Методика викладання іноземної мови у вищій школі (французька мова)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Лучкевич  В. В.Інф51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Інф51Мдоцент Лучкевич  В. В.

Опис курсу

Метою курсу є ознайомити студентів з професійно-методичними уміннями та навичками викладача, акцентуючи увагу на відмінностях викладання у середній та вищій школі. Окрім того курс покликаний на те, щоб студенти оволоділи предметно-методичними знаннями у сфері викладання іноземної мови як для мовних так і немовних факультетів вищих навчальних закладів. Студенти покликані оволодіти вміннями необхідними для вирішення практичних та науково-методичних завдань вищої школи.

Впродовж лекційного курсу студенти освоюють основні техніки педагогічної майстерності на сучасному етапі розвитку процесу навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах, поглиблюють свої вміння використовувати сучасні технології  навчання іншомовного матеріалу та навчання іншомовного спілкування. Курс передбачає  вивчення та аналіз програм для вищої школи, визначення шляхів реалізації вимог цих програм з урахуванням особливостей типу вищого навчального закладу.

 

Результати навчання:

знати:

основи теоретичної організації навчально-виховного процесу у вищій школі

цілі та завдання мовної політики Ради Європи та дескриптивні критерії рівнів володіння мовою

ступеневу систему освіти в Україні згідно Болонського процесу та систему навчання іноземної мови у вищій школі

систему та критерії опитування та контролю

 

вміти:

вирішувати практичні та науково-методичні задачі вищої школи

застосовувати різноманітні навчальні методи, форми, прийоми і засоби для навчання усіх видів мовленнєвої діяльності у різних типах вищих навчальних закладів

застосовувати на практиці професійно-мовленнєву підготовку викладача іноземної мови, як основної, другої та за фаховим спрямуванням

проектувати та планувати педагогічну діяльність

практично аналізувати педагогічний досвід

Рекомендована література

Ingrid Verscheure, Isabelle Collet,  Genre : didactique(s) et pratiques d’enseignement. Perspectives francophones, Collections 2023.

Véronique Laurens, Le français langue étrangère, entre formation et pratiques.-Broché, 2020.

Paola Bertocchini, Manuel de formation pour le professeur de FLE. – Paris: Cle international, 2017.

Ghislain Dominé,  Les TICE en classe, mode d’emploi. ESF, 2017.

Claire Bourguignon, Pour enseigner les langues avec le CECRL : Clés et conseils , 2014.

Pierre Martinez / La didactique des langues étrangères /JOUVE – 2011, 127 p.

Anne Colliaux, Enseigner différemment avec les TICE (Master Class, la boîte à outils des enseignants). Eyrolles, 2011.

Philippe Liria, L’approche actionnelle dans l’enseignement des langues. – Maison des langues, 2010.

Barbot Marie-José. Les auto-apprentissages. – Paris: Cle international, 2010.

Christine Tagliante, La classe de langue – Techniques et pratiques de classe – Paris: Cle international, 2006.

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Відділ сучасних мов. – Страсбург: «Ленвіт». – Київ, 2003.

Jean-Pierre Cuq , Dictionnaire didactique du français langue étrangère et seconde, Paris, 2003.

Guide du formateur (programme pluriannuel de formation continue des professeurs de français) 2003-2005 CIEP.

GERMAIN, C. Evolution de l’enseignement des langues: 5.000 ans d’histoire. – Paris: Cle international, Col. DLE, 1993.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Методика викладання іноземної мови у вищій школі

Завантажити силабус