Савчин Валентина Романівна

Посада: доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-74

Електронна пошта: valentyna.savchyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • історія українського художнього перекладу
 • соціологія перекладу
 • перекладознавство
 • бібліографія українського художнього перекладу
 • творчість Миколи Лукаша
 • критична лексикографія

 

Курси

Публікації

 

Монографія:

Савчин В. Микола Лукаш – подвижник українського художнього перекладу : Монографія / В. Р. Савчин. – Львів : Літопис, 2014. – 374 с.

Бібліографічний покажчик:

Микола Лукаш: Біобібліогр. покажч. / Уклад. В.Савчин; Наук. ред., співавтор передм. Р.Зорівчак; Редкол.: Б.Якимович (голова) та ін. – Л.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 356 с.  http://www.anthropos.lnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1172

Вибрані статті:

 1. Savchyn, Valentyna. 2019. “Dictionary in the Totalitarian Society: Ukrainian Lexicography in the 20th c.” In Contents, Use, Usability: Dictionaries from the Perspective of a Translator and a Language Teacher, edited by D. Osuhowska & L. Harmon, 119-136. Berlin: Peter Lang.
 2. Savchyn, Valentyna. 2019. “Robert Burns in Ukrainian: The Reproduction of the Cultural Other.” In Translation Today: Literary Translation in Focus. Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures 16, edited by M. Organ, 127-140. Berlin: Peter Lang.
 3. Савчин В. Перехресні стежки Миколи Лукаша і Пантелеймона Куліша / В. Савчин // Studia Ukrainica Posnaniensia. – Zeszyt V. – Poznan, 2017. − С. 341-348. http://pressto.amu.edu.pl/index.php/sup/article/view/7389
 4. Савчин В. Стратегія Ігоря Костецького як перекладача драм Вільяма Шекспіра Romeo and Juliet і Hamlet / В. Савчин, Т. Остра // Studia Ukrainica Posnaniensia. – Zeszyt IV. – Poznan, 2016. − С. 239-247. http://pressto.amu.edu.pl/index.php/sup/article/viewFile/5899/5969 
 5. Savchyn V. A Survey of the Archive of Mykola Lukash / V. Savchyn // Inozemna Philologia. – 2016. – Issue 129. – P. 145-152. http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/foreighnphilology/article/viewFile/607/609
 6. Savchyn V. Robert Burns in Ukrainian: The controversy over the reproduction of local colour : [abstract] / V. Savchyn // Linguistics Beyond and Within. Controversy in Linguistics and Language Studies : Book of Abstracts. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016. – P. 114.
 7. Савчин В. Огляд невідомих архівних матеріалів Миколи Лукаша / В. Савчин // Всесвіт. – 2016. – № 9-10. – С. 232-239.
 8. Савчин В. Тарас Шевченко у духовному і творчому житті Миколи Лукаша / В. Савчин // Всесвіт. – 2015. – № 1-2. – С. 243-250.
 9. Савчин В. Багатоголосе відлуння українського письменства у перекладах Миколи Лукаша / В. Савчин // Дивослово. – 2014. – № 12. – С. 38-42.
 10. Савчин В. Вірш “Souputnice” Петра Безруча в перекладах Григорія Кочура і Миколи Лукаша / В. Савчин // Іноземна філологія. – 2014. – Вип. 127. – Ч. 2. – С. 118-123. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/infil_2014_127(2)__18.pdf
 11. Савчин В. Микола Лукаш – редактор перекладної літератури / В. Савчин // Іноземна філологія. – 2014. – Вип. 127. – Ч. 1. – С. 110-117. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/infil_2014_127(1)__19.pdf
 12. Савчин В. Лукаш Микола Олексійович // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. – Т. 3: І-Л / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. – К., 2013. – С. 851.
 13. Савчин В. Інтертекстуальність перекладів Миколи Лукаша / Валентина Савчин // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Вип. 21. – 2013. – С. 234-244. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vlnu_in_mov_2013_21_35.pdf
 14. Савчин В. Про що говорять нотатки перекладача? // Іноземна філологія. – 2012. – Вип. 124. – С. 153-160. http://old.lingua.lnu.edu.ua/Foreign_Philology/Foreign_Philology/Foreign_Philology_124/articles/Savchyn.pdf
 15. Савчин В. Відлуння образного світу Тараса Шевченка у перекладах Миколи Лукаша / В.Р. Савчин // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Праці філол. секції. – Т. ССLХIII. – – C. 387-395.
 16. Савчин В.Р. Лукашіана Анатоля Перепаді // Всесвіт. – 2011. – № 11-12. – С. 215-221. https://archive.li/Z4D53
 17. Савчин В. Лукашіана Михайла Москаленка // Москаленко М.Н. Статті. Публіцистика. Спогади про Михайла Москаленка; упоряд. М. Лабінський. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 201 – С. 444-452.
 18. Савчин В. Фразеологія перекладів Миколи Лукаша // Вісник Львівського університету: Серія іноземні мови. – Л., 2009. – Вип. 16. – С. 185-194. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/lingua/article/viewFile/2520/2583
 19. Савчин В. Лукашіана Григорія Кочура // Ідентичність і пам’ять у пострадянській Україні: Монографія / Відп. ред. М. Антонович. – К.: Дух і літера, 2009. – С. 279-291.
 20. Савчин В. Внесок Григорія Кочура в українське лукашезнавство / В.Р. Савчин // Творчість Григорія Кочура в контексті української культури ХХІ віку: До 100-річчя від дня народження Майстра : матер. IV Міжнар. наук. конф. (Львів, 15-17 листоп. 2008 р.). – Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – С. 112-120.
 21. Микола Лукаш: Моцарт українського перекладу: Біографічно-бібліографічний та мистецький нарис / [Черняков Б.І., Новикова М.О., Савчин В.Р. та ін.]; за ред. Л.М. Черноватого та В.І. Карабана. – Вінниця: Нова Книга, 2009. – 445 с. – [Розділ у книзі: “Мовотворча функція перекладів Миколи Лукаша”. – С. 248-269].
 22. Савчин В. Пам’яті Великого Українця (до двадцятих роковин по смерті Миколи Лукаша) // Іноземна філологія. – 2008. – Вип. 120. – С. 117-121.
 23. Савчин В. Роль особистісного фактора на етапі попередніх перекладацьких рішень (на матеріалі творчості Миколи Лукаша) // Теорія і практика перекладу / Наукові записки факультету романо-германської філології. [Том І. – Серія: Філологічні науки]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2008. – С. 183-194.
 24. Савчин В. Перехресні стежки Миколи Лукаша та Івана Франка // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали наук. конґресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Т. 1. – С. 1137-1144.
 25. Савчин В. Внесок Миколи Лукаша в розвиток української лексикографії // Українське мовознавство: Міжвід. наук. зб. – К., 2008. – Вип. 38. – С. 185-191. http://www.ippo.org.ua/files/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%90_%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90/%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%86%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%98_%D0%92_%D0%94%D0%A4/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88/8.doc
 26. Савчин В. Анатолій Онишко: “Якщо варто робити взагалі…” // Всесвіт. – 2008. – № 3-4. – С. 206-207.
 27. Савчин В. Словесні образи як проблема перекладу (на матеріалі перекладної творчості Миколи Лукаша) // Од слова путь верстаючи й до слова…: Зб. на пошану Р.П. Зорівчак, д. філол. н., проф., засл. працівн. освіти України. – Л.: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – С. 127-138.
 28. Савчин В. Лексикографічні студії перекладацької спадщини Миколи Лукаша // Лексикографічний бюлетень: Зб. наук. праць. – К., 2007. – Вип. – С. 22-28. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/73029/04-Savchin.pdf?sequence=1
 29. Савчин В. Микола Лукаш – лексикограф // Григорій Кочур у контексті української культури другої половини ХХ віку: Матеріали Всеукр. наук. конф. (Львів, 14-15 жовтня 2005 р.). – Л., 2007. – С. 199-203.
 30. Савчин В. Вибір твору для перекладу як прояв особистості перекладача (на матеріалі творчості Миколи Лукаша) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. праць. – К., 2007. – Вип. 12. – С. 354-358.
 31. Савчин В. Творчий метод Миколи Лукаша крізь призму одного перекладу // Мовознавство. – 2007. – № 1. – С. 73-80.
 32. Савчин В. Стилістичні деривати у перекладах Миколи Лукаша // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Вип. XV-XVIII. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 570-574.
 33. Савчин В. Лукашіана Михайла Москаленка // Всесвіт. – 2007. – № 3-4. – С. 146-151.  http://www.vsesvit-journal.com/old/content/view/296/41/
 34. Савчин В. Відтворення значущих власних назв у перекладах Миколи Лукаша // Вісник Львівського університету: Серія іноземні мови. – Л., 2006. – Вип. 13. – С. 207-213.
 35. Савчин В. Світ музики і театру крізь призму перекладів Миколи Лукаша // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – К., 2006. – Вип. 17. – С. 337-341.
 36. Савчин В. Оперні лібрето у перекладах Миколи Лукаша // Просценіум. – 2006. – № 1 (14). – С. 97-99.
 37. Савчин В. Перекладацька діяльність Григорія Кочура в контексті української культури ХХ століття // Каменяр. – 2005. – № 4. – листоп. – С. 9.
 38. Савчин В.Р. Про перекладацьку стратегію Миколи Лукаша // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – Вип. 15. – К., 2004. – С. 77-81.
 39. Савчин В. До історії появи одного перекладу (Джон Мільтон. “Порохова змова”: Тарас Франко чи Микола Лукаш) // Літературний Львів. – 2004. – № 12. – С. 13-14.
 40. Савчин В.Р. Лукашіана: динаміка, проблеми, несподіванки (на матеріалі біобібліографічного покажчика “Микола Лукаш”) // Іноземна філологія. – 2004. – Вип. 113. – С. 282-293.
 41. Савчин В. Райнер Марія Рільке і Україна // Літ. Україна. – 2004. – 3 черв.
 42. Савчин В. Микола Лукаш: особливості перекладацького стилю // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Мовознавство: Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 458-463.
 43. Савчин В. З епістолярної спадщини М. Лукаша й Г. Кочура // Григорій Кочур і український переклад: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., К.; Ірпінь, 27-29 жовт. 2003 р. / Редкол.: О. Чередниченко (голова) та ін. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2004. – С. 124-130.
 44.  Савчин В. На сторожі отчого слова / Р. Зорівчак, В. Савчин // Микола Лукаш: Біобібліогр. покажч. / Уклад. В.Савчин; Наук. ред., співавтор передм. Р.Зорівчак; Редкол.: Б.Якимович (голова) та ін. – Л.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 7-35.
 45. Савчин В. З епістолярної спадщини Миколи Лукаша й Григорія Кочура // Дивослово. – 2003. – № 3. – С. 11-14.
 46. Савчин В. Власні назви у перекладах Миколи Лукаша // Українське літературознавство. – 2002. – Вип. 65. – С. 214-220.
 47. Савчин В. Відтворення авторських неологізмів у перекладах М.Лукаша // Іноземна філологія. – 2001. – Вип. 112. – С. 298-305.
 48. Савчин В. Лукашеві уроки української мови // Урок Української. – 2000. – № 4. – С. 21-24.
 49. Савчин В. Синонімія у перекладах М.Лукаша // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Праці філол. секції. – Т. ССХХХІХ. – 2000. – С. 367-372.   http://www.anthropos.lnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1964
 50. Савчин В. Фразеологізми в перекладах М. Лукаша // Перекладознавчі студії. – Дрогобич: “Відродження”. – 1999. – Вип.1. – С. 75-84.
 51. Савчин В. Творчість М. Лукаша в історії українського художнього перекладу: [До 80-річчя від дня народження] // Дивослово. – 1999. – № 12. – С. 7 – 10.
 52. Савчин В. Прислів’я і приказки як проблема перекладу (на матеріалі Лукашевого перекладу  “Дон Кіхот” Сервантеса) // Іноземна філологія. – 1999. – Вип. 111. – С. 234 – 238.
 53. Савчин В. Безсмертний Дон Кіхот // Наше життя – Our Life. – 1999. – № 4. – С. 8 – 10.
 54. Савчин В. Специфіка відтворення англомовних реалій у перекладах М. Лукаша (на матеріалі творів Р. Бернса і В.Шекспіра) // Іноземна філологія. – 1997. – Вип. 110. – С. 124 –130.
 55. Савчин В. Микола Лукаш як перекладач Роберта Бернса // Іноземна Філологія. – 1996. – Вип. 109. – С. 96 – 104.

 

Біографія

1993 р. – закінчила філологічний факультет Прикарпатського університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) за спеціальністю “Українська мова та література і англійська мова”.

1996-2000 рр. – навчання в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Перекладознавство”.

2000-2008 рр. – асистент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

2006 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему “Новаторство Миколи Лукаша в історії українського художнього перекладу”.

З 2008 р. – доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

2017 – стажування в Жешувському університеті (Польща)

2018 – стажування в Університеті Турку (Фінляндія).

2019-2020 – Старший науковий дослідник у Стокгольмському університеті (Швеція) в рамках Visby Programme Шведського Інституту.

Дисципліни:

 • Історія українського перекладу в іменах
 • Теорія і практика художнього перекладу
 • Основи лексикографії
 • Майстерність художнього перекладу
 • Синтаксичні аспекти перекладу
 • Основи редагування перекладу
 • Основна мова

 

 

Розклад