Сучасні методи навчання іноземних мов

Тип: На вибір студента

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
810доцент Яремко М. В.Інн41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
810Інн41доцент Яремко М. В.

Опис курсу

Мета курсу – ознайомити студентів із сучасною методикою навчання іноземної мови (німецька) у середніх навчальних закладах з огляду на компетентнісний підхід до шкільної іншомовної освіти та сформувати індивідуально-особистісні якості, професійно-методичні знання і вміння, необхідні для ефективної організації та успішного здійснення навчально-виховного процесу з німецької мови.

Завдання курсу:

 • визначити компетентнісний підхід до навчання іноземної мови;
 • розглянути комунікативно-діяльнісне, особистісно орієнтоване та культурологічне спрямування шкільної іншомовної освіти;
 • з’ясувати сучасні вимоги до кваліфікації вчителя іноземної мови;
 • охарактеризувати дидактичні і методичні принципи формування в учнів іншомовної мовленнєвої компетенції;
 • обґрунтувати необхідність застосування дослідницьких умінь у професійній діяльності вчителя.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 

знати:

 • базові компетентності та трудові функції сучасного вчителя іноземної мови;
 • вимоги щодо іншомовної комунікативної компетентності учнів згідно Державного стандарту загальної середньої освіти в Україні;
 • основні принципи організації та забезпечення процесу навчання німецької мови у загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладах;
 • критерії підбору навчального матеріалу з німецької мови;
 • інтерактивні форми організації навчального процесу учнів;
 • цілі та ключові компоненти практично-дослідницького проекту.

вміти:

 • позитивно впливати на мотивацію учнів до вивчення німецької мови;
 • організувати комунікативний простір у класній кімнаті;
 • створювати психологічний комфорт на уроці німецької мови;
 • вибудовувати партнерські відносини у взаєминах із учнями;
 • ефективно поєднувати вправи та комунікативні завдання з метою результативного навчання німецької мови;
 • урізноманітнювати навчальний матеріал, застосовуючи навчально-методичні комплекти та додаткові інтернет-ресурси видавництва підручників;
 • застосовувати ігрові методики на уроці німецької мови;
 • розробити та провести практично-дослідницький проект;
 • спостерігати, аналізувати та оцінювати свою педагогічну діяльність.

Рекомендована література

Базова

 1. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2002. – 328 с.
 2. Brinitzer M. DaF unterrichten : Basiswissen Didaktik Deutsch als Fremd- und Zweitsprache / Michaela Brinitzer, Hans-Jürgen Hantschel, Sandra Kroemer, Monika Möller-Frorath, Lourdes Ros. – Stuttgart : Klett, 2013. – 184 S.
 3. Legutke M. DLL 01: Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung / Michael Legutke, Michael Schart. – B. 1. – München : Klett-Langenscheidt, 2012. – 199 S.
 4. Neuner G. Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts : eine Einführung / Gerhard Neuner; Hans Hunfeld. – Berlin : Langenscheidt, 2009. – 184 S.
 5. Rösler D. Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung / Dietmar Rösler. – Stuttgart : Metzler, 2012. – 301 S.

Допоміжна

 1. Barkowski H. Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache / Hans Barkowski; Hans-Jürgen Krumm (Hrsg.). – Tübingen [u.a.] : Francke, 2010. – 370 S.
 2. Ende K. DLL Glossar : Fachbegriffe für DaF-Lehrkräfte / Karin Ende, Imke Mohr (Hrsg.). – München : Klett-Langenscheidt, 2015. – 64 S.
 3. Glaboniat M. Profile deutsch : gemeinsamer europäischer Referenzrahmen; Lernzielbestimmungen, Kannbeschreibungen, kommunikative Mittel, Niveau A1-A2, B1-B2, C1-C2 / Glaboniat M.; Müller M. – Berlin : Langenscheidt, 2007. – 240.

Інформаційні ресурси

 1. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti
 2. https://nus.org.ua/
 3. http://daf.zum.de/wiki/Wikis_im_DaF-Unterricht
 4. https://www.klett-sprachen.de/dll-deutsch-lehren-lernen/r-1/82#reiter=titel
 5. https://www.goethe.de/de/spr/unt/for/dll.html
 6. https://osvita.ua/school/method/technol/1148/
 7. https://mon.gov.ua › storage › app › media
 8. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDlu_BxabmAhVJ_CoKHauED7IQFjABegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.goethe.de%2Fresources%2Ffiles%2Fpdf157%2Funterrichtsprinzipien12.pdf&usg=AOvVaw2CfPV5UuebVa57P9neDdTH

 

 

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус