественном тексте (на материале рассказа А. Доде «Les deux auberges»). – XIII Международная научно-практическая конференция «Лингвистические и культурологические традиции и инновации». – 13-17 ноября 2013 г. – Томск, 2013.  – с. 55-62.
 19. Кость Г.М. Функционально-семантическая интерпретация художественного текста методом изотопий. – «Актуальные вопросы современной науки». – №2 (2) / 2014. – Санкт-Петербург (Россия). – с.101-103.
 20. Кость Г.М., Гудима Н.Ю.  (студентка 4 курсу французької філології). Les moyens linguo-stylistiques de l’expression de la cohésion textuelle. – Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку філологічних наук у ХХІ ст.». – 16-17 травня 2014 р. – Одеса, 2014. – с. 30-33.
 21. Кость Г.М., Тітаєва В. (студентка 4 курсу французької філології).   Mode, modalité, modalisation en tant que marqueurs de subjectivité dans un texte. – Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку філологічних наук у ХХІ ст.». – 16-17 травня  2014 р. – Одеса, 2014. – с. 52-55.
 22. Кость Г.М. Інтерпретація художнього тексту методом ізотопій. «Іноземна філологія». Вип.128. – Львів, 2015. – С.55-60.
 23. Кость Г.М. До питання вираження ретардації в художньому тексті. – Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2016. № 25, том 2. – с. 57-61. Index Copernicus.
 24. Kost Hanna. La stratégie de retardement dans la perspective narrative (Стратегія ретардації в оповідній перспективі) // Orbis Linguarum. Vol.50 / 2018, DOI : 10.23817/ olin.50-31. – p. 389-399.
 25. Кость Ганна, Піскозуб Зоряна. Повтор як один із засобів вираження ретардації у художньому тексті та його стилістичні функції // Docendo discimus: ювілейний збірник на пошану Сулима Володимира Трохимовича. 6 Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – с. 194-206.
 26. Кость Г.М., Піскозуб З.Ф. Абстракність/конкретність як константа іменникової лексики /Ганна Кость, Зоряна Піскозуб. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія Філологія. Вип. 5 (73). – Острог, 2019 р. – с. 76-80. Index Copernicus.
 27. Kost Hanna. Les marqueurs lexico-sémantiques de la cohérence textuelle. [in:] Romanica Cracoviensia, N 1 (2019): 11-20. DOI : 10.4467/20843917RC.19.002.11692

 

Статті в інших виданнях

 

 1. Кость Г.М. У світлі перекладацької майстерності Григорія Кочура // Каменяр. № 1. Лютий-березень 2004.
 2. Кость Г.М. «Я тих хотів би бути голосом …». До 95-річчя від дня народження Григорія Кочура // Дзвін. Число 3. 2004. – С.157-158.
 3. Кость Г.М. «Народів єднають мови (до 55-річчя факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка)» // DaFIU, № 16. Львів, 2005. – С.3-4.
 4. Кость Г.М. «Хай возсіяє свіча слова нашого!». Враження від прочитаного // Каменяр. № 5, червень 2006.
 5. Кость Г.М. «Любітеся, брати мої, Украйну любіте …» // Каменяр. № 3, березень 2009. – С.2.
 6. Кость Г.М., Шмігер Т.В. Ювілей видатного перекладознавця. До 75-річчя Р.П.Зорівчак. /\ Каменяр. № 8. 2009. – С.5.
 7. Кость Г.М. Арман Сюллі-Прюдом – перший Нобелівський лауреат з літератури // Каменяр. № 4, квітень 2011. – с.4, с.6.
 8. Кость Г.М. «У сад пісень, премудрий і ясний, моя душа наївно поспішає …». – «Каменяр», № 5-6. – Львів, 2013. – с. 6.
 9. Кость Ганна. «Стрижнева сталість людського в людині …». Виступ на Форумі інтелігенції у м. Золочів 5 серпня 2017 р. // Шашкевичів край. Альманах. – Манускрипт-Львів, 2018. – с.188-190

 

Тези

 1. Внесок професора Отто Духачека та його послідовників у розробку проблеми «Системне вивчення лексичного складу французької мови» // Республіканська науково-методична конференція «Методи вивчення лексичного складу мови». Чернівці, 1986. – С.89-90.
 2. Прагматичні функції позитивно оцінної лексики у вираженні ідеї праці в романі «Кола Брюньон» Ромена Роллана// Всесоюзна науково-практична конференція «Проблеми контрастивної лінгвістики, лінгвістики тексту і методики викладання іноземних мов». Курськ, 1990. – С.100-102.
 3. Семантична характеристика та стилістичні функції контрактивних засобів вираження ідеї праці у романі «Кола Брюньон» Р.Роллана // Міжнародний семінар «Дослідження і вивчення романських мов і літератур у контексті сучасних культур». 18-19 квітня 1996 р. Київ, 1996. – С. 55-56.
 4. Лексико-семантичне поле праці як засіб створення образу персонажа і проблема системності художнього тексту (на матеріалі роману «Кола Брюньон» Р.Роллана) // 5-а Міжнародна конференція «Семантика мови і тексту». Івано-Франківськ, 1996. – С.53-54.
 5. Поетика, риторика, стилістика: мова, література, мистецтво // 2-а Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми загальної, германської, романської та словянської стилістики». Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов. 19-20 травня 2005. – С. 64-66.
 6. Le rôle et les caractéristiques des noms propres dans les oeuvres de belles-lettres // Перша Всеукраїнська наукова конференція романістів «Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства». Чернівці, 5-6 жовтня 2006 р. – С.95-96.
 7. Імпліцитний зміст у художньому тексті // Перша Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна-мова-світ: актуальні проблеми лінгвістики та лінгводидактики». Вінниця, 28 листопада 2008 р. – С.51-53.
 8. L’analyse textuelle : le statut de la rhétorique et de la stylistique // ІІ Всеукраїнська наукова конференція романістів «Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного мовознавства». Чернівці, 16-18 жовтня 2008 р. – С.64-65.
 9. Риторика у світлі лінгвістичного аналізу // VIIІ Всеукраїнська наукова конференція «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». Харків, 5 лютого 2009 р. – С.152-153.
 10. Роль читача в інтерпретації імпліцитності художнього тексту // Актуальні проблеми філології та американські студії. ІІ Міжнародна науково-практична конференція. Київ, 22-24 квітня 2009 р. – С.284-286.
 11. Епістола: мистецтво листування чи художній твір (на матеріалі листів мадам де Севіньє) // Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена памяті К.Я.Кусько. Львів, 24-25 листопада 2011 р. – С.26-28.
 12. Семантико-когнітивні параметри звʼязності художнього тексту: від лексико-семантичного поля до семантичної ізотопії // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. 2016-й – рік англійської мови: Тези доповідей ХУ наукової конференції з міжнародною участю. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2016. – С.77-78.
 13. Повтор як лінгвістичне явище та його функції у французькому художньому тексті // Міжнародна науково-практична конференція «Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії». – 13-14 жовтня 2017 р. – Львів. – Наукова філологічна організація «Логос». – с. 99-101.
 14. Les effets esthétiques du non-finito dans les oeuvres littéraires // 2-e Colloque international francophone en Ukraine « Langues, Sciences et Pratiques ». Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. – Дніпро, 3-4 жовтня 2018 р. – с. 109-110.

Біографія

Навчалася у Львівському державному університеті імені Івана Франка на факультеті іноземних мов з 1974 р.по 1979 р. за спеціальністю “французька мова та література”.

1979-1981 – лаборант кафедри французької філології,

1981-1983 – асистент кафедри французької філології.

З 1983 по 1990 рік навчалася в аспірантурі при кафедрі французької філології Львівського університету.
В 1992 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук у м. Києві.
З 1980 року  по 1995 – викладач кафедри французької філології, з 1995  –  доцент кафедри.

З грудня 2000 року по грудень 2012 виконувала обов`язки заступника декана із заочного навчання та виховної роботи факультету іноземних мов.

З січня 2013 року – секретар Вченої ради факультету іноземних мов.

Стажувалася в 1994 році – м. Віші (Франція), а також в університеті  м. Анже в 1997 та 2000 роках.

Видала у співавторстві з О. І. Сулим Посібник з французької мови для самостійної роботи та дистанційного навчання” (в-во ЛНУ імені Івана Франка, 2007 рік).

Інші види роботи

 • (4) Керувала дисертаційними дослідженнями аспірантів: Гурмак Ю.М. (2010-2018 рр.), Кузик Н.Ю. (2016-2019 рр.);
 • (8) Член наукового комітету збірника Dixit Grammatica (видавництво Harmattan, Париж, Франція);
 • (10) заступник декана з виховної роботи і заочного навчання (2000-2013, 2015 – до сьогоднішнього часу), в. о. декана факультету іноземних мов (з листопада 2019 р. – до сьогоднішнього часу);

Секретар Вченої ради факультету;

 • Керівництво курсовими роботами, дипломними і магістерськими дослідженнями;
 • Студентка Філоненко Лариса (4-й курс кафедри французької філології) зайняла перше місце на Всеукраїнській олімпіаді з французької мови (вид роботи – художній переклад), Київ, 2019 р. (Керівник: Кость Г.М.).

Різне

Експертна оцінка

 1. Підручник для 5-го класу (4-й рік навчання) загальноосвітніх закладів. Français 5 (4). Грудень
 2. Підручник для 5-го класу (1-й рік навчання) загальноосвітніх закладів. Français 5 (1) як друга іноземна мова та Tournesol 1 (4) .Грудень 2004.
 3. Лінгвістичні особливості ділового мовлення (навчальний посібник). За дорученням МОН України. Січень 2010 р.

 

Переклади

 1. Пилипюк В. Для тебе, Львове, я живу. 100 вибраних світлин. Переклад франц.мовою. Львів: вид-во «Світло й тінь», 2011. – 104 с.

 

Опонування дисертацій

 1. Лепетюк Ірина. Мовленнєві жанри у сучасній французькій літературі. Дисертація на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук. Університет ім. Поля Валері. (м. Монпельє, Франція).  Травень 2001 р.

 

Рецензування дисертацій

 1. Мостова Н.А. Лінгвостилістичні засоби створення образу в драматургічному тексті першої половини ХХ століття (на матеріалі п’єс Марселя Паньоля « Marius », «Fanny », « César »). На здобуття вченого ступеня канд. філол. наук 10.02.05. – 2002 р.
 2. Рогоза О.Б. Структурно-композиційні та семантико-прагматичні особливості епістолярного роману XVIII-XX століть (на матеріалі творів Ш. де Лакло, О. де Бальзака, А. де Монтерлана). На здобуття вченого ступеня канд. філол. наук 10.02.05. – 2005 р.
 3. Рослицька М.В. Прецедентне імя в політичному дискурсі: формально-семантичні ознаки і соціопрагматичний потенціал (на матеріалі промов Президентів України, Польщі, Франції). Спеціальність : 10.02.15 – загальне мовознавство. Наук. керівн. проф. Мацюк Г.П. – 2017 р.

Нагороди

11 жовтня 2006 р. – Грамота від Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за активну роботу в організації та проведенні Міжнародного конгресу “Іван Франко : дух, наука, думка, воля” (до 150-річчя від дня народження).

14 жовтня 2014 р. – Грамота за третє місце навчального посібника “Французька мова. Лінгвокраїнознавчий аспект” у конкурсі “Найкращий навчальний посібник гуманітарного напряму 2013-2014 навчального року”.

Подяка Міністра освіти і науки за багаторічну і сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.

2017р. – Грамота Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації за сумлінну працю в системі освіти, утвердження академічних традицій, багатолітню працю з розбудови факультету іноземних мов, навчання і виховання студентської молоді та з нагоди ювілею.

Подяка Міністра освіти і науки за багаторічну і сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.

жовтень 2021р.-Подяка Міністра освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну дільність.

Методичні матеріали

Методичні розробки

 1. Методичні вказівки до роботи над фаховою лексикою французької мови (для студентів факультету журналістики). Львів, 1993. – 28 с.
 2. Лексико-граматичні вправи та завдання з французької мови для студентів 1 курсу немовних факультетів та слухачів підготовчого відділення. Львів, 1998. – 24 с.
 3. Лексико-граматичні вправи та завдання з французької мови для студентів 2 курсу немовних факультетів та слухачів підготовчого відділення. Львів, 1999. – 28 с.
 4. Тестові завдання з французької мови для перевірки знань абітурієнтів. Львів, 2006, 2007. – 288 с.

 

Навчальні посібники:

 

 1. Кость Г.М., Сулим О.І. Посібник з французької мови для самостійної роботи та дистанційного навчання (у співавторстві з Сулим О.І.). Львів. Видавничий центр ЛНУ ім.Івана Франка. 2007. – 164 с.
 2. Кость Г.М., Сулим О.І. Французька мова. Лінгвокультурний аспект. – Львів. Видавничий центр ЛНУ ім.Івана Франка. – 2014. – 202 с.
 3. Кость Г.М., Вачинич Л.І. Французька мова. Навчальний посібник для студентів факультету журналістики. – Львів. Видавничий центр ЛНУ ім.Івана Франка. – 180 с.
 4. Кость Ганна. La stylistique française=Стилістика французької мови: навч. посібник / Ганна Кость. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 264 с.

Розклад