Лотоцька Кароліна Ярославівна

Посада: доцент кафедри англійської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: karolina.lototska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

• лінгвостилістика, поетика
• лінгвістика тексту
• стилістика художнього та інших типів дискурсу
• проблеми ідіостилю.

Навчальні курси
• Стилістика англійської мови
• Практичний курс англійської мови
• Спецкурс «Лінгвістичні аспекти гумору»

Організації
• IATEFL Ukraine

Інший професійний досвід
• Сертифікат Кембриджського університету (Certificate of proficiency in English – CPE; UCLES).

Керівництво науковою роботою
• Керівництво науковою роботою студентів та аспірантів

Стажування
• In-Service Teacher-training Course, Gama-Bell Language School (The Bell Educational Trust, Cambridge), Krakow, 1996
• ELT Course on Trainer development, The British Council, Lviv, 1998

Доповіді на наукових конференціях в Україні
• Нові підходи до філології у вищій школі – Мелітополь, 1996
• Linking the Classroom to the World – Львів, 1999
• Teacher’s portfolio for the Millennium – Львів, 2000.
• Language teaching: Classroom, lab and beyond – Вінниця – Львів , 2000
• The Future of Our Organization: strategy, ways of cooperation and integration – Львів, 2001
• Changing an English Language teacher’s life Through IATEFL Conference – Львів, 2002
• Лінгвістика. Комунікація. Освіта. – Луганськ, 2011
• Проблеми та перспективи розвитку української науки на початку третього тисячоліття – Переяслав-Хмельницький, 2011
Доповіді на міжнародних конференціях
• Проблеми лінгвістики тексту та лінгвометодики – Львів, 1992
• Коммуникативные технологии в системе современных экономических отношений – Минск, 2006; 2008; 2010
• Номинация и дискурс – Минск, 2006
• Семантика мови і тексту – Івано-Франківськ, 2006
• Мова і культура – Київ, 2007; 2008; 2009; 2011
• Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця – Київ, 2007
• Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів – Тернопіль, 2007; 2009; 2011
• Якість вищої мовної освіти: шляхи вдосконалення організації і проведення педагогічної практики студентів-філологів – Горлівка, 2009
• Межкультурные коммуникации: язык и общество – Алушта, Крым, 2009
• Межкультурные коммуникации: научные школы и современные научные исследования – Алушта, Крым, 2010
• Якість вищої мовної освіти: шляхи вдосконалення організації і проведення педагогічної практики майбутніх вчителів та філологів – Горлівка, 2010
• Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах – Львів, 2010
• Межкультурные коммуникации: компетентностно ориентированное языковое обучение – Алушта, Крым, 2011
• Teaching English Academic Writing in Ukraine and Elsewhere: Problems and Prospects – Львів, 2011

Курси

Вибрані публікації

1. Семіотичний аналіз художнього прозаїчного тексту// Іноземна філологія: Респ. між від.зб. – Львів,1991. – Вип.102 – С. 89 – 91.
2. Хронотоп як емоційно-формувальна категорія змістової та образної структури художнього тексту// Іноземна філологія: Український науковий збірник – Львів: ЛНУ,1999. – Вип. 111. –С. 127-131
3. Using Monolingual Dictionary in ELT Classroom// IATEFL – Ukraine Newsletter: Інформ. бюлетень міжнар. асоціації вчителів англ. мови – Київ: Київський гуманітарний інститут, 2000. -№ 18. – С. 58 – 60.
4. Роль категорії авторської модальності в організації концептуальної єдності тексту// Науковий часопис «Філологічні Студії»- ВДУ ім. Л.Українки, Волинський академічний дім –Луцьк, 2001. – № 2.- С. 74 – 78.
5. Графічна образність та її роль у поезії Р. МакГофа// Вісник Львівського національного університету. Сер.: Іноземні мови, 2001. –Вип. 9 – С. 92 – 96.
6. Психолінгвістичні аспекти сприйняття образної структури тексту// Іноземна філологія: Український наук. зб.: Львів: ЛНУ, 2001. – Вип. 112. С. 203 -205.
7. English vs French in the Language Class-room: Observations and Practical Ideas// IATEFL – Ukraine Newsletter: Київ, 2002. – № 21. – С. 25 – 31.
8. Антитеза: когнітивний, функціональний та мовний аспекти аналізу// Лінгвістичні дослідження: Збірник наук. праць ГДПІІМ – Горлівка,2003. – № 2.- С. 62 – 70.
9. Фактори успіху у стилістичному навчанні студентів: деякі практичні ідеї та рекомендації// Лінгвістичні дослідження: Збірник наук. праць ГДПІІМ –Горлівка, 2004. – №4. С. 155-163.
10. Переклад як метод навчання: аргументи «за» (лінгвістичні і психологічні аспекти аналізу проблеми)// Науковий часопис «Філологічні студії» – ВДУ ім.. Л. Українки, Волинський академічний дім, Луцьк, 2004.- № 3(27) – С. 73 – 79.
11. Мовна творчість як основа комічного у творах П.Г.Вудхауза // Лінгвістичні дослідження: Збірник наук. праць ГДПІІМ –Горлівка, 2005. – № С. 122-131.
12. Морально-етична парадигма як аспект етнокультурної інтерпретації художнього тексту// Семантика мови і тексту//Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції 26-28 вересня 2006 р. – Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. Університет ім.В.Стефаника, 2006. – С. 490 – 492.
13. Речевой этикет как маркер инокультурности художественного текста// Мова і культура (Науковий журнал). – К.: Київський Національний університет імені Т.Шевченко, Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2007. – Вип.. 9. – Т. ІІІ (91). Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту. – С. 105 -112.
14. Гіпербола як «стилістичний гібрид»: проблеми диференціації та аналізу // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі: Зб. наукових праць/ за ред.. В.Т.Сулима, С.Н.Денисенко. Ч. 1 Лінгвостилістика. Лексична семантика. Фразеологія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – С. 101 -103.
15. Функціональна модифікація форми у сучасній англомовній поезії // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ «Вежа» ВДУ ім. Л.Українки, 2007. – № 4. – С.403-406.
16. До питання про взаємодію тропів та образний синкретизм у сучасній поезії// Мова і культура (Науковe видання). – К.: Київський Національний університет імені Т.Шевченко, Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – Вип.. 10. – Том VII (107). – С. 70-75.
17. Літературна алюзія у романах Айріс Мердок// Вісник Львівського національного університету. Сер.: Іноземні мови, 2008. – Вип. 15. – С. 16-23. (у співавторстві з М. Іваськевич)
18. Реконструкция конвенциональной образности слова в художественном тексте (на примере тропеики с соматизмом “heart”) // Теоретична і дидактична філологія: Спецвипуск 1-2. – Київ: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держпедуніверситет ім. Г.Сковороди», Інститут мови і літератури, 2008. – С. 353-359.
19. Language in Use vs Metalanguage as Tools// Якість вищої мовної освіти: шляхи вдосконалення організації і проведення педагогічної практики студентів-філологів// Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції /За ред.О. В. Рафієнко – Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2009. – С.93 – 97. ( у співавторстві з Т.Оршинською)
20. To the Problem of the Status of Literature and Self-Identification of Modern Stylistics // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Сер. «Филология. Социальные коммуникации».- Сімферополь: ТНУ ім. В.І.Вернадського, 2009.- Том 22 (61) № 1.- С.160-164.
21. Readiness and Willingness; or Two Strings to a Bow// Коммуникативные технологии в системе современных экономических отношений: Материалы международной научно-практической конференции 1-2 февраля 2006 г.– Минск: БГЭУ, 2006. – С.38-40.
22. Graphical Means in Contemporary Poetry // Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця: матеріали 8 Міжнародної науково-практичної конференції 22-23 березня 2007 р. – Том 2. – Київ, 2007. – С. 62-63.
23. До проблеми викладання стилістики у ВНЗ (теоретичний аспект)// Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 15 -16 жовтня 2009р. – Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет, 2009. – С. 87 -88.
24. «Серце» як ключовий образ-концепт поетики У. Вордсворта // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Сер. «Филология. Социальные коммуникации».- Сімферополь: ТНУ ім. В.І.Вернадського, 2010. – Том 23 (62). № 2. Часть 1. – С. 114 -120.
25. Гумористична стилістика A Year in Provence Пітера Мейла// Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Сер. «Филология. Социальные коммуникации».- Сімферополь: ТНУ ім. В.І.Вернадського, 2011. – Том 24(63). №2. Часть 1. – С. 135-140.
26. “Travel writing” у соціокультурному аспекті викладання іноземної мови// Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 7-8 квітня 2011 р. – Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет, 2011. – С. 196-197.
27. Збірник вправ зі стилістики англійської мови (для студентів факультету іноземних мов). – Львів: маш.-офсет. лабораторія ЛДУ, 1997. – 24 с.
28. Методичні вказівки до стилістичного аналізу тексту (для студентів старших курсів факультету іноземних мов). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2000.-20с.
29. Методичні вказівки до курсу стилістики англійської мови для студентів факультету іноземних мов. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. І.Франка, 2000. – 20 с.
30. English Stylistics (Стилістика англійської мови)/ Навчальний посібник для студентів факультету іноземних мов. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2008. – 254 с.

Біографія

• диплом з відзнакою ЛДУ ім. Івана Франка (1987 р.), філолог, викладач, перекладач англійської мови
• кандидат філологічних наук (10.02.04 германські мови), Львів, 1994 р.
• доцент, 2002 р.

Професійна діяльність
• 1998 – даний час – доцент кафедри англійської філології
• 1988 – 1998 – асистент кафедри англійської філології

Розклад