Англійська мова (рівень В2)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік
43Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
364доцент Кіпень С. В.
доцент Крижанівська Г. Т., доцент Патієвич О. В.
доцент Саламаха М. Я., доцент Тинкалюк О. В.
доцент Годісь  Ю. Я., Білинська О. О.
Боднар І. М., Довбенко Л. В.
доцент Козолуп М. С., Кріба І. Й.
Плахтина Н. В.
доцент Семеряк І. З., доцент Скіба Н. Я.
Чорна-Климовець І. Ю.
Онуфрів А. Р., Шандра Н. А.
Хомик А. Ю., Забава  І. М.
Швець Г. В.
464доцент Кіпень С. В.
доцент Крижанівська Г. Т., доцент Патієвич О. В.
доцент Саламаха М. Я., доцент Тинкалюк О. В.
Шандра Н. А., Білинська О. О.
Боднар І. М., Довбенко Л. В.
доцент Козолуп М. С., Кріба І. Й.
Плахтина Н. В.
доцент Семеряк І. З., доцент Скіба Н. Я.
Чорна-Климовець І. Ю.
Онуфрів А. Р., Хомик А. Ю.
доцент Годісь  Ю. Я., Котловський А. М.
Забава  І. М., Швець Г. В.

Опис курсу

Курс спрямований на формування у студентів англомовної комунікативної компетентності на рівні, що відповідає В2 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Студенти оволодіють знаннями про систему англійської мови, особливості функціонування  мовних конструкцій, моделей та структур в обсязі, передбаченому програмою курсу, зокрема про основні синтаксичні структури: прості і складні розповідні речення, прямі і непрямі запитання, імперативні конструкції, структури підсилення; засвоять граматичний матеріал у межах тем: частини мови, утворення множини іменників, вживання артикля, ступені порівняння прикметників та прислівників, вживання  займенників, вживання часових форм дієслова активного та пасивного стану, модальні дієслова, узгодження часів, умовний спосіб дієслова, безособові дієслівні форми, непряма мова, підрядні речення; ознайомляться з національними та лінгво-соціокультурними особливостями країн, мова яких вивчається.

Завдання курсу передбачають розвиток у студентів рецептивних та продуктивних комунікативних умінь і навичок, зокрема: читання (розуміти зміст автентичних текстів тематики, визначеної програмою, середнього рівня складності з підручників та посібників, спеціалізованих та популярних періодичних видань, Інтернет джерел тощо), аудіювання (розуміти до 80 % змісту усних висловлювань носіїв мови по телефону чи у процесі безпосереднього особистого спілкування, виокремлювати ключові деталі інформації, що сприймається з навчальних аудіо- чи відеозаписів), письма (володіти уміннями написання різних типів ділової та приватної документації: приватні листи, листи-запити, листи-скарги, мейли; логічно і зв’язно, з високим ступенем стилістичної і граматичної коректності писати дискурсивні та аргументативні есе, дотримуючись вимог формату письмового висловлювання; анотувати, реферувати та резюмувати прочитаний текст), усного мовлення (чітко, детально, стилістично і граматично правильно висловлювати свою думку, наводячи різноманітні аргументи за і проти; описувати досвід, події, плани; наводити пояснення і докази;  грамотно і когерентно презентувати досить великі за обсягом усні повідомлення). Курс охоплює такі теми: «Міжособистісні стосунки», «Харчування», «Природа і довкілля», «Мрії та амбіції», «Навчання у вищій школі», «Робота і працевлаштування», «Медицина та здоров’я», «Таємниці людської свідомості».

Розподіл балів за формами контролю навчальної діяльності студентів впродовж семестру

Форма контролю Кількість балів
Модульний тест 1 15
Модульний тест 2 15
Домашнє читання 20
Творча письмова робота 10
Усна презентація 10
Поточний контроль роботи на заняттях 30
Разом за семестр 100

Перелік навчальних та робочих програм

Факультет Навчальна програма (Pdf) Робоча програма (Pdf)
1) Біологічний DOWNLOAD DOWNLOAD
2) Географічний DOWNLOAD DOWNLOAD 
Спеціальність: “Туризм” DOWNLOAD DOWNLOAD
3) Економічний DOWNLOAD  DOWNLOAD 
4) Електроніки DOWNLOAD DOWNLOAD
5) Механіко-математичний DOWNLOAD DOWNLOAD
6) Прикладної математики DOWNLOAD  DOWNLOAD 
7) Управління фінансами та бізнесу DOWNLOAD DOWNLOAD
8) Фізичний DOWNLOAD DOWNLOAD
9) Хімічний DOWNLOAD DOWNLOAD

Перелік силабусів курсу:

Факультет Денна форма навчання (Pdf)
1) Біологічний DOWNLOAD 
2) Географічний DOWNLOAD
Спеціальність: “Туризм” DOWNLOAD
3) Геологічний DOWNLOAD
4) Економічний DOWNLOAD 
5) Електроніки DOWNLOAD 
6) Механіко-математичний DOWNLOAD 
7) Прикладна математика DOWNLOAD 
8) Управління фінансами та бізнесу DOWNLOAD
9) Фізичний DOWNLOAD
10) Хімічний DOWNLOAD

Рекомендована література

 1. Brook-Hart G. Complete First: B2 English Profile (Student’s Book & Work Book). – Cambridge: Cambridge University Press, 2014. – 250 p.
 2. Ісаєва Г.Т., Комар Р.І., Веселівська В.М., Сологуб Л.В., Шумська О.А. Basic English. Підручник з англійської мови для студентів неспеціальних факультетів університету. – 3- тє вид., перероб і допов. – Львів: ПАІС, 2007. – 272 с.
 3. Evans, Virginia Round-up 6. English Grammar Practice. – Pearson Education Limited, 2003.
 4. McCarthy, Michael; O’Dell, Felicity. English Vocabulary in Use. /Upper-Intermediate/. – Cambridge University Press, 2001.
 5. Prodromou, Luke. Grammar and Vocabulary for First Certificate. – Pearson Education Limited, 2001.
 6. Ісаєва Г.Т., Микитенко Н.О. Enjoy your Home Reading. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів гуманітарного та природничого профілів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2008
 7. Микитенко Н.О., Івасів Н.С., Милик О.В., Веселівська С.М. Ukraine and International Organizations (Україна і міжнародні організації): Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2009 (з грифом МОН України)
 8. Falk, Randee. Spotlight on the USA. – Oxford: Oxford University Press, 1993.
 9. Sheerin S., Seath J., White G. Spotlight on Britain. Second edition. – Oxford: Oxford University Press, 1993.
 10. Longman dictionary of contemporary English. / [director, Della Summers]. – New ed. p. cm. – Pearson Education Limited, 2003.
 11. Mann M., Taylore-Knowles S. Destination B2. Grammar and Vocabulary. – Oxford: Macmillan, 2007.

Матеріали

ПРОБНИЙ ВАРІАНТ ПІДСУМКОВОГО ІСПИТУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Відкрити pdf-файл ⇒ (ENGLISH_B2)

 

Listening Comprehension (Part 1)

 

 

 

Listening Comprehension (Part 2)