Іноземна мова (французька, 2 курс, юридичний факультет)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Немає
43Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332доцент Вигнанська І. М.
448доцент Вигнанська І. М.

Опис курсу

Курс спрямований на формування у студентів комунікативної компетентності на рівні, що відповідає В1 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти та призначений для студентів юридичного факультету, що вивчають іноземну мову (французьку). Завдяки роботі з численними аудіо матеріалами, відео та автентичними юридичними документами, програма курсу розроблена з метою формування умінь і навичок усної та писемної професійної комунікації майбутніх юристів, професійно комунікативних, мовленнєвих та соціокультурних компетенцій, а також розвиток навичок самостійної роботи з франкомовною літературою та документами за фахом. Структура курсу відповідає тематиці основних правничих дисциплін, які включені до фахової підготовки спеціалістів у галузі права. У курсі представлено як огляд концепцій, так і процесів та інструментів, потрібних для постійного вдосконалення мовних компетенцій. Матеріал курсу дібрано таким чином, щоб дозволити проводити в межах відповідної іншомовної компетенції зіставлення національної системи права з французькою і європейською системами права, спираючись при цьому на вже здобуті студентами знання з інших дисциплін, що вивчаються.

Практична спрямованість курсу передбачає оволодіння студентами професійної юридичної лексики, а також граматичних конструкцій необхідних для реалізації комунікативних цілей; вміння самостійно формувати  правильні синтаксичні конструкції, аналізувати правничі тексти, володіти граматичними структурами, конекторами та зв’язними елементами висловлювання, головними морфологічними і синтаксичними категоріями, парадигмами окремих частин мови, здатністю співвідносити мовні засоби із комунікативними цілями із врахуванням соціальних та культурних детермінант спілкування, а отже уміння користуватись усним мовленням у межах суспільно – політичної та фахової тематики, володіти практичними навиками письмового перекладу текстів фахової тематики, вміння  використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування.

Завдання курсу передбачають розвиток у студентів рецептивних та продуктивних комунікативних умінь та навичок: читання (розуміти зміст автентичних текстів тематики, визначеної програмою, середнього та вищого рівня складності); аудіювання (розуміти усні висловлювання носіїв мови, розвинути сприйняття та розуміння іноземної мови на слух за допомогою вибірки аудіо-та відео-матеріалів; розуміти та аналізувати тексти іноземною мовою фахового тематичного спрямування вищого рівня складності; сформувати навички реферувати та анотувати різні типи текстів; комунікативні уміння екстенсивного та інтенсивного аудіювання); письма (ознайомити студентів із різними типами письмових повідомлень та навчити створювати власні тексти професійного спрямування: листи-запити, листи-скарги, рішення суду, постанови; логічно і зв’язно, з високим ступенем стилістичної і граматичної коректності писати дискурсивні та аргументативні есе, дотримуючись вимог формату письмового висловлювання; анотувати, реферувати прочитаний текст); усного мовлення (чітко, детально, стилістично і граматично правильно висловлювати свою думку, наводити аргументи; описувати досвід, події, плани; усне монологічне та діалогічне мовлення у межах професійної тематики, перекладати з іноземної мови на рідну тексти фахового характеру, вміти організувати дискусії на суспільно-актуальні теми відповідно до тематики вивченого матеріалу, презентації для участі в конференціях, семінарах, дебатах; виробити вміння використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування; вести бесіду в обсязі тематики курсу, передбаченої програмою з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири).

Рекомендована література

Основна література:

 1. Dufor M. Edito Niveau B1. Méthode de français / Marion Dufour, Julie Mainguet, Eugénie Mottironi, Marion Perrard, Chrislaine Tabareau. – Paris. :  Les Editions Didier, 2018 – 224 p.
 2. Heu Е., Julie Mainguet Édito Niveau B1: Cahier d’activité / Elodie Heu -Boulhat, Julie Mainguet, Marion Perrard – Paris. : Editions Didier, 2018. – 145 p.
 3. Heu Élodie, Mabilat Jean-Jacques Édito. Méthode de français. Niveau B2. 3e édition. – Paris. : Editions Didier, 2015.– 223 p.
 4. Guinchard S., Debard T. Lexique des termes juridiques. – P.: Dalloz, 2016. – 967 p
 5. Чурсіна Л.В, Осмоловська О. Ю Le français pour les juristes : навч. посіб. з фр. мови для студентів-юристів за ред. І. П. Липко. – Х. : Право, 2012. – 568 с.
 6. Penfornis J. Le français du droit : Affaires, Europe, Administration, Justice, Travail, Contrats P. : Clé interantional, 2005. – 278 p.
 7. Soignet M. Le français juridique. / Michèle Soignet – P.: Hachette, 2003. – 127 p.

Додаткова література:

 1. Wattier S. Les mots pour convaincre. – P.: Commun français, 2019. – 75 p.
 2. Brigitte Hess-Fallon, Anne-Marie Simon. Dossiers de droit. – P.: Sirey, 2017. – 317 p
 3. Vandenbulcke L., Weylandt E. À la découverte du français juridique. – B.: Die Keure-La Charte, 2016. – 200 p.
 4. de Gunten, A. Martin, M. Niogret. Les institutions de la France. – P.: Nathan, 2004. – 159 p.
 5. Baptiste Aurélien, Marty R. Réussir le DELF B2. / Baptiste Aurélien, Marty R. – Didier, 2010. — 165 p.
 6. Beaujeu C.-M.,Carlier A., Mimran R., Torres M.,Vrillaud-MeunierJ. Grammaire. 350 exercices. Niveau supérieur. FLE Méthode Adolescents–Adultes.- Hachette, Paris., 2010. – 62 p.
 7. Bissardon S. Guide du langage juridique (vocabulaire- pièges et difficultés) / Sébastien Bissardon. – P.: «LexisNexis» Litec, 2009. – 491 p.
 8. Boulares M., Frérot J.-L. Grammaire progressive du français avec 400 exercices. / Michèle Boularès, Jean-Louis Frerot.- CLE International, 2004. – 192 р.
 9. Breton G., Lepage S. Réussir le Delf B1 / Gilles Breton, Sylvie Lepage, Marie Rousse. Ed.Didier.- 2010. – 192p.
 10. Chamberlain A., Steele R. Guide pratique de la communication / A. Chamberlain, R. Steele. – Paris : Les Editions Didier, 2004. – 182 p.
 11. Corinne Renault-Brahinsky. Procédure pénale. – P.: Gualino, 2010. – 270 p.
 12. Gregoir M., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français avec 600 exercices. / Maia Gregoir, Odile Thiévenaz.- CLE International, 2005. – 287 p.
 13. Huet C. Révisions. 450 exercices. Niveau avancé / Célyne Guet, Sandrine Vidal. – Paris: CLE International- SEJER , 2005.- 175 p.
 14. Leclerc S. Les institutions de l’Union Européenne / Stéphane Leclerc. – P.: Gualino, 2010. – 256 p.
 15. Normand I,‎ Lescure R. DELF B1, 200 Activités Livre + CD audio / Isabelle Normand, Richard Lescure: CLE International, 2008 – 160p.
 16. Ouraoui M. Les grands discours de l’Europe. – P.: Éditions complexes, 2008. – 529 p.
 17. Patrick Kolb, Laurence Leturmy. Droit pénal général. – P.: Gualino, 2005. – 544 p.
 18. Pecheur J. Civilisation progressive du francais avec 400 exercices / J. Pecheur. – Baume-les-Dames: CLE International, 2010. – 223 p.
 19. Philippe Malaurie et Patrick Morvan. Droit civil. Introduction générale (2e éd.). – P.: Defrénois, 2005. – 187 p.
 20. Poinsson-Quinton. Grammaire expliquée du français / Sylvie Poinsson-Quinton, Reine Mimran, Michèle Mahéo Le Coadic- Paris: CLE International- SEJER, 2003.- 224p.
 21. Rafael Encinas de Munagorri. Introduction générale au droit. – P.: Éditions Flammarion, 2006. – 357 p.
 22. Siréjols E., Renaud Dominique. Grammaire avec 450 nоuveaux exercices. / Evelyne Sirejols, Pierre Claude Renaud Dominique. – Paris: CLE International – SEJER., 2004.- 191p

Словники та довідники

 1. Малишева Н. Французько-український та українсько-французький юридичний словник (60 000 слів). – Х.: Право, 2016. – 736с.
 2. Федько Ю. Французько-український словник правової термінології. – К.: Вища шк.,2001. – 88 с.
 3. Alain Rey, Sophie Chatreau  Le Robert Dictionnaire d’expressions et locutions. – Paris: Dictionnaires Le Robert, 2015. – 1092 p.
 4. Bescherelle. La grammaire pour tous. Dictionnaire de la grammaire en 27 chapitres. Hâtier – Paris, 2012. – 319 p.
 5. Larousse de poche  /Dictionnaire. Noms communs. Noms propres. / Ed: Larousse, 2016. – 1053p.

Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті та інше методичне забезпечення:

Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales [Електронний ресурс] Режим доступу: www.conventions.coe.int/treaty/fr/treaties/html/005/htm

Convention européenne des droits de l’homme [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.lexinter.net/UE/convention_europeenne_des_droits_de_l’homme.htm 

www.interieur.gouv.frwww.justice.gouv.fr www.senat.fr www.assemblee-nationale.fr www.dossierfamilial.com www.anpe.fr www.service-public.fr www.politicmania.com www.professionpolitique.com http://www.francais-affaires www.curia.europa.eu www.lexicos.com/francais_lang www.lexicos.com/ukainien_dict https://www.lepointdufle.net/https://capsurlefle.com/ https://apprendre.tv5monde.com/fr https://www.larousse.fr/ https://savoirs.rfi.fr/fr  www.tv5monde.com https://www.france-education international.fr/http://www.delfdalf.fr/exemple-sujet-delf-b2-tous-publics.html

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус