Основні фонетико-морфемні тенденції у структурі слова (французька мова)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Інф21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Інф21

Опис курсу

Навчальна дисципліна спрямована на ознайомлення студентів з особливостями сучасних тенденцій у фонетико-морфемній структурі французького слова, та на формування навиків (умінь) практичного аналізу вказаних тенденцій; прищепити їм практичні навички самостійної роботи над мовним (фонетико-морфемним) матеріалом, аналіз якого передбачає певні прийоми фонологічного характеру, знання фонетичних та морфемних законів (структурних норм) будови слова. Їх вивчення важливе для фахового опанування мовою майбутніми викладачами іноземної мови.

.

Завдання:

  1. Сформувати у студентів знання орфоепічних норм та методики філологічних досліджень сучасних тенденцій у фонетико-морфемних структурах слова.
  2. Вміти аналізувати фонетичні та морфемні особливості у структурі слова при дослідженні мовного матеріалу.
  3. Навчити проводити компаративний аналіз фонетичної та морфемної структур, виявлення їх спільних норм та вімінностей.
  4. 6. Навчити вести науково-практичну дискусію.

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: специфічні проблеми, які стосуються фонетичних та морфемних структур слова; застосовувати набуті знання на практиці.

вміти: аналізувати наукові джерела  з обраної навчальної дисципліни; орієнтуватися в наукових і прикладних проблемах  тематики; орієнтуватися в новітніх напрямах дослідження фонетичної та морфемної системи французької мови; аналізувати та систематизувати (класифікувати) фонетичні та морфемні особливості у структурі французького слова. функціональних різновидів мови (публіцистичної, наукової та зокрема розмовно-побутової).

Рекомендована література

  1. Мандзак І.А. Методичні вказівки до вивчення основної термінології з курсу «Теоретична фонетика сучасної французької мови». – Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 1998. – 16 стор.
  2. Дем’яненко М.Я. Програма з теоретичної фонетики французької мови для студентів факультету романо-германської філології. Редакційна колегія: проф. Ю.О.Жлуктенко, Б.І.Бурбело, Н.М.Раєвська, С.В.Кисла. – Киів: КНУ ім. Тараса Шевченка, 1993. – 6 стор.

3.Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища Школа, 1995. – 360 с.

  1. Dubois J. et 5 aa. Dictionnaire de linguistique. –P. : Larousse, 1993. – 520 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус