Переклад з другої іноземної мови

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Лесечко Б. В.Інм61М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116Інм61Мдоцент Лесечко Б. В.

Опис курсу

Мета курсу – подати теоретичну базу для формування навиків перекладу фахового тексту у сфері маркетингу та менеджменту.

Курс знайомить студентів із основним термінологічним фондом фахової мови менеджменту та маркетингу, її граматичними особливостями, видами та типами скорочень, прийнятих у сфері маркетингу та менеджменту, явищами полісемії,синонімії, антонімії.

Курс формує у студентів вміння застосовувати різні види перекладацьких трансформацій при перекладі фахових текстів, навики перекладу англомовних запозичень, інтернаціоналізмів, хибних друзів перекладача,  безеквівалентних термінів німецької фахової мови менеджменту та маркетингу.

Рекомендована література

Кияк Т.Р., Огуй О. Д., Науменко А.М. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 592 с.
Нямцу А. С., Гураль М. І. Типологія перекладу. Навчальний посібник. – Чернівці, Рута, 2008. – 96 с.
Fluck H-R. Fachsprachen. – München: A. Francke Verlag GmbH, 1980. – 241 S.
Homburg, Christian. (2012) Grundlagen des Marketingmanagements. Einführung in Strategie, Instrumente, Umsetzung und Unternehmensführung. 3., überarbeitete und erweiterte Auflage. Wiesbaden: Springler Gabler Verlag, 2009.
Honig H. G., Kußmaul P. Strategie der Übersetzung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. – Tübingen: Narr, 1996. – 236 S.
Koller W. Einführung in die Übersetzungsswissenschaft. – Wiesbaden: Quelle und Meyer, 1997. – 344 S.
Deutsche Sprache in der Wirtschaft.-DIHT,1998.- 288 S.
Nord C. Textanalyse und Übersetzen. Theoretische Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. – Heidelberg: Groos, 1995. – 285 S.
Snell-Hornby M. et al. (Hgg.). Handbuch Translation. – Tübingen: Stauffenburg, – 432 S.
Volgnandt G., Volgnandt D.Exportwege neu 3.Wirtschaftsdeutsch.- Schubert Verlag, 2010.-244 S.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму