Виробнича (переддипломна) практика (іспанська мова)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11Іні-61мЦимбалістий І. Ю.

Опис курсу

Робоча програма укладена згідно «Методичних рекомендацій для складання програм практики студентів у Львівському національному університеті імені Івана Франка» та навчального плану факультету іноземних мов. Виробнича (переддипломна) практика є  можливість студентам набути практичних навичок науково-дослідницької роботи, необхідних для викладання теоретичних дисциплін за профілем набутої спеціальності.

Термін проходження виробничої практики – 4 тижні.

Виробнича (переддипломна) практика є завершальним етапом формування викладача вищої школи та дає оцінку готовності магістрантів до виконання функціональних обов’язків викладача-науковця вищих навчальних закладів різного рівня акредитації. Практика передбачає забезпечення фахової діяльності за такими основними напрямами роботи:

 • Методичну підготовку магістранта до ведення практичних та теоретичних занять;
 • Науково-дослідницьку підготовку магістранта як науковця.

Мета: закріплення науково-дослідницьких навичок, здобутих під час написання мовознавчих і літературних курсових робіт та їх захисту, при написанні наукових рефератів; формування вмінь застосування їх у навчальному процесі під час виконання функцій викладача ВНЗ.

Завдання:

 • ознайомлення з особливостями науково-дослідницької діяльності викладача вищого навчального закладу;
 • оволодіння уміннями організації методичної та науково-дослідницької роботи зі студентами;
 • організація наукової роботи в умовах навчально-виховної діяльності;
 • поглиблення теоретичних знань із спеціальних та фахових дисциплін, набутих студентами на попередніх курсах, застосування їх у вирішення конкретних завдань під час практики та під час написання магістерських робіт;
 • формування у магістрів методичних умінь викладання теоретичних та практичних навчальних дисциплін;
 • виховання у магістрів досвіду викладацької та науково-дослідницької діяльності, потреби у самоосвіті та безперервному удосконаленні своєї майстерності як викладача та науковця ВНЗ.

У результаті завершення цієї практики, студент-магістрант повинен:

Знати: основні положення зі спеціальних (фахових) дисциплін; основні форми навчання у вищій школі; методи організації та проведення практичних та теоретичних занять; використовувати технічні та інші допоміжні засоби навчання.

Рекомендована література

Базова література

 1. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах : Підруч. для студ. вузів / С. Ю. Ніколаєва, О. Б. Бігич, Н. О. Бражник, С. В. Гапонова, Г. А. Гринюк, Т. І. Олійник, К. І. Онищенко, О. П. Петращук, Л. А. Сажко; ред.: К. І. Онищенко. – К. : Ленвіт, 1999. – 319 c.
 2. Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах: колективна монографія/ під загальн. ред. С.Ю.Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2015. – 444 с.

 

Допоміжна література

 1. Gonzalo Abio. Un paseo por la evolución de la metodología de enseñanza de lenguas extranjeras con foco en el papel de la comprensión auditiva, la expresión oral y las tecnologías de apoyo. – Universidad Federal de Alagoas, 2011. – http://www.cedu.ufal.br/professor/ga/documents/curso-oral-historia.pdf
 2. http://www.hablandodeele.com/enfoques-y-metodos/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму