Виробнича (переддипломна) практика (іспанська мова)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11Іні-61мЦимбалістий І. Ю.

Опис курсу

Робоча програма укладена згідно «Методичних рекомендацій для складання програм практики студентів у Львівському національному університеті імені Івана Франка» та навчального плану факультету іноземних мов. Виробнича (переддипломна) практика є  можливість студентам набути практичних навичок науково-дослідницької роботи, необхідних для викладання теоретичних дисциплін за профілем набутої спеціальності.

Термін проходження виробничої практики – 2 тижні.

Виробнича (переддипломна) практика є завершальним етапом формування викладача вищої школи та дає оцінку готовності магістрантів до виконання функціональних обов’язків викладача-науковця вищих навчальних закладів різного рівня акредитації. Практика передбачає забезпечення фахової діяльності за такими основними напрямами роботи:

 • Методичну підготовку магістранта до ведення практичних та теоретичних занять;
 • Науково-дослідницьку підготовку магістранта як науковця.

Мета: закріплення науково-дослідницьких навичок, здобутих під час написання мовознавчих і літературних курсових робіт та їх захисту; формування вмінь застосування їх у навчальному процесі під час виконання функцій викладача ВНЗ.

Завдання:

 • ознайомлення з особливостями науково-дослідницької діяльності викладача вищого навчального закладу;
 • оволодіння уміннями організації методичної та науково-дослідницької роботи зі студентами;
 • організація наукової роботи в умовах навчально-виховної діяльності;
 • поглиблення теоретичних знань із спеціальних та фахових дисциплін, набутих студентами на попередніх курсах, застосування їх у вирішення конкретних завдань під час практики та під час написання магістерських робіт;
 • формування у магістрів методичних умінь викладання теоретичних та практичних навчальних дисциплін;
 • виховання у магістрів досвіду викладацької та науково-дослідницької діяльності, потреби у самоосвіті та безперервному удосконаленні своєї майстерності як викладача та науковця ВНЗ.

У результаті завершення цієї практики, студент-магістрант повинен:

Знати: основні положення зі спеціальних (фахових) дисциплін; основні форми навчання у вищій школі; методи організації та проведення практичних та теоретичних занять; використовувати технічні та інші допоміжні засоби навчання.

Рекомендована література

 1. Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень: навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 192 с.
 2. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навчальний посібник. – К.: Центр навч. Літер., 2003. – 116 с.
 3. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень. К.: Вища школа, 1997. – 212 с.
 4. Приходько П.Т. Азбука исследовательского труда – Новосибирск.: Наука, 1979. – 98 с.
 5. Налимов В.В. Теория эксперимента. – М.: Наука, 1971. – 208 с.
 6. Романенко В.Н., Орлов А.Г., Никитина Г.В. Книга для начинающего исследователя-химика. – Л.: Химия, 1987. – 282 с.
 7. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 4-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2004.
 8. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003.
 9. Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікар, 2003.
 10. Мороз І.В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту. – К., 1997.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму