Усна компетенція: драматизація та експресивні аспекти

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232Іна11
Іна12
Іна13
Іна14
Іна15
Іна16

Опис курсу

Запропонований курс охоплює основні форми та методи формування навичок культури усного мовлення шляхом моделювання типових комунікативних ситуацій в межах певних  лексичних систем, що забезпечує інтенсивну мовну практику.

Розроблений курс спрямований на формування й активізацію комплексу знань та умінь, мовленнєвої культури, творчого мислення та стимулювання мовленнєвого самовдосконалення. активно-творчих методів – дискусії, рольових ігор, змодельованих ситуацій, пошукових завдань тощо – на збагачення знань студентів, на якість їх прояву у мовленнєвій та згодом у педагогічній діяльності, а також на формування позитивної мотивації студентів щодо вдосконалення власної мовленнєвої культури.

 Результати навчання:

  • знати: Оволодіти основними навичками володіння усною мовою та сукупністю її виражальних засобів шляхом застосування великої кількості тренувальних вправ на основі значного лексичного матеріалу. Навчитись ефективно реагувати та вести розмову у конкретній комунікативній ситуації, оволодівши сумою знань про мову, мовні реалії, вербальні та невербальні засоби спілкування, культуру, національну своєрідність суспільства та вміти застосовувати  набуті знання у процесі спілкування. 
  • вміти:

вільно послуговуватись усім симбіозом лексичних засобів, дотримуватись лексичних, стилістичних, акцентологічних та інших вербальних та невербальних норм спілкування. Акцент буде зроблено на відпрацюванні вимови, фонетичних труднощів у мовленнєвому потоці,  ритміці та комунікативній функції інтонації.