Іноземна мова (французька, 1 курс, економічний факультет)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Немає
13Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
164Зелена Ю. Л.
264Зелена Ю. Л.

Опис курсу

Програма курсу спрямована на те, щоб студенти досягли рівня мовної компетенції А1згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Тематичні тексти та аудіозаписи діалогів містять великий об’єм нової та частотної лексики, що сприяє збагаченню словникового запасу. Лексичні вправи, вміщені у базовому підручнику та робочому зошиті, характеризуються комунікативною спрямованістю. Таким чином, студент стає компетентним також у соціо-культурному аспекті використання французької мови.

Опрацювання великого масиву аудіозаписів (базових та додаткових) має на меті тренування та розвиток сприйняття та розуміння французької мови на слух. Завдання пов’язані з виконанням письмових вправ є багатовекторними. Перш за все, вони дозволяють покращити орфографічний та граматичний рівень мовної компетенції. В програму курсу входить тренування написання типових завдань (дружній лист,анкета, листівка) для складання міжнародного іспиту зі знання французької мови DELF.

Завдання:

Сформувати у студента правильну вимову та навики читання. Ознайомити із фонетико-фонологічною системою французької мови.

Сформувати вміння будувати прості речення та користуватися комунікативними структурами у щоденному мовленні.

Сформувати базовий лексичний запас з тем, які стосуються щоденного практичного життя.

Ввести початкові знання про культуру Франції та інші цивілізаційні елементи.

В результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

 • тематичну лексику, переклад основних тематичних текстів;
 • структурні правила заповнення простої анкети, написання дружнього короткого елементарного електронного листа, написання листівки, короткого повідомлення;
 • найпростіші синтаксичні конструкції, теперішній час, близький майбутній час.

вміти:

 • розуміти прості аудіо-повідомлення, вміти знаходити у них конкретну необхідну інформацію (щоденні, прикладні теми)
 •  вміти розповісти про себе, безпосереднє оточення, інтереси, розклад, вміти поставити запитання, виразити прохання у найпростіших побутових ситуаціях, висловити прості реакції та оцінки.
 • вміти написати дружнього короткого елементарного електронного листа, листівку, коротке повідомлення.
 • розуміти короткі тексти (простого рівня) побутового, рекламного характеру, афіші, вивіски, короткі статті на знайомі та побутові теми.

Рекомендована література

 1. Jean-Luc Penfornis. Français.com. Niveau Débutant. CLE International / Sejer. – Paris, 2012
 2. Heu Elodie, Abou-SamraMyriam, Braud Céline, Brunelle Michèle, Perrard Marion, Pinson Cécile. Edito A2 . Livre de l’élève. — Paris: Didier, 2016. — 220 p.
 3. Baylocq Sassoubre, Marie-Pierre, Brémaud Stéphanie, Cheilan Clara, Opatski Sergueï. Edito A2. Cahier d’activités.— Didier, 2016. — 144 p.
 4. Maia Gregoire, Gracia Merlo. Grammaire progressive du français. Niveau débutant – CLE international – 159 p.
 5. Miquel Claire, Goliot-Lété Anne. Vocabulaire progressif du français. Niveau Intermédiaire. CLE International / Sejer, 2011. — 239 p.

Допоміжна література

 1. Словник: Французько-український. Україно-французький: Посіб. для загальноосвіт. навч.закл. та вищ. навч. закл. / Уклад.: В.Б. Бурбело, К.М. Андрашко та ін.; Упоряд. В.Т. Бусел. –К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. – 528 с.
 2. Демчук Н .М., Зелена Ю. Л. Ділова іноземна мова (французька) : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей. – Львів: в-во ЛТЕУ, 2021. – 224 с. (перевидання)
 3. Miquel C. Grammaire en dialogues. Niveau débutant / Claire Miquel. Paris : CLE International, 2005. – 128р.

Інформаційні ресурси

https://www.francaisfacile.com/

https://www.podcastfrancaisfacile.com/

https://www.lepointdufle.net/

https://capsurlefle.com/

https://apprendre.tv5monde.com/fr

Силабус:

Завантажити силабус