Інтерпретація газетно-публіцистичних текстів

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416ArrayІнм21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Інм21

Опис курсу

  • Мета курсу –  навчити студентів розуміти глибинний зміст публіцистичних текстів, виробити вміння оцінювати газетно-публіцистичний текст за його структурними особливостями та .
  • Завдання курсу – навчити студентів оперувати основними категоріями інтерпретації, термінологічним словником з метою багатоаспектного аналізу публіцистичних текстів. Студенти отримають навики вирізняти рівні актуалізації мовних одиниць в тексті під час його аналізу та інтерпретації.
  • Курс також сприяє розвитку навичок критичного витлумачення газетних та журнальних текстів та вибіркового читання текстів цього жанру, що дуже важливо в процесі перекладу як письмового, так і усного.

Рекомендована література

  • Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2008.
  • Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту. – Вінниця: Нова книга, 2004.
  • Науменко А. М. Філологічний аналіз тексту (основи лінгвопоетики) : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А. М. Науменко. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005.
  • Lösener Hans: Zwischen Wort und Wort. Interpretation und Textanalyse. Paderborn: Wilhelm Fink Verlag, 2006.
  • Kindt Tom, Köppe Tilmann (Hrsg.): Moderne Interpretationstheorien. Ein Reader. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2008
  • Niehr Thomas. Einführung in die Politolinguistik: Gegenstände und Methoden. Göttingen : Vandenhoeck et Ruprecht, 2014.
  • Афанасьева Н. А. Интерпретация текста : Учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр.яз. / Н. А. Афанасьева, Л. И. Мустаева, Г. А. Стефанович, Я. Г. Биренбаум. – М.: Высшая школа, 1991.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму