Англійська мова (рівень В2)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік
43Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
364доцент Ісаєва Г. Т., доцент Кіпень С. В.
доцент Крижанівська Г. Т., Патієвич О. В.
Саламаха М. Я., доцент Тинкалюк О. В.
Годісь  Ю. Я., Білинська О. О.
Боднар І. М., Довбенко Л. В.
Козолуп М. С., Кріба І. Й.
Плахтина Н. В., Савчин Т. Ф.
Семеряк І. З., Скіба Н. Я.
Федик Т. Д., Чорна І. Ю.
Онуфрів А. Р., Шандра Н. А.
Хомик А. Ю., Забава  І. М.
464доцент Ісаєва Г. Т., доцент Кіпень С. В.
доцент Крижанівська Г. Т., Патієвич О. В.
Саламаха М. Я., доцент Тинкалюк О. В.
Шандра Н. А., Білинська О. О.
Боднар І. М., Довбенко Л. В.
Козолуп М. С., Кріба І. Й.
Плахтина Н. В., Савчин Т. Ф.
Семеряк І. З., Скіба Н. Я.
Федик Т. Д., Чорна І. Ю.
Онуфрів А. Р., Хомик А. Ю.
Годісь  Ю. Я., Котловський А. М.
Забава  І. М.

Опис курсу

Курс спрямований на формування у студентів англомовної комунікативної компетентності на рівні, що відповідає В2 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Студенти оволодіють знаннями про систему англійської мови, особливості функціонування  мовних конструкцій, моделей та структур в обсязі, передбаченому програмою курсу, зокрема про основні синтаксичні структури: прості і складні розповідні речення, прямі і непрямі запитання, імперативні конструкції, структури підсилення; засвоять граматичний матеріал у межах тем: частини мови, утворення множини іменників, вживання артикля, ступені порівняння прикметників та прислівників, вживання  займенників, вживання часових форм дієслова активного та пасивного стану, модальні дієслова, узгодження часів, умовний спосіб дієслова, безособові дієслівні форми, непряма мова, підрядні речення; ознайомляться з національними та лінгво-соціокультурними особливостями країн, мова яких вивчається.

Завдання курсу передбачають розвиток у студентів рецептивних та продуктивних комунікативних умінь і навичок, зокрема: читання (розуміти зміст автентичних текстів тематики, визначеної програмою, середнього рівня складності з підручників та посібників, спеціалізованих та популярних періодичних видань, Інтернет джерел тощо), аудіювання (розуміти до 80 % змісту усних висловлювань носіїв мови по телефону чи у процесі безпосереднього особистого спілкування, виокремлювати ключові деталі інформації, що сприймається з навчальних аудіо- чи відеозаписів), письма (володіти уміннями написання різних типів ділової та приватної документації: приватні листи, листи-запити, листи-скарги, мейли; логічно і зв’язно, з високим ступенем стилістичної і граматичної коректності писати дискурсивні та аргументативні есе, дотримуючись вимог формату письмового висловлювання; анотувати, реферувати та резюмувати прочитаний текст), усного мовлення (чітко, детально, стилістично і граматично правильно висловлювати свою думку, наводячи різноманітні аргументи за і проти; описувати досвід, події, плани; наводити пояснення і докази;  грамотно і когерентно презентувати досить великі за обсягом усні повідомлення). Курс охоплює такі теми: «Міжособистісні стосунки», «Харчування», «Природа і довкілля», «Мрії та амбіції», «Навчання у вищій школі», «Робота і працевлаштування», «Медицина та здоров’я», «Таємниці людської свідомості».

Розподіл балів за формами контролю навчальної діяльності студентів впродовж семестру

Форма контролю Кількість балів
Модульний тест 1 15
Модульний тест 2 15
Домашнє читання 20
Творча письмова робота 10
Усна презентація 10
Поточний контроль роботи на заняттях 30
Разом за семестр 100

Перелік навчальних та робочих програм

Факультет Навчальна програма (Pdf) Робоча програма (Pdf)
1) Біологічний Біологічний.Навч.Пр.(В2) Біологічний.Роб.Пр.(В2)
2) Географічний Геогр.-туризм.Навч.Пр.(В2) Геогр.-туризм.Роб.Пр.(В2)
Географічний.Навч.Пр.(В2) Географічний.Роб.Пр.(В2)
3) Економічний Економічний.Навч.Пр.(В2) Економічний.Роб.Пр.(В2)
4) Електроніки Електроніка.Навч.Пр.(В2) Електроніка.Роб.Пр.(В2)
5) Механіко-математичний Мех.-мат.Навч.Пр.(В2) Мех.-мат.Роб.Пр.(В2)
6) Прикладної математики Прикл.мат.Навч.Пр.(В2) Прикл.мат.Роб.Пр.(В2)
7) Управління фінансами та бізнесу Управління.Навч.Пр.(В2) Управління.Роб.Пр.(В2)
8) Хімічний Хімічний.Навч.Пр.(В2) Хімічний.Роб.Пр.(В2)

Перелік силабусів курсу:

Факультет Денна форма навчання (Pdf)
1) Біологічний Силабус_Англ_В2_бiо
2) Географічний Силабус_Англ_В2_геогр

Силабус_Англ_В2_геогр_туризм

3) Геологічний Силабус_Англ_В2_гео
4) Економічний Силабус_Англ_В2_ек
5) Електроніки Силабус_Англ_В2_електр
6) Механіко-математичний Силабус_Англ_В2_мех-мат
7) Прикладна математика Силабус_Англ_В2_прикл.мат
8) Управління фінансами та бізнесу Силабус_Англ_В2_упр_ф_н
9) Фізичний Силабус_Англ_В2_ф_з
10) Хімічний

Рекомендована література

 1. Brook-Hart G. Complete First: B2 English Profile (Student’s Book & Work Book). – Cambridge: Cambridge University Press, 2014. – 250 p.
 2. Ісаєва Г.Т., Комар Р.І., Веселівська В.М., Сологуб Л.В., Шумська О.А. Basic English. Підручник з англійської мови для студентів неспеціальних факультетів університету. – 3- тє вид., перероб і допов. – Львів: ПАІС, 2007. – 272 с.
 3. Evans, Virginia Round-up 6. English Grammar Practice. – Pearson Education Limited, 2003.
 4. McCarthy, Michael; O’Dell, Felicity. English Vocabulary in Use. /Upper-Intermediate/. – Cambridge University Press, 2001.
 5. Prodromou, Luke. Grammar and Vocabulary for First Certificate. – Pearson Education Limited, 2001.
 6. Ісаєва Г.Т., Микитенко Н.О. Enjoy your Home Reading. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів гуманітарного та природничого профілів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2008
 7. Микитенко Н.О., Івасів Н.С., Милик О.В., Веселівська С.М. Ukraine and International Organizations (Україна і міжнародні організації): Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2009 (з грифом МОН України)
 8. Falk, Randee. Spotlight on the USA. – Oxford: Oxford University Press, 1993.
 9. Sheerin S., Seath J., White G. Spotlight on Britain. Second edition. – Oxford: Oxford University Press, 1993.
 10. Longman dictionary of contemporary English. / [director, Della Summers]. – New ed. p. cm. – Pearson Education Limited, 2003.
 11. Mann M., Taylore-Knowles S. Destination B2. Grammar and Vocabulary. – Oxford: Macmillan, 2007.

Матеріали

ПРОБНИЙ ВАРІАНТ ПІДСУМКОВОГО ІСПИТУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Відкрити pdf-файл ⇒ (ENGLISH_B2)

 

Listening Comprehension (Part 1)

 

 

 

Listening Comprehension (Part 2)