Перекладацька практика

Тип: Нормативний

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Диференційований залік

Опис курсу

Мета курсу полягає у забезпеченні комплексного розвитку навичок та вмінь студентів, необхідних для здійснення різних видів усного та письмового перекладу. Метою перекладацької практики є застосування у практичній діяльності знань з теорії та практики перекладу, усвідомлення професійної значущості цих знань, виховання потреби постійного удосконалення професійних знань, навичок та умінь перекладацької майстерності. Окрему роль приділено питанню оволодіння сучасними формами, засобами, технологіями перекладацької діяльності у різних типах організацій. Важливим є знайомство з робочим місцем перекладача та секретаря-референта, а також сучасним обладнанням та оргтехнікою. Серед особистісних рис перекладача, які формує перекладацька практика, варто відзначити розвиток творчої ініціативи, реалізація особистісного творчого потенціалу. 

Завдання курсу: 

 • забезпечення умов для фахової адаптації, залучення до активної діяльності у професійних колективах;  
 • закріплення і поглиблення знань з фахових дисциплін теорії та практики перекладу;  
 • ознайомлення зі специфікою робочого місця та професійних обов’язків перекладача та/або секретаря-референта;  
 • формування вміння виконувати різні види перекладацької діяльності з використанням сучасних технічних засобів; 
 • формування творчого, дослідницького підходу до організації перекладацької діяльності, уміння здійснювати самоконтроль, самоаналіз та об’єктивну самооцінку власної перекладацької діяльності, а також діяльності професійних перекладачів та колег-практикантів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має знати:  

 • основні принципи побудови граматично та стилістично коректних письмових та усних текстів різних стилів українською та іноземною мовами; 
 • головні перекладацькі стратегії та критерії їхнього застосування відповідно до поставлених завдань;  
 • теоретичні положення щодо жанрової специфіки текстів для їх застосування у практиці перекладу; 
 • основи редагування письмових перекладів, швидкого реферування та анотування; 
 • основні техніки виконання усного перекладу; 
 • основи перекладацької етики. 

 Вміти:  

 • провести доперекладацький аналіз тексту; 
 • вірно обрати перекладацьку стратегію відповідно до завдання та проблеми у рамках перекладу; 
 • побудувати граматично, стилістично та змістовно коректний текст перекладу; 
 • адекватно перекладати тексти ділової комунікації та офіційно-ділового стилю з урахуванням мовно-стилістичних та жанрово-композиційних особливостей вихідної та цільової культур; 
 • користуватися словниками та перекладацькими програмами у їх головних функціях; 
 • проводити усний переклад помірної складності; 
 • поводитися відповідно до норм перекладацької етики у конкретній комунікативній ситуації

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму