Усна компетенція: діалогічні аспекти та драматизація

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116ArrayІна11, Іна12, Іна13, Іна14, Іна15, Іна16

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216Іна11
Іна12
Іна13
Іна14
Іна15
Іна16

Опис курсу

Згідно з новими викликами часу основою навчання виступає діалогічне мовлення, котре використовує потенціал текстового матеріалу та усного мовлення у формі діалогів, питань, тренувальних вправ Усна компетенція є різновидом мовної компетенції, яка виступає сумою систематизованих знань норм та правил літературної мови, за якими будуються правильні мовні конструкції. Підготовка філолога охоплює формування мовної, мовленнєвої та комунікативної компетенції та передбачає не тільки оволодіння мовою як засобом спілкування та навчання, але й забезпечує вільне нормативно-правильне та  функціонально-адекватне володіння усіма видами мовленнєвої діяльності  на рівні близькому рівню носія мови. Запропонований курс охоплює основні форми та методи формування навичок культури усного мовлення шляхом моделювання типових комунікативних ситуацій в межах певних  лексичних систем, що забезпечує інтенсивну мовну практику.

 Результати навчання:

  • знати виробити основні навички володіння усною мовою та сукупністю її виражальних засобів шляхом застосування великої кількості тренувальних вправ на основі значного лексичного матеріалу. Навчитись ефективно реагувати та вести розмову у конкретній комунікативній ситуації, оволодівши сумою знань про мову, мовні реалії, вербальні та невербальні засоби спілкування, культуру, національну своєрідність суспільства та вміти застосовувати  набуті знання у процесі спілкування. 
  • вміти:

вільно послуговуватись усім симбіозом лексичних засобів, дотримуватись лексичних, стилістичних, акцентологічних та інших вербальних та невербальних норм спілкування.

Рекомендована література

Klippel F. Keep talking. Communicative fluency activities for language teaching. – Camridge university press. – 1998. – p.202.

Lindstromberg Seth The Standby Book. Activities for the language classroom. –  Camridge university press. – 1999. – p.249.

Nunan D. Designing Tasks for the Communicative Classroom. – Camridge university press. – 1999. – p.212.

http://iteslj.org/questions/

https://dramaresource.com/

http://youtube.com

Силабус:

Завантажити силабус