Основи художнього перекладу

Тип: На вибір студента

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
810доцент Савчин В. Р.Інп41, Інп42, Інп43, Інп44

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
810Інп41Галас А. С.
Інп42

Опис курсу

Мета курсу полягає у поглибленні та інтеграції знань студентів, отриманих під час вивчення теоретичних курсів зі «Вступу до філології», «Теорії перекладу», «Стилістики», «Світової літератури в українських перекладах», «Історії художнього перекладу» та детальнішому ознайомленню з основними проблемами художнього перекладу, унаслідок чого у студентів формуються практичні навички виконання літературного перекладу фрагментів прозового та поетичного текстів першотвору.

Завдання – ознайомити студентів із сучасними теоріями та підходами до перекладу художніх творів; виробити у студентів уміння виявляти жанрові, стильові, структурні складові художнього тексту першотвору, що підлягають відтворенню при перекладі; навчити студентів здійснювати порівняльний перекладацький аналіз художніх текстів оригіналу та перекладу;  навчити студентів розпізнавати стилістичні прийоми і засоби виразності художньої мови тексту оригіналу; коментувати доречність перекладацьких трансформацій для збереження образності у мові перекладу; практикувати виконання літературних перекладів текстів чи фрагментів текстів художніх творів (прози та поезії) посильних труднощів.

 

У результаті вивчення цього курсу студент повинен

 

знати:

 • основні типи художнього перекладу, його функції;
 • основні підходи до проблеми перекладності;
 • стилістичні засоби та прийоми, що застосовуються для досягнення образності художнього тексту;
 • рівні перекладу текстів художніх текстів;
 • перекладацькі трансформації, що застосовуються при перекладі тексту художнього твору.

 

вміти:

 • робити лінгвістичний та перекладацький аналіз тексту, оцінювати вплив позамовних факторів на процес перекладу;
 • визначати стилістичні засоби, що створюють образність тексту оригіналу;
 • застосувати доречні семантичні трансформації при перекладі для збереження образності тексту оригіналу;
 • добирати влучні методи відтворення лексико-фразеологічних одиниць твору, збереження етнонаціонального забарвлення оригіналу у перекладі.

 

Рекомендована література

 1. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. – 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. В.М. Россельса. – М.: Высш. шк., 1986. – 416 с.
 2. Дзера О.В. Жанри художнього перекладу // Зап. “Перекладацької майстерні 2000-2001”. – Львів, 2001. – Т. 1. – С. 18-37.
 3. Зорівчак Р. Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті: У 5 т. – К.: Наук. думка, 1988. – Т. 3.: У взаєминах з літературами Заходу і Сходу. – С. 88-154.
 4. Зорівчак Р.П. Реалія і переклад. – Л.: Вид-во при Львів. ун-ті, 1989. – 216 с.
 5. Коломієць Л.В. Концептуально-методологічні засади сучасного українського поетичного перекладу (на матеріалі перекладів з англійської, ірландської та американської поезії): Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2004. – 522 с.
 6. Коломієць Л.В. Перекладознавчі семінари: Актуальні теоретичні концепції та моделі аналізу поетичного перекладу: навчальний посібник / Л.В. Коломієць. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 527 с.
 7. Коломієць Л.В. Перекладознавчі семінари: методологічно-стильові орієнтири в українському поетичному перекладі від кінця ХІХ до початку ХХІ століття (на матеріалі перекладів англомовної поезії та поетичної драми): навчальний посібник / Л.В. Коломієць. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 495 с.
 8. Коптілов В.В. Актуальні питання українського художнього перекладу. – К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – 131 с.
 9. Коптілов В.В. Першотвір і переклад. – К.: Дніпро, 1972. – 216 с.
 10. Корунець І. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. – Вінниця: Нова книга, 2000. – 448 с. – (англ. мовою).
 11. Москаленко М. Нариси з історії українського художнього перекладу [част. 1-6] // Всесвіт. – 2006-2009.
 12. Новикова М.А. Проблемы индивидуального стиля в теории художественного перевода (стилистика переводчика): Автореф. дис. … докт. филол. наук: 10.02.19 / Ленинград. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1980. – 27 с.
 13. Попович А. Проблемы художественного перевода / Пер. со словац. И.А.Бернштейн и И.С. Чернявской. – М.: Высш. шк., 1980. – 199 с.
 14. Рильський М.Т. Мистецтво перекладу: Статті, виступи, нотатки / Упор. і комент. Г. Колесника. – К.: Рад. письменник, 1975. – 344 с.
 15. Стріха М. Історія й сьогодення українського поетичного перекладу (ХІІ – ХХ ст.): [Курс лекцій] // Записки «Перекладацької майстерні 2000-2001». – Том 2: Історія й сьогодення українського поетичного перекладу (ХІІ – ХХ ст.) / Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, Центр гуманіт. досліджень; упор. М.Габлевич. – Львів: Простір-М, 2002. – С. 6-139.
 16. Стріха М. Український художній переклад: між літературою та націєтворенням. – К. : Факт, 2007. – 342 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму