Чорна-Климовець Ірина Юріївна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: iryna.chorna@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • Методика навчання англійської мови
 • Соціолінгвістика

Курси

Вибрані публікації

 1. Чорна І. Ю. Сутність поняття і структура лексичної компетентності в діловому спілкуванні: Zbiór artykułów naukowych. / І.Ю. Чорна // Pedagogiga. Współczesne tendencje w nauce i edukacji. – Kraków. – 2016. – С.89–96.
 2. Чорна І. Ю. Теоретико-методологічні засади формування англомовної лексичної компетентності майбутніх фахівців з маркетингу / І. Ю. Чорна // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Вип. 32. – С. 174–181.
 3. Чорна І. Ю. Зміст формуванна англомовної лексичної компетентності в діловому писемному спілкуванні майбутніх / І. Ю. Чорна // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / голов. ред. М. М. Козяр. – Львів, 2016. – № 14. – С. 271–277.
 4. Чорна І. Ю. Ключові характеристики фахово-орієнтованого дискурсу ділового спілкування майбутніх маркетологів / І. Ю. Чорна // Актуальні проблеми германо-романської філології та соціокультурний процес : тези доповідей IІ Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 11-12 листопада 2016 р.) / За ред. Задорожної І. П. – Тернопіль : Тернопільськийнаціональний педагогічний університет іменіВолодимира Гнатюка, 2016. – С. 222–227
 5. Chorna I. Yu. Subsystem of exercises andassignments for the formation of English lexicalcompetence in written business communication of prospective marketers / І.Yu. Chorna // Intellectual Archive, Toronto. – 2017. – Vol 6. – № 2. – P. 40–57. – (Education)
 6. Чорна І. Ю. Критерії відбору навчального матеріалу під час поетапного формування англомовної лексичної компетентності в діловому писемному спілкуванні майбутніх маркетологів / І. Ю. Чорна // Вісник Львівського університету імені Івана Франка. – Серія : Педагогічна ; за заг. ред. Н. Мачинської. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2017. – № 32. – С. 532-540.
 7. Чорна І. Ю. Лінгводидактична модель формування англомовної лексичної компетентності у писемному спілкуванні майбутніх маркетологів / І. Ю. Чорна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія : Педагогіка ; за ред. Г. Терещука. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – 2017. – № 1. – С. 108–113.
 8. Чорна І. Ю. Рівні, критерії та показники сформованості у майбутніх маркетологів англомовної лексичної компетентності в діловому писемному спілкуванні / І. Ю. Чорна // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. – Вип. 34 – С. 183–194
 9. Микитенко Н. О., Чорна І. Ю. English Vocabularyin Business Written Communication for Prospective Marketers: посібник з англійської мови для майбутніх маркетологів / Н.О. Микитенко, І. Ю. Чорна. – Тернопіль: Вектор, 2017. – 96с.
 10. Чорна І. Ю. Формування у майбутніх маркетологів англомовної лексичної компетентності в письмі засобом кейс-технології : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія і методика навчання: германські мови / І. Ю. Чорна. – Тернопіль : [б. в.], 2017. – 20 с. – 1,25 друк. арк.
 11. Микитенко Н. О., Чорна І. Ю. Сучасні тенденції розвитку методики навчання іноземних мов у контексті застосування ефективних технологій навчання /Н. О. Микитенко, І. Ю. Чорна // Вісник Київського національного лінгвістичного університету.– Серія : Педагогіка та Психологія; за ред. О. Б. Бігич. – Київ: Київський національний лінгвістичний університет. – 2018. – № 28. – С. 215 – 221 .
 12. Чорна І. Мотивація студентів як одна з фундаментальних основ успішного вивчення іноземної мови / І. Чорна // Комунікація у сучасному соціумі : тези доповідей IІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 8 червня 2018 р.) / [за ред. Микитенко Н. О., Морської Л. І., Яхонтової Т. В.] – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 72–73
 13. Чорна-Климовець І. Ю. Мотивація студентів як одна з основ формування англомовної лексичної компетентності в діловому письмі майбутніх фахівців з маркетингу / І. Ю. Чорна-Климовець // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / редкол. А. А. Сбруєва (голова) та ін.  – Суми: Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – 2019. – № 2(86). – С. 109 – 119.  DOI 10.24139/2312-5993/2019.02/109-119 (Index Copernicus)
 14. Чорна-Климовець І. Ю. Кейс-технологія формування у майбутніх фахівців з маркетингу англомовної лексичної компетентності в діловому письмі /І. Ю. Чорна-Климовець //

Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та Психологія; за ред. О. Б. Бігич. – Київ: Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – № 33. – С. 66 – 74.

DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.33.2020.221684 (Index Copernicus)

 1. Чорна-Климовець І. Ю. Теоретичні основи формування в майбутніх маркетологів англомовної лексичної

компетентності в діловому письмі засобом кейс-технології / І. Ю. Чорна-Климовець // Педагогічні науки: теорія та практика. – 2021. – 40, 4 – С. 83-88.

DOI: https://doi.org/10.26661/2786-5622-2021-4-12  (Index Copernicus)

 1. Чорна-Климовець І. Ю. Алгоритми реалізації кейс-технології в межах формування у майбутніх маркетологів англомовної лексичної компетентності в діловому письмі / І. Ю. Чорна-Климовець // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – 2022. – Вип. 2 . – С. 173-178. – DOI: https://doi.org/10.32782/1995-0519.2022.2.23. (Index Copernicus)
 2. Чорна-Климовець, І. Ю. (2022). Методичні основи формування у майбутніх маркетологів англомовної лексичної компетентності в діловому письмі засобом кейс-технології. / І. Ю. Чорна-Климовець // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, (52), том 3, 237-242. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/52-3-35  (IndexCopernicus)
 1. Svitlana Kryshtanovych, Iryna Chorna-Klymovets, Iryna Semeriak, Iryna Mordous, IrynaZainchkivska. (2022). Modern Technologies for the Development of Distance Education.IJCSNS. International Journal of Computer Science and Network Security. Vol. 22 No. 9  pp. 103-108. DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.9.16 Retrieved from: http://paper.ijcsns.org/07_book/202209/20220916.pdf (Web of Science)
 2. Чорна-Климовець І.Ю. Методичні вказівки щодо формування у майбутніх маркетологів англомовної лексичної компетентності в діловому письмі засобом кейс-технологій / І.Ю. Чорна-Климовець, І.З. Семеряк // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2022. – Т. 3 , Вип. 55 . – С. 291-298. – DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/52-3-35. (Index Copernicus)
 3. Чорна-Климовець І. Ю. Актуальні питання викладання та навчання іноземної мови для спеціальних цілей у закладах вищої освіти: бесіда з Н. О. Микитенко / І. Ю. Чорна-Климовець // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та Психологія . – 2022. – Том 37. – С. 9-16. – DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.37.2022.272819. (Index Copernicus)

21.Кушпіт У.В. Організація інтегрованих уроків фізики та іноземної мови в закладах загальної середньої освіти: Методичні рекомендації. Частина 1./У.В. Кушпіт, І.Ю. Чорна-Климовець// Львів: Сполом, 2022. 80 с.

22.Микитенко Н. О. Business Writing Within Cases / Н. О. Микитенко, І. Ю. Чорна-Климовець – Львів : Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2022. – 80 p. – ISBN 978-617-10-0753-6.

Автореферат дисертації:

Чорна І. Ю. Формування у майбутніх маркетологів англомовної лексичної лексичної компетентності в письмі засобом кейс-технології: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 /Чорна Ірина Юріївна; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – 20 с.

Статті:

Чорна І. Ю.

Критерії відбору навчального матеріалу під час поетапного формування англомовної лексичної компетентності в діловому писемному спілкуванні майбутніх маркетологів / І. Ю. Чорна // Вісник Львівського університету імені Івана Франка. – Серія : Педагогічна ; за заг. ред. Н. Мачинської. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2017. – № 32. – С. 532-540.

Чорна І. Ю.

Рівні, критерії та показники сформованості у майбутніх маркетологів англомовної лексичної компетентності в діловому писемному спілкуванні / І. Ю. Чорна // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. – Вип. 34 – С.  183–194

Микитенко Н. О., Чорна І. Ю.
English Vocabularyin Business Written Communication for Prospective Marketers: посібник з англійської мови для майбутніх маркетологів / Н.О. Микитенко, І. Ю. Чорна. – Тернопіль: Вектор, 2017. – 96с
Чорна І. Ю.

Мотивація студентів як одна з фундаментальних основ успішного вивчення іноземної мови / І. Чорна // Комунікація у сучасному соціумі : тези доповідей IІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 8 червня 2018 р.) / [за ред. Микитенко Н. О., Морської Л. І., Яхонтової Т. В.] – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. –  С. 72–73

Чорна-Климовець І. Ю.

Кейс-технологія формування у майбутніх фахівців з маркетингу англомовної лексичної компетентності в діловому письмі /І. Ю. Чорна-Климовець //Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та Психологія; за ред. О. Б. Бігич. – Київ: Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – № 33. – С. 66 – 74.

DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.33.2020.221684 (Index Copernicus)

Чорна-Климовець І. Ю.

Теоретичні основи формування в майбутніх маркетологів англомовної лексичної

компетентності в діловому письмі засобом кейс-технології / І. Ю. Чорна-Климовець // Педагогічні науки: теорія та практика. – 2021. – 40, 4 – С. 83-88.

DOI: https://doi.org/10.26661/2786-5622-2021-4-12  (Index Copernicus)

Чорна-Климовець І. Ю.

Алгоритми реалізації кейс-технології в межах формування у майбутніх маркетологів англомовної лексичної компетентності в діловому письмі / І. Ю. Чорна-Климовець // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – 2022. – Вип. 2 . – С. 173-178. – DOI: https://doi.org/10.32782/1995-0519.2022.2.23. (Index Copernicus)

Чорна-Климовець І. Ю.

Методичні основи формування у майбутніх маркетологів англомовної лексичної компетентності в діловому письмі засобом кейс-технології. / І. Ю. Чорна-Климовець // Актуальні питання гуманітарних наук:

міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, (52), том 3, 237-242. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/52-3-35  (IndexCopernicus)

Svitlana Kryshtanovych, Iryna Chorna-Klymovets, Iryna Semeriak, Iryna Mordous, IrynaZainchkivska

Modern Technologies for the Development of Distance Education.IJCSNS. International Journal of Computer Science and Network Security. Vol. 22  No. 9  pp. 103-108. DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.9.16 Retrieved from: http://paper.ijcsns.org/07_book/202209/20220916.pdf (Web of Science) 2022

Чорна-Климовець І.Ю.

Методичні вказівки щодо формування у майбутніх маркетологів англомовної лексичної компетентності в діловому письмі засобом кейс-технологій / І.Ю. Чорна-Климовець, І.З. Семеряк // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2022. – Т. 3 , Вип. 55 . – С. 291-298. – DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/52-3-35. (Index Copernicus)

Чорна-Климовець І.Ю.

Актуальні питання викладання та навчання іноземної мови для спеціальних цілей у закладах вищої освіти: бесіда з Н. О. Микитенко / І. Ю. Чорна-Климовець // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та Психологія . – 2022. – Том 37. – С. 9-16. – DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283.37.2022.272819. (Index Copernicus)

Чорна-Климовець І. Ю. Мотивація студентів як одна з основ формування англомовної лексичної компетентності в діловому письмі майбутніх фахівців з маркетингу / І. Ю. Чорна-Климовець // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / редкол. А. А. Сбруєва (голова) та ін. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, – 2019. – № 2 (86). – С. 109 – 119. (Index Copernicus)
Микитенко Н. О. Сучасні тенденції розвитку методики навчання іноземних мов у контексті застосування ефективних технологій навчання /Н. О. Микитенко, І. Ю. Чорна // Вісник Київського національного лінгвістичного університету.– Серія : Педагогіка та Психологія; за ред. О. Б. Бігич. – Київ: Київський національний лінгвістичний університет. – 2018. – № 28. – С. 215 – 221.
Чорна І. Ю. Рівні, критерії та показники сформованості у майбутніх маркетологів англомовної лексичної компетентності в діловому писемному спілкуванні // Педагогічний альманах: зб. наук. пр. / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. Вип. 34. С. 218–223.
Чорна І. Ю. Лінгводидактична модель формування англомовної лексичної компетентності у писемному спілкуванні майбутніх маркетологів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка; за ред. Г. Терещука. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. 2017. № 1. С. 108–113.
Chorna I. Yu. Subsystem of exercises and assignments for the formation of English lexical competence in written business communication of prospective marketers // Intellectual Archive, Toronto. 2017. Vol 6. № 2. P. 40–57.  (Education)
Чорна І. Ю. Зміст формування англомовної лексичної компетентності в діловому писемному спілкуванні майбутніх маркетологів // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: зб. наук. пр. / голов. ред. М. М. Козяр.  Львів, 2016. № 14. С. 271–277.
Чорна І. Ю. Теоретико-методологічні засади формування англомовної лексичної компетентності майбутніх фахівців з маркетингу // Педагогічний альманах: зб. наук. пр. / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. Вип. 32. С. 174–181.
Чорна І. Ю. Сутність поняття і структура лексичної компетентності в діловому спілкуванні: Zbiór artykułów naukowych // Pedagogiga. Współczesnetendencje w nauce i edukacji. Kraków. 2016. С.89–96. (Чорна І. Ю. Сутність поняття і структура лекисної компетентності в діловому спілкуванні // Зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. «Педагогіка. Сучасні тенденції в науці і освіті». Краків, 2016. С. 89–96.)

Тези доповідей:

Чорна І. Ю.

Комунікація у сучасному соціумі : Матеріали IІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 8 червня 2018 р.).

Чорна І. Ю. Мотивація студентів як одна з фундаментальних основ успішного вивчення іноземної мови / І. Чорна // Комунікація у сучасному соціумі : тези доповідей IІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 8 червня 2018 р.) / [за ред. Микитенко Н. О., Морської Л. І., Яхонтової Т. В.] – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. –  С. 72–73
Чорна І. Ю. Ключові характеристики фахово-орієнтованого дискурсу ділового спілкування майбутніх маркетологів // Актуальні проблеми германо-романської філології та соціокультурний процес: тези доповідей IІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 11–12 листопада 2016 р.) / За ред. І. П. Задорожної. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016. С. 222–227. 
Чорна І. Ю.

Актуальні проблеми германо-романської філології та соціокультурний процес: Матеріали IІ Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 11-12 листопада 2016 р.);

Біографія

2010-2015 рр

2015-2019

студентка факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка;

асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка;

Професійна діяльність:

 

2015 – 2019

 

 

 

 

 

 

2019-дотепер

7 грудня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.05 Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка захистила дисертацію на тему «Формування у майбутніх маркетологів англомовної лексичної компетентності в письмі засобом кейс-технології» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання: германські мови. Отримала диплом кандидата наук ДК № 046111 та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук на підставі рішення атестаційної колегії від 1 лютого 2018 р.;

-присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов для природничих факультетів на підставі рішення атестаційної колегії від 27 квітня 2023 р. та одержала атестат доцента АД  № 012707;

-доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.

Різне

 • підвищення кваліфікації: закордонне науково-педагогічного стажування у Вищій школі міжнародних відносин і суспільної комунікації в м. Холм (Польща) на тему: «Вища освіта Польщі через призму освітніх систем країн Європейського Союзу» з 27.09 – 29.11. 2022р. без відриву від навчального процесу;Участь у міжнародних науково-практичних конференціях:– Актуальні проблеми германо-романської філології та соціокультурний процес: Матеріали IІ Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 11-12 листопада 2016 р.);- Комунікація у сучасному соціумі : Матеріали IІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 8 червня 2018 р.).Інша робота та громадська діяльність: – наявність персональної сторінки на веб-порталі Університету;

  – наявність облікових профілів в системах Google Scholar та ORCID;

  – консультантка захисту магістерських робіт англійською мовою студентів географічного факультету, спеціальностей «Туризм» та «Готельна-ресторанна справа»;

  – керівник секції методики викладання іноземних мов студентської наукової конференції «Актуальні проблеми лінгвістики, перекладознавства, літературознавства та методики викладання іноземних мов»;

  – відповідальна за формування семестрових та річних звітів кафедри іноземних мов для природничих факультетів про виконання навчальної роботи;

  – відповідальна за укладення таблиці середнього навантаження науково-педагогічного персоналу кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка;

  – відповідальна за укладення таблиці планового педагогічного навантаження викладачів кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.

Методичні матеріали

Кушпіт У.В.

Організація інтегрованих уроків фізики та іноземної мови в закладах загальної середньої освіти: Методичні рекомендації. Частина 1./У.В. Кушпіт, І.Ю. Чорна-Климовець// Львів: Сполом, 2022. 80 с.

Микитенко Н. О.
Business Writing Within Cases / Н. О. Микитенко, І. Ю. Чорна-Климовець – Львів : Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2022. – 80 p. – ISBN 978-617-10-0753-6.
                        
Микитенко Н. О.
English Vocabulary in Business Written Communication for Prospective Marketers: посібник з англійської мови для майбутніх маркетологів / Н.О. Микитенко, І. Ю. Чорна. – Тернопіль: Вектор, 2017. – 96 с.

Розклад