Теоретичні основи другої іноземної мови (лексикологія, лінгвокраїнознавство іспанської мови), 3 курс, заочне навчання, англійська філологія

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Немає
6Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
58Жох І. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
52Жох І. П.

Опис курсу

 

Метою вивчення нормативної дисципліни «Теоретичні основи другої іноземної мови (лексикологія, лінгвокраїнознавство іспанської мови» є ознайомлення студентів з головними теоретичними положеннями лінгвокраїнознавства та лексикології сучасної іспанської мови.

Основні завдання дисципліни «Лінгвокраїнознавство»:

розвинути у студентів уміння практично орієнтуватися в сучасному житті Іспанії, вміти адекватно тлумачити явища політичного, економічного, соціального та культурного життя сучасної Іспанії, а також розуміти особливості побуту та традицій іспанців. Важливе значення має засвоєння фонової лексики та засобів вираження певної суспільно-комунікативної інтенції.

Основні завдання дисципліни «Лексикологія іспанської мови»:

сформувати у студентів наукове уявлення про системний характер лексики іспанської мови, її етимологічну природу; ознайомити студентів з головними тенденціями зміни лексичного складу іспанської мови; висвітлити головні способи словотворення; ознайомити з традиційними й новітніми теоріями лексичного значення; викласти особливості лексичного значення; показати національно-культурну специфіку іспанської лексики; ознайомити з можливими способами розвитку лексичного складу іспанської мови.

 

Рекомендована література

 

Дисципліна «Лінгвокраїнознавство»

Основна література

1. Quesada Marco S. España: manual de civilización.– Madrid: Edelsa, 2007.

Допоміжна література

1. Altamira y Crevea R. Historia de España y de la Civilización española. –Barcelona: Editorial Critica, 2001.

2. Álvarez Junco J.  Mater Dolorosa: la idea de España en el siglo XIX. – Madrid: Taurus, 2002.

3. Benito Ruano E.España, reflexiones sobre el ser de España. – Real Academia de la Historia, 1997.

4. Bozal Fernández V. Historia del arte en España.– Madrid: Istmo, 1973.

5. Cantarino Vicente M. Civilización y cultura de España. – New Jersey: Prentice Hall, 2005.

6. Méndez Bejarano M. Historia de la filosofía en España hasta el siglo XX. – Oviedo, 2000.

7. Piemontese Ramos L.España: Temas de cultura y civilización. –Florence: Heinle,2003.

 Інформаційні ресурси

http://www.aecyt.com/

http://www.doitinspain.com/Espanol/cultura.php

http://www.historiasiglo20.org/HE/13b.htm

https://www.educacionyfp.gob.es/rumania/publicaciones-materiales/material-didactico/cultura-y-civilizacion.html

Дисципліна «Лексикологія»

Основна література

1. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. – Київ: Академія, 1999.

2. Casado Velarde M. Tendencias en el léxico español actual. – Madrid: Coloquio, 1985.

3. Almela Pérez R., Procedimientos de formación de palabras en español. – Barcelona: Ariel Prácticum, 1999.

4. Alvar Ezquerra M. El neologismo: caracterización, formación, aceptabilidad // El neologismo. V Jornadas de Metodología y Didáctica de la Lengua española. – Cáceres: Instituto de Ciencias de la Educación, 1999.

5. Alvar Ezquerra M. La formación de palabras en español. – Madrid: Arco/Libros, 1996.

6. Alvar Ezquerra M. El acortamiento de palabras // Diccionario de siglas y abreviaturas. – Madrid: Alhambra, 1983.

7. Calles Vales J., Bermejo Meléndez B. Jergas, argot y modismos. – Madrid: LIBSA, 2001.

8. Casado Velarde M. Acortamientos, formación de siglas y acrónimos // Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid, t. 3, 1999.

9. Daniel P. Panorámica del argot español / Diccionario de argot español / León V.– Madrid: Alianza Editorial, S.A., 1996.

10. Fernández-Sevilla J. Neología y neologismo en el español contemporáneo, Granada, 1982.

11. Guerrero Ramos G. Neologismos en el español actual. – Madrid: Arco/Libros, 1995.

12. Lang Mervyn F. Formación de palabras en español, Madrid, 1992.

13. Montes Giraldo J. J. Los ”interfijos hispánicos”. Reexamen con base en datos del ALEC // Anuario de Lingüística Hispñanica. – 1985. – 1.

14. Rodríguez González F. Lenguaje y contracultura juvenil: anatomía de una generación // Comunicación y lenguaje juvenil, Madrid: Editorial Fundamentos, 1989.

15. Seco M. El léxico de hoy // Comunicación y lenguaje, Madrid, 1977

Допоміжна література

1. Мариненко П.І. Словоскладання як один із шляхів поповнення лексичного складу сучасної іспанської мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Збірник наукових праць / Київськ. нац. лінгв. ун-т. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2005. – Вип. 13.

2. Мариненко П.І. Лексичні новотвори в сучасній іспанській мові: структурний та семантичний аспекти: Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.05 / Київськ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006.

3. Мацько О.М. Абревіатури як згорнені мовні формули в дипломатичних текстах // Мовознавство. – 2000. – № 1

4. Мунгалова О.М. Наблюдения над функционированием кратких форм личных имен в современном испанском языке // Вестник Московского университета: Серия 9: Филология. – М.: Из-во Моск. ун-та, 1990. – № 5.

5. Мунгалова О.М. Об одном способе аббревиации в современном испанском языке (усеченные слова) // Вестник Московского университета: Серия 9: Филология. – М.: Из-во Моск. ун-та, 1996. – № 6

6. Мунгалова О.М. О лексикализации графических сокращений в современном испанском языке // История и современное состояние иберо-романских языков. – М.: Изд-во Московского гос. ун-та им. М. Ломоносова, 1988.

7. Помірко Р.С. Демінутивність/аугментативність як засіб експресивності іспанської мови // Іноземна філологія. – 1987. – Вип. 88.

8. Ткаченко О.О. Молодіжна мова ― арго, жаргон чи соціолект? // Нова філологія. – 2001. – № 1.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус