Літературна комунікація

Тип: На вибір студента

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Яремко М. В.Інн51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Інн51МЯремко М. В.

Опис курсу

Мета вибіркової дисципліни – поглибити теоретичні знання студентів щодо специфіки функціонування літературної комунікації та сформувати практичні навички аналізу структури, композиційно-тематичної побудови та мовної організації художнього тексту.

Завдання курсу:

 • розкрити теоретичні засади антропоцентричного підходу до вивчення художнього тексту;
 • ознайомити студентів із параметрами комунікативної ситуації породження й сприйняття художнього тексту;
 • визначити рівні літературної комунікації та розглянути систему відношень її субʼєктів та обʼєктів;
 • зʼясувати особливості організації наративного та персонажного мовлення у макроструктурі художнього тексту;
 • розглянути роль структурно-композиційних і мовностилістичних засобів художнього тексту у реалізації комунікативно-прагматичної стратегії автора.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

 • прагматичну ускладненість комунікативної ситуації, що виникає в процесі творення та сприйняття художнього тексту;
 • модель літературної комунікації;
 • види наративної ситуації та типи розповідачів;
 • наративну типологію Ф. Штанцеля та Ж. Женетта;
 • способи передачі персонажного мовлення;
 • категорію часу і простору;
 • значення понять «тема», «ідея», «мотив», «фабула», сюжет»;

вміти:

 • застосувати антропоцентричний підхід до дослідження художнього тексту;
 • визначити наративну ситуацію та способи передачі персонажного мовлення;
 • аналізувати структурно-композиційну побудову та мовну організацію тексту;
 • охарактеризувати лексичні, морфологічні, синтаксичні та графічні особливості художнього тексту;
 • розкрити ідейно-естетичний зміст художнього тексту.

 

Рекомендована література

Базова

 1. Бехта І. Дискурс наратора в англомовній прозі / Іван Бехта. – К. : Грамота, 2004.– 304 с.
 2. Брандес М. П. Стилистика текста. Теоретический курс : учебник / М. П. Брандес. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Прогресс-Традиция ; ИНФРА-М, 2004. – 416 с.
 1. Гром’як Р. Т. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. – К. : ВЦ “Академія”, 1997. – 752 с.
 1. Єщенко Т. А. Лінгвістичний аналіз тексту : навч. посіб. / Т. А. Єщенко. – К. : ВЦ “Академія”, 2009. – 264 с. – (Серія “Альма-матер”).
 2. Папуша І. Modus ponens : нариси з наратології / Ігор Папуша. – Т. : Крок, 2013. – 256 с.
 3. Fix U. Textlinguistik und Stilistik für Einsteiger : ein Lehr- und Arbeitsbuch / Ulla Fix, Hannelore Poethe, Gabriele Yos ; unter Mitarb. von Ruth Geier. – 3., durchges. Aufl. – Frankfurt a. M. [u.a.] : Lang, 2003. – 236 S.
 4. Lahn S. Einführung in die Erzähltextanalyse / Silke Lahn, Jan Christoph Meister. – Stuttgart [u.a.] : Metzler, 2008. – 311 S.
 5. Martinez M. Einführung in die Erzähltheorie / Matias Martinez, Michael Scheffel. – München : Beck, 1999. – 198 S.
 6. Metzler Lexikon Literatur : Begriffe und Definitionen / [hrsg. v. D. Burdorf u.a.]. – 3., völlig neu bearb. Aufl. – Stuttgart [u.a.] : Metzler, 2007. – 845 S.
 7. Schmid W. Elemente der Narratologie / Wolf Schmid. – 3., erw. und überarb. Aufl. – Berlin [u.a.] : de Gruyter, 2014. – 297 S.

Допоміжна

 1. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. –
  2-е изд. – М. : Искусство, 1986. – 445 с.
 2. Болотнова Н. С. Коммуникативная стилистика текста : словарь-тезаурус / Н.С. Болотнова. – М. : Флинта : Наука, 2009. – 384 с.
 3. Гончарова Е. А. Когнитивно-коммуникативные параметры ситуации порождения, восприятия и интерпретации литературного текста / Гончарова Е. А. // Studia Linguistica XVI. Язык. Текст. Культура : сбор. – СПб : Борей Арт, 2007. – С. 6–15.
 4. Николина Н. А. Филологический анализ текста : учеб. пособ. /
  Н. А. Николина. – М. : Изд. центр “Академия”, 2003. – 256 с.
 5. Щирова И. А. Многомерность текста: понимание и интерпретация : учеб. пособие / И. А. Щирова, Е. А. Гончарова. – СПб. : ООО “Книжный дом”, 2007. – 472 с.
 6. Becker S. Grundkurs Literaturwissenschaft / Sabina Becker,Christine Hummel, Gabriele Sander. – Stuttgart : Reclam, 2006. – 304 S.
 7. Schutte J. Einführung in die Literaturinterpretation / Jürgen Schutte. – 3., überarb. und erw. Aufl. – Stuttgart; Weimar : Metzler, 1993. – 228 S.

Інтернет-ресурси

 1. http://www.einladung-zur-literaturwissenschaft.de/
 2. http://gutenberg.spiegel.de/
 3. http://www.li-go.de
 4. http://www.teachsam.de

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус