Жанри і жанровий аналіз

Тип: На вибір студента

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
123Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1232професор Яхонтова Т. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1216професор Яхонтова Т. В.

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни “Жанри і жанровий аналіз” є формування необхідних теоретичних знань про жанри нелітературної комунікації та практичних навиків жанрового аналізу текстів, що в подальшому стане цінним інструментом під час виконання дисертаційних робіт.

В результаті вивчення цього  курсу аспірант повинен

знати: зміст і сутність категорії «жанр» в сучасній лінгвістиці та суміжних гуманітарних галузях, чітко диференціювати її від категорій дискурсу, тексту, стилю, регістру; основні теоретико-методологічні засади аналізу жанрів нелітературної комунікації.

вміти: здійснювати аналітично-синтезуючу актуалізацію накопичених знань з теорії жанрів і жанрового аналізу для застосування їх у наукових дослідженнях з лінгвістики і викладанні спеціальних філологічних дисциплін.

Робоча програма (Pdf)

Рекомендована література

Базова:

 1. Бацевич Ф. С. Вступ до лінгвістичної генології : [навч. посіб.] / Ф. С. Бацевич. ‒ К. : Академія, 2006. ‒ 248 с.
 2. Бацевич Ф. С. Лінгвістична генологія: проблеми і перспективи / Ф. С. Бацевич. ‒ Львів : ПАІС, 2005. ‒ 264 с.
 3. Бацевич Ф. С. Нариси з комунікативної лінгвістики / Ф. С. Бацевич. ‒ Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. ‒ 281 с.
 4. Яхонтова Т. В. Лінгвістична генологія наукової комунікації : [моногр.] / Т. В. Яхон­това. ‒ Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. ‒ 420 с.
 5. Яхонтова Т. В. Жанровий аналіз / Т. В. Яхонтова // Наукові записки. – Вип. 138. – Серія: філол. науки (мовознавство). – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2015. – С. 477-480.
 6. Bawarshi A. S. Genre: An Introduction to History, Theory, Research, and Pedagogy / A. S. Bawarshi, M. J. Reiff. ‒ West Lafayette, Indiana: Parlor Press LLC, 2010. ‒ 263 p.
 7. Bhatia V. K. Analyzing Genres: Language in Professional Settings / V. K. Bhatia. ‒ London and New York : Longman, 1993. ‒ 246 p.
 8. Genre and the New Rhetoric / ed. by A. Freedman, P. Medway. ‒ Amsterdam: John Benjamins, 2009. ‒ 294 p.
 9. Swales J. M. Genre Analysis: English in Academic and Research Settings / J. M. Swales. ‒ Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1990. ‒ 260

 Допоміжна:

Періодичні видання

 1. Genre & Institutions
 2. Language and Communication
 3. Text Talk: An Interdisciplinary Journal of Language, Discourse & Communication Studies

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус