Англійська мова (рівень А2)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік
23Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
164Брона О. А., доцент Думашівський Я. Є.
Дунець О. Р., доцент Івасів Н. С.
Котловський А. М.
Плахтина Н. В.
Шумська О. А.
264Брона О. А.
Дунець О. Р., доцент Івасів Н. С.
Котловський А. М.
Плахтина Н. В.
Шумська О. А., Кудринська Х. В.
Чорна-Климовець І. Ю., доцент Думашівський Я. Є.

Опис курсу

Курс спрямований на формування у студентів англомовної комунікативної компетентності на рівні, що відповідає А2 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Студенти оволодіють знаннями про систему англійської мови, особливості функціонування  мовних конструкцій, моделей та структур в обсязі, передбаченому програмою курсу, зокрема про фонетичну систему англійської мови, правила читання та правопису, структуру основних типів речення (розповідних, запитальних, спонукальних, окличних); засвоять граматичний матеріал у межах тем: ступені порівняння прикметників та прислівників, особові та присвійні займенники, прийменники часу та місця, сполучники, часові форми дієслова активного та пасивного стану, модальні дієслова, умовний спосіб дієслова (First conditional), інфінітивні конструкції з та без частки to; ознайомляться з базовими правилами етикету лінгвокультури носіїв англійської мови, норми їх мовленнєвої поведінки.

Завдання курсу передбачають розвиток у студентів рецептивних та продуктивних комунікативних умінь і навичок, зокрема: читання (читати і розуміти автентичні тексти з підручників та посібників, адаптованої літератури, оголошень, плакатів та каталогів), аудіювання (сприймати на слух і розуміти зміст навчального аудіо- чи відеозапису нижче середнього рівня складності сприйняття; виокремлювати ключові деталі інформації і успішно виконувати завдання на розуміння прослуханого), письма (писати прості короткі записки, повідомлення, розповіді, короткі прості листи особистого характеру, мейли, листівки, заповнювати анкети, дотримуючись формату письмового висловлювання), усного мовлення (спілкуватися в простих типових ситуаціях, що вимагають безпосереднього обміну інформацією в межах знайомих тем і видів діяльності, підтримувати коротку розмову на побутові теми). Курс охоплює такі теми: «Друзі», «Родина», «Житло», «Дозвілля і розваги», «Подорожі», «Одяг», «Їжа», «Місто», «Транспорт», «Погода».

Робоча програма

Розподіл балів за формами контролю навчальної діяльності студентів впродовж семестру 

Форма контролю Кількість балів
Модульний тест 1 15
Модульний тест 2 15
Домашнє читання 20
Творча письмова робота 10
Усна презентація 10
Поточний контроль роботи на заняттях 30
Разом за семестр 100

Перелік навчальних та робочих програм (PDF)

Факультет Навчальна програма Робоча програма
1) Географічний DOWNLOAD DOWNLOAD
2) Геологічний DOWNLOAD DOWNLOAD
3) Управління фінансами та бізнесу DOWNLOAD DOWNLOAD
4) Фізичний DOWNLOAD DOWNLOAD
5) Хімічний DOWNLOAD
DOWNLOAD

Рекомендована література

  1. Capel A., Sharp W. Obective Key. A2 English Profile. – Cambridge: Cambridge University Press, 2013. – 199 p.
  2. Evans, Virginia. Round Up 4. English Grammar Practice. – Pearson Education Limited, 2003.
  3. McCarthy, Michael; O’Dell, Felicity. English Vocabulary in Use. /Elementary/. – Cambridge University Press, 1999.
  4. Redman, Stuart. English Vocabulary in Use. / Pre-intermediate – Intermediate /. – Cambridge University Press, 2003.
  5. Ісаєва Г. Т., Микитенко Н. О. Enjoy your Home Reading. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів гуманітарного та природничого профілів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2008.
  6. Longman dictionary of contemporary English. / [director, Della Summers]. – New ed. p. cm. – Pearson Education Limited, 2003.

 

Матеріали

ПРОБНИЙ ВАРІАНТ ПІДСУМКОВОГО ІСПИТУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (Рівень A2)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус