Шум’яцька Олександра Михайлівна

Посада: доцент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-80

Електронна пошта: oleksandra.shumiatska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • комунікативна лінгвістика
 • теорія мовленнєвих актів
 • мовленнєві жанри
 • лінгвістична генологія
 • лінгвістична типологія
 • лінгвокраїнознавство
 • трансляторика

Курси

Публікації

 1. Shumiatska O. Pragmatische Struktur des Sprechaktes der Entschul­di­gung: sprachliche Realisierungsmittel / Oleksandra Shumiatska // Translationswissen­schaftlicher Nachwuchs forscht : IATI-Beiträge II, hrsg. von L. N. Zybatow, M. Us­taszewski. – Frankfurt am Main : Peter Lang: Internationaler Verlag der Wissen­schaften, 2012. – S. 89–95.
 2. Шум’яцька О. М. Прагматичний статус вибачення: від мовлен­нєвого акту до мовленнєвого жанру / О. М. Шум’яцька // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : зб. наук. праць. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Вип. 26. – С. 100–108.
 3. Шум’яцька О. М. Комунікативна ситуація вибачення / О. М. Шу­м’яцька // Мова і культура (наук. журн.). – К. : Видавн. дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. V (167). – С. 128–133. Завантажити файл: Комунікативна ситуація вибачення
 4. Шум’яцька О. М. Мовленнєвий акт вибачення як складова категорії ввічливості / О. М. Шум’яцька // Наукові записки. Серія: Філол. науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Випуск 118. – С. 322–326.
 5. Шум’яцька О. М. Засоби реалізації вибачення у сучасній німецькій мові / О. М. Шум’яцька // Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 125. – С. 44–49.
 6. Шум’яцька О. М. Невербальні засоби реалізації вибачення у ні­мецькомовній комунікації / О. М. Шум’яцька // Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, – № 127. – С. 96–102.
 7. Shumiatska O. Ausdrucksmittel der expliziten und impliziten Entschul­digung im Deutschen / Shumiatska, Oleksandra // Германістика в Україні : наук. журнал. – К. : Германістика в Україні, 2014. – Вип. 9. – С. 89–93.
 8. Шум’яцька О. М. Секвенційна природа мовленнєвого акту виба­чення / О. М. Шум’яцька // Наукові записки. Серія: Філол. науки (мово­знавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 138. – С. 262–264.  
 9. Шум’яцька О. М. Прагматична структура мовленнєвого жанру вибачення у сучасній німецькій мові / О. М. Шум’яцька // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки» – Дніпро, 2016. – № 2 (12). – С. 260–264.
 10. Шум’яцька О. М. Реакція адресата на вибачення у сучасній німецькій мові / О. М. Шум’яцька // Наукові записки. Серія: Філол. науки (мовознавство) – Кропивницький: Видавець Лисенко В. Ф., 2017. – Випуск 153. – С. 348–352. 

Тези доповідей на конференціях:

 1. Шум’яцька О. Вибачення як компонент поля ввічливості. / О. Шум’яцька // Роль німецької мови у трансфері освіти, науки та культури в Україні: Матер. ХVІІІ Міжнар. наук.-практич. конф. Асоціації українських германістів (28-29 жовтня 2011 р). – Ужгород: ФОП Бреза А.Е., 2011. – С. 211–212.
 2. Shumiatska O. Entschuldigung als expressiver Sprechakt / O. Shumiatska // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2011 рік (30–31 січня 2012р.). – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 104с. – С. 100–101.
 3. Shumiatska O. Zum pragmatischen Status der Entschuldigung: Sprechakt vs. Sprechgattung. / O. Shumiatska // Semantik und Pragmatik im Spannungsfeld der germanistischen und kontrastiven Linguistik: Матер. Українсько-Німецької наук. конф. / L. Iagupova, V. Kaliuščenko, H. Roll (Hgg.). – Донецьк: ДонНУ, 2012. – С. 173–175.
 4. Шум’яцька О. Прагматичний статус вибачення: від мовленнєвого акту до мовленнєвого жанру / О. Шум’яцька // Німецька мова в українському контексті: формування мовної компетенції, контрактивні дослідження та міжкультурна комунікація: Матер. ХІХ наук.-практич. конф. Асоціації українських германістів (21–22 вересня 2012 р., Одеса, ОНУ ім. І.І. Мечникова). – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 228–230.
 5. Шум’яцька О. М. Вибачення як мовленнєвий жанр / О. М. Шу­м’яць­ка // Тези звітної наук. конф. проф.-викл. складу ф-ту іноз. мов Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка за 2012 рік (7–8 лют. 2013 р.). До 75-річчя від дня на­ро­дження проф. Содомори А. О. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С.
 6. Shumiatska O. Entschuldigung als Sprechgattung / Shumiatska Olek­sandra // Україна та німецькомовні країни в діалозі літератур, мов та культур : матер. XХ Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації укр. германістів (27-28 ве­ресня 2013 р.). – Львів : ПАІС, 2013. – C. 225–
 7. Shumiatska O. Entschuldigung als Sprechakt im Deutschen / Shumiatska Oleksandra // Україна та німецькомовні країни в діалозі літератур, мов та куль­тур : матер. XХI Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації укр. германістів (31 жовт­ня – 1 листопада 2014 р.). – Львів : ПАІС, 2014. – C. 56–57.
 8. Shumiatska O. Zu den Realisierungsmitteln der expliziten und impliziten Entschuldigung im Deutschen / Shumiatska Oleksandra // Тези звітної наук. конф. проф.-викл. складу ф-ту іноз. мов Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка за 2013 рік (5–6 лютого 2014 р.). – Львів : Львів. ун-т ім. Івана Франка, 2014. – С. 84.
 9. Shumiatska O. Zu den nonverbalen Ausdrucksmitteln der Entschul­di­gung im Deutschen / Shumiatska Oleksandra // Українська германістика в діалозі культур : матер. XХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації укр. германістів (6 жовт. – 8 жовт. 2015 р.). – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – С. 151–152.
 10. Шум’яцька О. М. Вибачення як компонент секвенції мовленнєвих актів / О. М. Шум’яцька // Тези звітної наук. конф. проф.-викл. складу ф-ту іноз. мов Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка за 2014 рік (26–27 лют. 2015 р.). – Львів : Львів. ун-т ім. Івана Франка, 2015. – С. 86–87.
 11. Shumiatska O. Zu den Gattungsmerkmalen der Entschuldigung im Deutschen / Shumiatska Oleksandra // Sternstunden der deutschen Sprache in der Ukraine : матеріали ХХІV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (29–30 вересня 2017 р.). – Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2017. – С. 112–113.

Біографія

2001 – 2007 – студентка Львівського національного університету імені Івана Франка, факультет іноземних мов, спеціальність: німецька мова та література;

2009 – 2014 – аспірантка кафедри німецької філології факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка;

жовтень-грудень 2010: – стажування в університеті імені Фрідріха Александра, Ерланґен – Нюрнберг (Німеччина);

27 листопада – 4 грудня 2010 – участь у міжнародному семінарі „Sprich mit mir! Talk to me! Parle a moi! … Mehrsprachigkeit in Europa am Beispiel Österreich und Wien“, Відень (Австрія)

з лютого 2011 – асистент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу Львівського національного університету імені Івана Франка;

січень – лютий 2012 – стажування в університеті імені Фрідріха Александра, Ерланґен – Нюрнберг (Німеччина);

травень – червень 2015 – стажування в університеті імені Отто Фрідріха, м. Бамберг (Німеччина);

червень 2016 – захистила кандидатську дисертацію на тему «Мовленнєвий жанр вибачення у сучасній німецькій мові»;

листопад – грудень 2016 – стажування в університеті імені Отто Фрідріха, м. Бамберг (Німеччина);

з червня 2017 – доцент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Різне

Тема дисертаційного дослідження: Мовленнєвий жанр вибачення у сучасній німецькій мові

Розклад