Нормативна граматика (функціональні поля)

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Хоміченко В. В.Іна11, Іна12, Іна13, Іна14, Іна15, Іна16

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216Іна11
Іна12
Іна13
Іна14
Іна15
Іна16

Опис курсу

Дисципліна «Нормативна граматика (функціональні поля)» є вибірковою дисципліною зі спеціальності Філологія для освітньої програми бакалавра, яка викладається у 4 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Курс розроблено таким чином, щоб ознайомити студентів з основними функціями одиниць мови, розвинути навички практичного застосування широкого спектру лексико-граматичних засобів мови для успішного спілкування іноземною мовою.
Метою вивчення вибіркової дисципліни «Нормативна граматика (функціональні поля)»є розвиток розуміння функцій одиниць мови та закономірностей їх функціонування ; розвиток основних граматичних вмінь та навичок студентів з метою адекватного використання іноземної мови в усному та писемному мовленні

 

Ціль –розвинути навички для реалізації комунікативних намірів з певними граматичними конструкціями в усному мовленні та на письмі.

 

Рекомендована література

  1. Alexander L.G. Longman English Grammar Practice (Intermediate level) 2003
  2. Michael Vince Macmillan English Grammar in Context (advanced) 2008
  3. Michael Vince Advanced Language Practice, Macmillan Heineman, 1994
  4. Hewings Martin Advanced Grammar in Use, Cambridge University Press, 2001
  5. Mark Foley, Diana Hall My grammar Lab, Pearson , 2012
  6. Mark Foley, Diana Hall Advanced Learner’s Grammar, Pearson , 2006
  7. Thomson A.J. Martinet A.V. A practical English Grammar, Oxford University Press, 2004

Силабус:

Завантажити силабус