Кость Ганна Мирославівна

Посада: доцент кафедри французької та іспанської філологій

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: Hanna.Kost@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Інтерпретація  художнього тексту, роль лексико-стилістичних і синтаксичних засобів у створенні його естетичної парадигми, засоби творення ефекту саспенс, ретардації, нон фініто у художньому тексті; зв’язок стилістики і риторики, практичні засади риторичної майстерності.

Курси

Публікації

Статті у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях

  1. Кость Г.М. Ізотопії як один із способів лінгвістичного аналізу тексту // Вісник Львів. Університету. Серія «Іноземні мови». Вип. 12. 2005. – С.171-175.
  2. Кость Г.М. Від експліцитного до імпліцитного у художньому тексті // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мова і світ: дослідження та викладання». 19-20 березня 2009 р. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (Мовознавство). Вип.81 (2). 2009. – С.138-141.
  3. Кость Г.М. Риторика і стилістика: до питання лінгвістичних і пара лінгвістичних характеристик // Всеукраїнська науково-практична конференція «Зміст професійної підготовки учителя іноземної мови у контексті Болонського процесу». Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. 28-29 квітня 2009 р. – С.189-198.
  4. Кость Г.М. Лексико-стилістичні засоби вираження імпліцитності у художньому тексті // Іноземна філологія.  Вип.121. – Львів, 2009. – С. 186-192.
  5. КостьГ.М. Style épistolaire : de la lettre à l’oeuvre littéraire (à la base des lettres de Madame de Sévigné) // Buletin Ştiinţific. Fascicula filologie. Seria A, VOL. XX, Editura Universităţii de Nord. Baia Mare. –  C. 231-241.
  6. КостьГ.М., асп. ГурмакЮ.М. Анафораякодинізвидіввторинноїномінаціїуфранцузькомухудожньомутексті // НауковийвісникВолинськогонаціонального університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. № 1. – С.70-74.
  7. Кость Г.М. «Поет розбитої вази» (до 110-ї річниці присудження першої Нобелівської премії з літератури) // Вісник Львів. Університету. Серія : Іноземні мови. Вип.19. Львів, – С.352-356.
  8. Кость Г.М. Лінгвостилістичні та риторичні характеристики епістолярного жанру (на матеріалі листів мадам де Севіньє) // V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми філології, американські та британські студії». 25-27 квітня 2012 р. – Київ. – –  С.33-38.
  9. Кость Г.М.,   Ткач С.С. (ОКР «магістр», спеціальність «французька мова та література»). Le programme de l’immersion française dans les écoles élémentaires de l’Ontario (aperçu historique et pratique). – Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 34. – 2013. –  с. 274-276.

  10.Кость Г.М. Антитеза як стратегія побудови художнього тексту ( на матеріалі роману «La belle chocolatière» Б. Пекасу-Камебрак). – «Іноземна філологія». – Вип. 125. – Львів, – с. 70-76.

  1. Кость Г.М., Гудима Н.Ю. (студентка 4 курсу французької філології). Les moyens linguo-stylistiques de l’expression de la cohésion textuelle. – Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку філологічних наук у ХХІ ст.». – 16-17 травня 2014 р. – Одеса, 2014. – с. 30-33.
  2. Кость Г.М., Тітаєва В. (студентка 4 курсу французької філології).   Mode, modalité, modalisation en tant que marqueurs de subjectivité dans un texte. – Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку філологічних наук у ХХІ ст.». – 16-17 травня  2014 р. – Одеса, 2014. – с. 52-55.
  3. Кость Г.М. Інтерпретація художнього тексту методом ізотопій //Іноземна філологія». Вип.128. – Львів, 2015. – С.55-60.
  4. Кость Г.М. До питання вираження ретардації в художньому тексті. – Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2016. № 25, том 2. – с. 57-61. Index Copernicus.
  5. Kost Hanna. La stratégie de retardement dans la perspective narrative (Стратегія ретардації в оповідній перспективі) // Orbis Linguarum. Vol.50 . Wroclaw, 2018.  – p. 389-399.

  DOI : 10.23817/ olin.50-31ORCID : 0000-0001-5868-8205

  1. Кость Ганна, Піскозуб Зоряна. Повтор як один із засобів вираження ретардації у художньому тексті та його стилістичні функції // Docendo discimus: ювілейний збірник на пошану Сулима Володимира Трохимовича. 6 Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – с. 194-206.
  2. Kost H. Les marqueurs sémantiques de la cohérence textuelle [in :] Romanica Cracoviensia 1 : 2019. – p. 11-20. SCOPUS

  DOI :10.4467/20843917RC.19.002.11692

  https://www.ejournals.eu/Romanica-Cracoviensia/2019/Tom-19-Numer-1/

  1. Кость Г.М., Піскозуб З.Ф. Абстракність/конкретність як константа іменникової лексики /Ганна Кость, Зоряна Піскозуб. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія Філологія. Вип. 5 (73). – Острог, 2019 р. – с. 76-80. Index Copernicus.
  2. Kost H., Piskozoub Z. Les noms propres en tant que structures classificatoires et identificatoires : étude cognitive (sur la base de trois langues : français, polonais, ukrainiens) [in :] Academic Journal of Modern Philology. Vol. 9 (2020). – pp. 119-130.

  DOI: 10.34616/ajmp.2020.9

  https://ajmp.uwr.edu.pl/2020/12/15/vol-9-2020-special-issue/

  1. KostH. Le degré d’accessibilité de non finito dans un texte littéraire : une description multidimensionnelle [in :] Sens (inter)dits. Tome 3. Analyse du discours pragmatique. Collection « Dixit Grammatica ». L’Harmattan, 2021. – pp. 79-90.

  ORCID : 0000-0001-5868-8205

  https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=article&no=36251

  1. ZoryanaPiskozub, HannaKost. Compte-rendu de la 5ième édition du colloque international « Au carrefour des sens », Lviv, 30 septembre-1 octobre 2021 » [in :] Roczniki Humanistyczne, z8 (2022): “Enoncés définitoires dans les corpus bilingues”. vol.70, nr 8. – p. 191- 196. ORCID : 0000-0001-5868-8205

  https://ojs.tnkul.pl/index.php/rh/issue/view/1244 SCOPUS

  1. KostH., KuzykN. Le lexique somatique dans le roman d’Alain Robbe-Grillet «Dans le labyrinthe»: (interprétation linguistique et phénomènologique) // Romanica Wratislaviensia, Vol. 69, N 4123, Wrocław, – pp. 131-141.

  ORCID : 0000-0001-5868-8205

  https://doi.org/10.19195/0557-2665.69.11 SCOPUS

  1. KostH. L’esthétique perceptive et l’interprétation des finales littéraires à travers le cliffhanger (le cas du roman Le Mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux) [in :] Academic Journal of Modern Philology, Vol.17, 2022. Uniwersytet Wrocławski. –   57-65.

  https://ajmp.uwr.edu.pl/2022/12/29/vol-17-2022-special-issue/

  1. HannaKOST,Zoriana PISKOZUB. L’imaginaire du pain dans les proverbes français

  et ukrainiens : traditions, identité, acquis culturels et moraux.[in :] Roczniki Humanistyczne, Tom LXXI,  zeszyt 82023. – P. 69-85.

  https://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh/issue/view/212

Тези доповідей

 1. Поетика, риторика, стилістика: мова, література, мистецтво // 2-а Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми загальної, германської, романської та словянської стилістики». Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов. 19-20 травня 2005. – С. 64-66.
 2. Le rôle et les caractéristiques des noms propres dans les oeuvres de belles-lettres // Перша Всеукраїнська наукова конференція романістів «Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства». Чернівці, 5-6 жовтня 2006 р. – С.95-96.
 3. Імпліцитний зміст у художньому тексті // Перша Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна-мова-світ: актуальні проблеми лінгвістики та лінгводидактики». Вінниця, 28 листопада 2008 р. – С.51-53.
 4. L’analyse textuelle : le statut de la rhétorique et de la stylistique // ІІ Всеукраїнська наукова конференція романістів «Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного мовознавства». Чернівці, 16-18 жовтня 2008 р. – С.64-65.
 5. Риторика у світлі лінгвістичного аналізу // VIIІ Всеукраїнська наукова конференція «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». Харків, 5 лютого 2009 р. – С.152-153.
 6. Роль читача в інтерпретації імпліцитності художнього тексту // Актуальні проблеми філології та американські студії. ІІ Міжнародна науково-практична конференція. Київ, 22-24 квітня 2009 р. – С.284-286.
 7. Епістола: мистецтво листування чи художній твір (на матеріалі листів мадам де Севіньє) // Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена памяті К.Я.Кусько. Львів, 24-25 листопада 2011 р. – С.26-28.
 8. Кость Г.М. Семантико-когнітивні параметри звʼязності художнього тексту: від лексико-семантичного поля до семантичної ізотопії // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. 2016-й – рік англійської мови: Тези доповідей ХУ наукової конференції з міжнародною участю. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2016. – С.77-78.
 9. Кость Г.М. Повтор як лінгвістичне явище та його функції у французькому художньому тексті // Міжнародна науково-практична конференція «Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії». – 13-14 жовтня 2017 р. – Львів. – Наукова філологічна організація «Логос». – с. 99-101.
 10. Kost Hanna. Les effets esthétiques du non-finito dans les oeuvres littéraires // 2-e Colloque international francophone en Ukraine « Langues, Sciences et Pratiques ». Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. – Дніпро, 3-4 жовтня 2018 р. – с. 109-110.
 11. Кость Г.М., Філоненко Л. (магістр фр.філол.) Феномен наративних фреймів у літературному тексті (на матеріалі роману « La porte étroite » Андре Жіда) // Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної мови та літератури: Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса: Південноукраїнська організація «центр філологічних досліджень», 2020. – с. 48-51.
 12. Кость Г. М. Прагматичний потенціал імплікації та пресупозиції у художньому тексті / Г. М. Кость – Львів : ПАІС, 2021. – С. 85-86. – https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/Tezy-zvitnoi-naukovoi-konferentsii-profesors-ko-vykladats-koho-skladu-fakul-tetu-inozemnykh-mov-za-2020-rik.pdf.
 13. Піскозуб З.Ф., Кость Г.М. Іманентні особливості французької абстрактної лексики XVIII століття // Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку. Матеріали XX-ої Міжнародної науково-практичної конференції (07 травня 2022 р., м. Бухарест (Румунія), дистанційно). м. Бухарест (Румунія): ГО «ВАДНД». – с.228-232.
 14. Кость Г. М. Аналіз кліфгенгера крізь призму рецептивної естетики та лінгвістичної інтерпретації // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу ф-ту іноз. мов за 2022 рік (3-4 лютого 2022 року).  – Львів : ПАІС, 2022. – с. 122-124.
 15. Кость Г.М. Меми як складова Інтернет-дискурсу і суспільного етосу / Ганна Кость. ЗбірниктезВсеукраїнської наукової конференції «Традиції і сучасність романістики: 125 років кафедри французької філології» (Львів, 10–11 листопада 2022 року). – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – С.40-45.
 16. Антитеза як стратегія побудови художнього тексту (на матеріалі роману«La belle chocolatière» Б.Пекасу-Камебрак).Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2022 рік (2–3 лютого 2023 року). – Рівне : Волин. обереги, 2023. –  с.39-41.

Статті в інших виданнях

 1. Кость Г.М. «Народів єднають мови (до 55-річчя факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка)» // DaFIU, № 16. Львів, 2005. – С.3-4.
 2. Кость Г.М. «Хай возсіяє свіча слова нашого!». Враження від прочитаного // Каменяр. № 5, червень 2006.
 3. Кость Г.М. «Любітеся, брати мої, Украйну любіте …» // Каменяр. № 3, березень 2009. – С.2.
 4. Кость Г.М., Шмігер Т.В. Ювілей видатного перекладознавця. До 75-річчя Р.П.Зорівчак. / Каменяр. № 8. 2009. – С.5.
 5. Кость Г.М. Арман Сюллі-Прюдом – перший Нобелівський лауреат з літератури // Каменяр. № 4, квітень 2011. – с.4, с.6.
 6. Кость Г.М. «У сад пісень, премудрий і ясний, моя душа наївно поспішає …». – Каменяр, № 5-6. – Львів, 2013. – с. 6.
 7. Кость Ганна. «Стрижнева сталість людського в людині …». Виступ на Форумі інтелігенції у м. Золочів 5 серпня 2017 р. // Шашкевичів край. Альманах. – Манускрипт-Львів, 2018. – с.188-190.

Біографія

Навчалася у Львівському державному університеті імені Івана Франка на факультеті іноземних мов з 1974 р.по 1979 р. за спеціальністю “французька мова та література”.

1979-1981 – лаборант кафедри французької філології,

1981-1983 – асистент кафедри французької філології.

З 1983 по 1990 рік навчалася в аспірантурі при кафедрі французької філології Львівського університету.
В 1992 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук у м. Києві.
З 1980 року  по 1995 рік – викладач кафедри французької філології, з 1995  –  доцент кафедри.

З 2013 року по 2020 рік – секретар Вченої ради факультету іноземних мов.

Стажувалася в 1994 році – м. Віші (Франція), а також в університеті  м. Анже в 1997 та 2000 роках.

Інші види роботи

 • Керувала дисертаційними дослідженнями аспірантів: Гурмак Ю.М. (2010-2018 рр.), Кузик Н.Ю. (2016-2019 рр.);
 • Заступник декана з виховної роботи і заочного навчання (2000-2020), в. о. декана факультету іноземних мов (з листопада 2019 р. – по червень 2020 р.);
 • Керівництво курсовими роботами, дипломними і магістерськими дослідженнями.

Різне

Експертна оцінка

 1. Підручник для 5-го класу (4-й рік навчання) загальноосвітніх закладів. Français 5 (4). Грудень
 2. Підручник для 5-го класу (1-й рік навчання) загальноосвітніх закладів. Français 5 (1) як друга іноземна мова та Tournesol 1 (4) .Грудень 2004.
 3. Лінгвістичні особливості ділового мовлення (навчальний посібник). За дорученням МОН України. Січень 2010 р.

 

Переклади

 1. Пилип’юк В. Для тебе, Львове, я живу. 100 вибраних світлин. Переклад франц.мовою Кость Г.М. Львів: вид-во «Світло й тінь», 2011. – 104 с.

Опонування дисертацій

 1. Офіційний опонент при захисті дисертації Лепетюк Ірини на тему: «Мовленнєві жанри у сучасній французькій літературі». Дисертація на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук. Університет ім. Поля Валері (м. Монпельє, Франція).  20 травня 2001 р.
 2. Офіційний опонент при захисті дисертації Інкар Курамаєвої “Les Amazones pas comme les autres : considerations sur les femmes au travers du prisme de l’oevre de Nezami et de l’épopée d’Asie centrale”. (Університет От-Альзас, факультет мов, літератур і суспільних наук, м. Мюлюз, Франція), 10 грудня 2021 р.

Наказ Ректора № 4758 від 16.11.2021 р.

 

Рецензування дисертацій

 1. Мостова Н.А. Лінгвостилістичні засоби створення образу в драматургічному тексті першої половини ХХ століття (на матеріалі п’єс Марселя Паньоля « Marius », « Fanny », « César »). На здобуття вченого ступеня канд. філол. наук 10.02.05. – романські мови. – 2002 р.
 2. Рогоза О.Б. Структурно-композиційні та семантико-прагматичні особливості епістолярного роману XVIII-XX століть (на матеріалі творів Ш. де Лакло, О. де Бальзака, А. де Монтерлана). На здобуття вченого ступеня канд. філол. наук 10.02.05. – романські мови. – 2005 р.
 3. Рослицька М.В. Прецедентне ім’я в політичному дискурсі: формально-семантичні ознаки і соціопрагматичний потенціал (на матеріалі промов Президентів України, Польщі, Франції). Спеціальність : 10.02.15 – загальне мовознавство. Наук. керівн. проф. Мацюк Г.П. – 2017 р.
 4. Лисюк В. Тема: «Вербокреативний потенціал сучасної іспанської фахової мови футболу (на матеріалах іспаномовних періодичних видань)» (каф. французької філології ф-ту іноземних мов). 2021 р.
 5. Карпа О. І. Тема: «Комбінаторика та семантична функція фразем і «вторинних» дієслів у сучасній французькій мові». 2021 р.

 

Керівництво студентською та аспірантською роботою

 1. Студентка Філоненко Лариса (студ.1 курсу ОС “магістр” кафедри французької філології) зайняла перше місце  на Всеукраїнській олімпіаді з французької мови (вид роботи – художній переклад), Київ, 2019 р. (Керівник: Кость Г.М.).
 2. Аспірантка  Кузик Наталія стала призеркою (2 місце) Міжнародного франкомовного конкурсу «Моя дисертація за 180 секунд», організованого Посольством Франції в Україні та Французьким інститутом у Києві, червень 2021 року. (Керівник дисертації: Кость Г.М.).

 

Членство у редакційних колегіях наукових конференцій і видань

 1. Членкиня наукової ради редколегії збірника «Dixit grammatica», Франція (з 2019 року)
 2. Членкиня наукового комітету Міжнародної наукової конференції «Entre liberté et contraintes dans la recherche linguistique», Люблінський католицький університет (Польща), вересень 2022 р;
 3. Членкиня наукового комітету Міжнародної міждисциплінарної конференції « Les langues et les cultures françaises et slaves en contact et en divergence », організованої Інститутом польських студій, Інститутом романістики Вроцлавського університету, відділенням французької мови і літератури Університету м. Ніш (Сербія), 16-17 грудня 2022 р.
 4. Членкиня дослідницької групи Інституту європейських мов та літератур (ILLE) (Університет От-Альзас, м. Мюлюз, Франція) з 2022 р.

 

Участь у Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях

 1. 2-а Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми загальної, германської, романської та словянської стилістики». Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов. 19-20 травня 2005.
 2. Перша Всеукраїнська наукова конференція романістів «Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства». Чернівці, 5-6 жовтня 2006 р.
 3. Перша Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна-мова-світ: актуальні проблеми лінгвістики та лінгводидактики». Вінниця, 28 листопада 2008 р.
 4. ІІ Всеукраїнська наукова конференція романістів «Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного мовознавства». Чернівці, 16-18 жовтня 2008 р.
 5. VIIІ Всеукраїнська наукова конференція «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». Харків, 5 лютого 2009 р.
 6. Актуальні проблеми філології та американські студії. ІІ Міжнародна науково-практична конференція. Київ, 22-24 квітня 2009 р. – С.284-286.
 7. Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена памяті К.Я.Кусько. Львів, 24-25 листопада 2011 р.
 8. Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. 2016-й – рік англійської мови: ХУ наукова конференція з міжнародною участю. Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2016.
 9. Міжнародна науково-практична конференція «Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії». Львів, 13-14 жовтня 2017 р.
 10. ColloqueInternational « «Le Рassé etlePrésent : rencontredesidées». 125 ansdephilologieromane à Cracovie, mai 2017. Université de Jagellonne (Pologne).
 11. Colloque International de Sciences du langage « La Perception en langue et en discours». Troisième édition. 26-28 avril 2018. Université d’Opole (Pologne).
 12. 2-e Colloque international francophone en Ukraine « Langues, Sciences et Pratiques ». Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. Дніпро, 3-4 жовтня 2018 р.
 13. Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної мови та літератури: Міжнар. наук.-практ. конф. Одеса, 2020.
 14. ColloqueInternational «Aucarrefourdessens » :

– 3e édition. Septembre 2017 ;

– 4e édition, septembre 2019. Institut d’Etudes romanes de l’Université de Wroclaw     (Pologne) ;

– 5e édition, septembre-octobre 2021, Université nationale Ivan Franko de Lviv (Ukraine).

 1. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку. XX-а Міжнародна науково-практична конференція. 07 травня 2022 р. Бухарест (Румунія). (дистанційно)
 2. Colloque international et pluridisciplinaire Ci-Dit. Matérialité du discours rapporté. 8-10 juin 2022. Faculté des sciences humaines, des sciences de l’éducation et des sciences sociales de l’Université de Luxembourg.
 3. Відкриття докторантських студій в Університеті От-Альзас м. Мюлюз (Франція) «De la Résistance à la résilience», 16-17 червня 2022 р.
 4. Міжнародна конференція «Termes et Relations autour du pain dans les textes bilingues », Люблінський католицький університет ім. Яна-Павла ІІ (Польща). 26-27 серпня 2022 р.
 5. Всеукраїнська наукова конференція «Традиції і сучасність романістики: 125 років кафедри французької філології». Львів, 10-11 листопада 2022 р.
 6. Міжнародна міждисциплінарна конференція « Les langues et les cultures françaises et slaves en contact et en divergence », організована Інститутом польських студій, Інститутом романістики Вроцлавського університету, відділенням французької мови і літератури Університету м. Ніш (Сербія), 16-17 грудня 2022 р.

 

 Інше:

Наукове стажування в Університеті От-Альзас м. Мюлюз (Франція) в рамках програми «Pause» (23.04.2022 – 22.07.2022). Наказ Ректора № 1279 від 19.04.2022 р.

Стажування в Інституті романістики Вроцлавського Університету (Польща) в рамках програми Еразмус+ (19-26 вересня 2022 р.). Наказ Ректора № 3544  від 30.08.2022 р.

Львівський національний університет імені Івана Франка, Центр українсько-європейського наукового співробітництва Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНИЙ ГОРИЗОНТ ФІЛОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ» 27 березня – 7 травня 2023 року. 180 год. (6 кредитів). Сертифікат.

Координатор співпраці з Федерацією обмінів Франція-Україна відповідно до Угоди з ЛНУ імені Івана Франка.

Координатор Угоди про міжуніверситетську співпрацю – Львівський національний університет імені Івана Франка та Університет м. Орлеан (Франція).

Нагороди

11 жовтня 2006 р. – Грамота від Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за активну роботу в організації та проведенні Міжнародного конгресу “Іван Франко : дух, наука, думка, воля” (до 150-річчя від дня народження).

14 жовтня 2014 р. – Грамота за третє місце навчального посібника “Французька мова. Лінгвокраїнознавчий аспект” у конкурсі “Найкращий навчальний посібник гуманітарного напряму 2013-2014 навчального року”.

Подяка Міністра освіти і науки за багаторічну і сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.

2017р. – Грамота Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації за сумлінну працю в системі освіти, утвердження академічних традицій, багатолітню працю з розбудови факультету іноземних мов, навчання і виховання студентської молоді та з нагоди ювілею.

Подяка Міністра освіти і науки за багаторічну і сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.

жовтень 2021р.-Подяка Міністра освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну дільність.

Методичні матеріали

Методичні розробки

 1. Методичні вказівки до роботи над фаховою лексикою французької мови (для студентів факультету журналістики). Львів, 1993. – 28 с.
 2. Лексико-граматичні вправи та завдання з французької мови для студентів 1 курсу немовних факультетів та слухачів підготовчого відділення. Львів, 1998. – 24 с.
 3. Лексико-граматичні вправи та завдання з французької мови для студентів 2 курсу немовних факультетів та слухачів підготовчого відділення. Львів, 1999. – 28 с.
 4. Тестові завдання з французької мови для перевірки знань абітурієнтів. Львів, 2006, 2007. – 288 с.

 

Навчальні посібники

 

 1. Кость Г.М., Сулим О.І. Посібник з французької мови для самостійної роботи та дистанційного навчання (у співавторстві з Сулим О.І.). Львів. Видавничий центр ЛНУ ім.Івана Франка. 2007. – 164 с.
 2. Кость Г.М., Сулим О.І. Французька мова. Лінгвокультурний аспект. – Львів. Видавничий центр ЛНУ ім.Івана Франка. – 2014. – 202 с.
 3. Кость Г.М., Вачинич Л.І. Французька мова. Навчальний посібник для студентів факультету журналістики. – Львів. Видавничий центр ЛНУ ім.Івана Франка. 2014. – 180 с.
 4. Кость Ганна. La stylistique française=Стилістика французької мови: навч. посібник / Ганна Кость. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 264 с.

Розклад