Лексикологія (англо-український переклад)

Тип: Нормативний

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Андрейчук Н. І.Інп21, Інп22, Інп23, Інп24

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Інп21професор Андрейчук Н. І.
Інп22Городиловська  М. Т.
Інп23професор Андрейчук Н. І.
Інп24професор Андрейчук Н. І.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб сформувати у бакалаврів системне бачення основних понять і категорій лексикології, теоретико-методологічних принципів лексикологічних студій, дати відомості про структурні, семантичні та стилістичні особливості лексики англійської мови та методів їх практичного аналізу й окреслити міждисциплінарний зв’язок лексикології з іншими підрозділами мовознавчих студій.

Після завершення цього курсу студенти будуть знати:

основні напрями та методи досліджень у лексикологічних студіях, категоріальний апарат та основні поняття дисципліни, зокрема, основні концепції стосовно визначення поняття слова, особливості морфемної структури англійського слова, способи словотворення в сучасній англійській мові; основні положення лексичної семантики та принципи групування слів у семантичні класи; особливості стилістичної диференціації лексики загалом та особливості лексики регіональних варіантів в англійській та українській мовах; особливості структури словника сучасної англійської мови в етимологічному вимірі.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

  • застосовувати методи аналізу за безпосередніми складовими, а також контрастивного, трансформаційного, дистрибутивного, компонентного аналізів до досліджуваних лексичних одиниць;
  • зробити морфемний аналіз слова, віднайти вільні чи зв’язані морфеми;
  • проаналізувати характер деривації, визначити тип словотвору лексеми;
  • розпізнавати частиномовну приналежність афіксів;
  • визначати семантичні процеси у формуванні семантичної структури слова: метафоризація, метонімізація тощо;
  • виокремлювати семи на основі аналізу смислів лексичних одиниць у мовленні; розпізнавати денотативні / конотативні компоненти значення слова;
  • добирати ідеографічні та стилістичні синоніми; семантичні, дериваційні антоніми; встановлювати гіпоніми та гіпероніми лексичних одиниць;
  • визначати, до якого функціонального пласту належить лексична одиниця; розпізнавати архаїзми, історизми, неологізми, жаргонізми, юфемізми тощо в англійській мові;

відрізняти полісемне слово від омоніма, пароніма

Матеріали

Contrastive lexicology of English and Ukrainian languages: theory and practice :
textbook / N.I. Andreichuk, O.A. Babeliuk. – Kherson: Publishing House “Helvetica”,
2019. – 236 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус з навчальної дисципліни «ЛЕКСИКОЛОГІЯ»,

Завантажити силабус