Комунікативні стратегії усного мовлення

Тип: На вибір студента

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Яремко М. В.Інн21, Інн22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Інн21доцент Яремко М. В.
Інн22доцент Яремко М. В.

Опис курсу

Мета вибіркової дисципліни «Комунікативні стратегії усного мовлення» – розкрити базові поняття теорії мовної комунікації та підвищити у студентів рівень володіння німецькою мовою на основі вдосконалення вмінь і навичок діалогічного й монологічного мовлення у комунікативних ситуаціях побутового та інституційного типу.

Завдання курсу:

 • охарактеризувати компоненти, форми та типи моделей комунікації;
 • розглянути параметри комунікативної ситуації;
 • визначити поняття комунікативної інтенції, стратегії і тактики;
 • встановити функціональні типи діалогу та види діалогічних єдностей;
 • з’ясувати особливості монологічного мовлення;
 • ознайомити із правилами мовленнєвого етикету та соціально-рольовими аспектами комунікації;
 • створити навчальні комунікативні ситуації побутового та інституційного типу;
 • застосувати систему вправ для розвитку вмінь і навичок діалогічного і монологічного мовлення.

Після завершення цього курсу студент буде:
– знати:

 • базові компоненти, засоби та форми комунікації;
 • стратегії і тактики комунікантів;
 • норми мовленнєвого етикету та етикетні формули у німецькій мові;
 • принципи організації діалогічного і монологічного мовлення;
 • діалогічні єдності відповідно до функціонального типу діалогу;
 • структурні елементи доповіді та вимоги до її змісту;
 • засоби впливу на аудиторію.

– вміти:

 • вести діалог різних функціональних типів у комунікативних ситуаціях побутового та інституційного типу;
 • чітко формулювати думки та обґрунтовувати свою позицію;
 • дотримуватися норм мовленнєвої етики;
 • відбирати, аналізувати та узагальнювати необхідну інформацію відповідно до тематики доповіді;
 • лаконічно та послідовно висловлювати думки у формі доповіді;
 • реагувати впевнено і спонтанно на запитання, переконливо і аргументовано відстоювати свої погляди;
 • розуміти основний зміст доповіді, ставити у ввічливій формі уточнюючі запитання та висловлювати критичні зауваження;
 • встановити контакт із аудиторією, використовуючи належну інтонацію та невербальні засоби комунікації.

Рекомендована література

Основна

 1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Ф. С. Бацевич. – 2-ге вид., доп. – К. : ВЦ “Академія”, 2009. – 376 с. – (Серія “Альма-матер”).
 2. Рись Л. Ф. Einführung in die kommunikative Linguistik (Вступ до комунікативної лінгвістики) / Л. Ф. Рись. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – S. 27-42.
 3. Селіванова О. О. Основи теорії мовної комунікації : підручник / О. О. Селіванова. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю. А., 2011. – 350 с.
 4. Сусов И. П. Лингвистическая прагматика / И. П. Сусов. – Винница : Нова кныга, 2009. – 272 с.
 5. Händel D. Schlüsselkompetenzen: Reden – Argumentieren – Überzeugen / Daniel Händel, Andrea Kresimon und Jost Schneider. – Stuttgart: Metzler, 2007. – 179
 6. Hering A., Matussek M. Geschäftskommunikation: besser telefonieren /Axel Hering, Magdalena Matussek. – Ismaning: Hueber, 2008. – 82.

Додаткова

 1. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2002. – 328 с.
 2. Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2011. – 844 с.
 3. Hoffmann L. Treffpunkt Dialog / Ludwig Hoffmann, – Stuttgart: Klett, 2017. – 104 S.
 4. Sieberg B. Sprechen lehren, lernen und verstehen: Grammatik und Übungen zu Ausdrucksweisen und Strukturen mündlicher Kommunikation: stufenübergreifendes Studien- und Übungsbuch für den DaF-Bereich / Bernd Sieberg. – Tübingen : Julius Groos Verlag, 2013. – 289 S.
 5. Weidenmann B. Gesprächs- und Vortragstechnik : für alle Trainer, Lehrer, Kursleiter und Dozenten / Bernd Weidenmann. – 3. Aufl. – Weinheim u.a. : Beltz, 2004. – 132 S.

Інформаційні ресурси

 1. https://www.hueber.de/ideen/lehren/uebungen01
 2. https://www.dw.com/de/themen/s-9077
 3. https://www.studienkreis.de/deutsch/sprachfunktionen-ueberblick/

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус