Мовленнєві стратегії гумору

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
92Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Лотоцька К. Я.Іна-51М, Іна-52М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Іна-51Мдоцент Лотоцька К. Я.
Іна-52Мдоцент Лотоцька К. Я.

Опис курсу

Метою курсу є вдосконалення набутих студентами знань з теорії та практики мови та мовлення, подальший розвиток чуття мови у студентів, їхніх аналітичних здібностей та творчих лінгвістичних умінь.

Серед завдань курсу головними є окреслення основних соціокультурних, психологічних та лінгвістичних засад гумору, ознайомлення з традиційними та сучасними теоріями гумору, засобами та механізмами реалізації категорії комічного у різножанрових гумористичних текстах. Це досягається як під час викладу теоретичного матеріалу (лекції та самостійне опрацювання матеріалу), так і шляхом аналізу практичного матеріалу студентами під час підготовки до заліку.

 

Результати навчання:

 • знати:

основні поняття про основні теорії гумору та природу вербального гумору. Лінгвостилістичні засоби та прийоми створення гумористичного ефекту

 

Випускники повинні виявити вміння:

 • Розуміти тексти із вираженою гумористичною модальністю та розкривати імпліцитну інформацію, що міститься в них.
 • Застосовувати набуті теоретичні знання, формально-понятійний апарат під час аналізу різнорівневих стилістичних ресурсів мови у гумористичному дискурсі.
 • Ідентифікувати, розуміти та інтерпретувати лінгвопрагматичні та лінгвостилістичні засоби реалізації гумору у різноманітних за функціональним типом/жанром текстах.

Рекомендована література

 

 • Pocheptsov G.G. Language and Humour. – Kiev, 1982.
 • Attardo S. Linguistic Theories of Humor.- Berlin-New York,1994
 • Attardo, Salvatore and Victor Raskin. “Script Theory Revis(it)ed: Joke Similarity and Joke Representation Model.” // HUMOR 4:3-4: 293-347. -1991.
 • Gruner, Ch,R, The Game of Humor: Comprehensive Theory of Why We Laugh. – NJ., 1997.
 • The psychology of humor: Theoretical perspectives and empirical issues/ Ed.:Goldstein, Jeffrey H., McGhee, Paul E. – N.Y., 1972.
 • Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. – Москва, 1999. – 183 с.
 • Титаренко О.Ю. Мовні засоби вираження гумору (на матеріалі творів англійської та американської літератури ХІХ-ХХ століть): АКД. – Київ, 1993.
 • Бергсон А. Смех. Эссе о сущности комического. – М., 1992.
 • Походня С.И. Языковые средства и виды реализации иронии. – Киев, 1989.
 • Карасик А.В. Лингвистические характеристики юмора //Языковая личность: Проблемы лингвокультурологии и функциональной семантики. – Волгоград, 1999. – С.206-209.
 • Дземидок Б. О комическом.- М, 1974.

ДОПОМІЖНА

 • Аристотель. Поэтика // Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории. – Минск, 1998.
 • Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса – М, 1990.
 • Борев Ю. Комическое.- М, 1970.
 • Борев Ю. Эстетика.- М, 1969.
 • Глинка К. «Теория юмора» \\ Независимый альманах «Лебедь» № 388, 15 августа 2004 года (http://www.lebed.com/2004/art3865.htm)
 • Дмитриев А. В., Сычёв А. А. Смех: социофилософский анализ.- М.: Альфа-М.- 2005.
 • Дмитриев А. Социология юмора: очерки. – М., 1996
 • Иванова Т. В. Психология восприятия комического. – Самара,2002.
 • Изард К. Э. Психология эмоций.- СПб: «Питер»,
 • Кант И. Сочинения в 6ти томах, т.5, т.6. – Москва, 1966.
 • Карасик А.В. Лингвокультурные характеристики английского юмора: АКД. – Волгоград, 2001.
 • Кулинич М.А. Лингвокультурология юмора (на материале английского языка). – Самара, 1999. – 180 с.
 • Наер В.Л. Продукционные стратегии текстовой реализации категории комического//Сб. науч. трудов МПУ, 1992. – Вып. 339.
 • Пєсоріна Л.М. Мовні засоби створення комічного ефекту в короткому оповіданні (на матеріалі творів О.Генрі, Е.Кестнера, А.П.Чехова) : Дис… канд. наук: 10.02.15 – 2007.: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/338042.html
 • Спенсер Г. Физиология смеха. – СПб, 1905
 • Титаренко О.Ю. Мовні засоби вираження гумору (на матеріалі творів англійської та американської літератури ХІХ-ХХ століть): АКД. – Київ, 1993.
 • Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному. – Спб. – М. , 1997
 • Lototska K. English Stylistics – Lviv: LNU Publishing Centre, 2008. -254 p.
 • Nilsen, Don: http://www.public.asu.edu/~dnilsen/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус