Виробнича (переддипломна) практика (іспанська мова)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1190Іні-61мЦимбалістий І. Ю.

Опис курсу

Виробнича (переддипломна) практика дає  можливість студентам набути практичних навичок науково-дослідницької роботи, необхідних для викладання теоретичних дисциплін за профілем набутої спеціальності.

Виробнича (переддипломна) практика є завершальним етапом формування викладача вищої школи та дає оцінку готовності магістрантів до виконання функціональних обов’язків викладача-науковця вищих навчальних закладів різного рівня акредитації. Практика передбачає забезпечення фахової діяльності за такими основними напрямами роботи:

– методична підготовка магістранта до ведення практичних та теоретичних занять;

– науково-дослідницька підготовка магістранта як науковця.

Термін проходження виробничої практики – 2 тижні.

Метою виробничої (переддипломної) практики є закріплення науково-дослідницьких навичок, здобутих під час написання мовознавчих, літературних курсових робіт, наукових рефератів та їх захисту; формування вмінь застосування їх у навчальному процесі під час виконання функцій викладача ЗВО.

Завдання виробничої (переддипломної) практики:

-ознайомлення з особливостями науково-дослідницької діяльності викладача вищого навчального закладу;

– оволодіння уміннями організації методичної та науково-дослідницької роботи зі студентами;

– організація наукової роботи в умовах навчально-виховної діяльності;

– поглиблення теоретичних знань зі спеціальних та фахових дисциплін, набутих студентами на попередніх курсах, застосування їх у вирішенні конкретних завдань під час написання магістерських робіт;

– формування у магістрів методичних умінь та навиків ведення науково-дослідницької діяльності.

Після проходження виробничої практики студент повинен

знати:

– науковий доробок кафедри французької та іспанської філологій, сфери наукових зацікавлень викладачів

– основні методи дослідження відповідно до конкретних поставлених завдань

– методику та практичні прийоми опрацювання наукової літератури і джерел ілюстративного матеріалу

– загальні вимоги до цитування різних типів джерел та оформлення бібліографії

– головні засади академічної доброчесності та наслідки її порушення

– алгоритм написання кваліфікаційної роботи

– вимоги до представлення роботи

вміти:

– самостійно планувати та здійснювати наукові дослідження

– опрацьовувати наукову літературу

– аналізувати та інтерпретувати дані та результати дослідження

– вибирати та застосувати на практиці загальнонаукові та спеціальні методи дослідження

– накопичувати та систематизувати ілюстративний матеріал

– оформляти результати досліджень згідно з академічними стандартами

– підготувати наукову статтю, доповідь, презентацію та інші види наукової комунікації

– представляти результати дослідження в усній та письмовій формі на належному академічному рівні

– вільно оперувати науковою термінологією

– представити результати своїх досліджень із обов’язковим використанням мультимедійних засобів (MS PowerPoint, Prezi, Canva та інші).

Проходження виробничої (переддипломної) практики сприяє формуванню у здобувача вищої освіти таких компетентностей, як:

загальні компетентності:

ЗК 3. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел

ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми

ЗК 5. Здатність працювати в команді та автономно

ЗК 7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

ЗК 11. Здатність проведення досліджень на належному рівні

ЗК 12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

фахові компетентності:

ФК 1. Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних, напрямах

і школах

ФК 3. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні

досягнення філологічної науки

ФК 4. Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування

мовного/ мовленнєвого й літературного матеріалу з урахуванням

класичних і новітніх методологічних принципів

ФК 5. Усвідомлення методологічного, організаційного та правового

підґрунтя, необхідного для досліджень та/або інноваційних розробок у

галузі філології, презентації їх результатів професійній спільноті та

захисту інтелектуальної власності на результати досліджень та

інновацій

ФК 6. Здатність застосовувати поглиблені знання з іспанської філології

для вирішення професійних завдань

ФК 7. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в

обраній галузі філологічних досліджень

У результаті проходження виробничої (переддипломної) практики здобувачі вищої освіти повинні досягти наступних програмних результатів навчання:

ПРН 2. Упевнено володіти державною та іноземною мовами (іспанською та другою іноземною) для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами

ПРН 3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості філологічного дослідження

ПРН 11. Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних

ПРН 12. Дотримуватися правил академічної доброчесності

ПРН 15. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу

ПРН 17. Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослідження та/або інноваційні розробки у галузі іспанської філології

Рекомендована література

Базова

1. Soriano R. Cómo se escribe una tesis. Guía práctica para estudiantes e investigadores. Córdoba : Berenice, 2022. 192 p.

2. Важинський С.Е., Щербак Т.І. Методика та організація наукових досліджень / навч. посібник. Суми, 2016. https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/03/vajinskii-posibnyk.pdf

3. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 352 с.

4. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник / 4-те вид., випр. і доп.  К.: Знання, 2004.

5. Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень / навчальний посібник. Київ : Кондор, 2003. 192 с.

Допоміжна

6. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі / навчальний посібник. Київ : Центр навч. літер., 2003. 116 с.

7. Мороз І.В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту. Київ, 1997.

Інтернет ресурси

1. https://studenthelp.com.ua/uk/blog/kak-podgotovitsya-k-dokladu

2.https://ukped.com/materialy/teoriia-navchannia/4721-tekhnolohiia-pidhotovky-mahisterskoi-roboty.html

3. https://geoknigi.com/book_view.php?id=229

4. https://concepto.de/investigacion-cientifica/

Силабус:

Завантажити силабус