Чорній Віра Ярославівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: vira.chorniy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • Методика викладання іноземної мови, ділової іноземної мови.
 • Методика викладання іноземної мови за професійним спрямуванням (зокрема, для напрямів підготовки «Міжнародна економіка», «Економічна кібернетика», «Фінанси», «Банівська справа», «Менеджмент», «Управління персоналом», «Облік та аудит», «Страхування» «Харчові технології», «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», «Митна справа»,).
 • Методика та практика викладання іноземної мови за допомогою ІТ-технологій та різних мультимедійних засобів; білінгвальне та мультилінгвальне вивчення іноземної мови.
 • Комунікативний аспект у викладанні іноземної загальної, ділової та професійної іноземної мови, зокрема із використання «кейсового методу».

 

Публікації

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Чорній В. Я. Діяльнісно-орієнтований підхід у вивченні іноземної мови, його формування для отримання кінцевого результату – спілкування (комунікації) / В. Я. Чорній // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / редкол. : І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця : ДОВ Вінниця, 2004. – Вип. 5. – С. 696–700.
 2. Чорній В. Я. Діяльнісно-орієнтований підхід у підготовці студентів з іноземної мови / В. Я. Чорній // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2004. – Вип. 7. – С. 211–215.
 3. Чорній В. Я. Інтенсивні методи у процесі навчання іноземної мови / В. Я. Чорній // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць / редкол. : І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця : ДОВ Вінниця, 2004. – Вип. 6. – С. 658–661.
 4. Чорній В. Я. Професійне спрямування вивчення англійської мови із студентами Банківського інституту / В. Я. Чорній // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2005. – Вип. 8. – С. 211–215.
 5. Чорній В. Я. Психолого-педагогічні умови вдосконалення якості професійного спілкування майбутніх фахівців банківської сфери / В. Я. Чорній // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та інші. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2010. – Вип. 11 (64). – С. 304–311.
 6. Чорній В. Я. Стан готовності майбутніх фахівців фінансово-економічної сфери до професійного спілкування / В. Я. Чорній // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. Вип. 500. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 177–187.
 7. Чорній В. Я. Сутність комунікативної компетентності як професійно важливої якості особистості майбутнього фахівця фінансово-економічної сфери / В. Я. Чорній // Збірник наукових праць № 51. Серія: Педагогічні та психологічні науки / ред. кол. : Балашов В. О. та інші. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ ім. Б. Хмельницького, 2010. – С. 101–105.
 8. Мельничук І. М., Чорній В.Я. Психолого-педагогічний тренінг як активний засіб підвищення комунікативної компетентності майбутнього фахівця фінансово-економічної сфери / І. М. Мельничук, В. Я. Чорній // Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : РІПО, 2010. – Вип. 6. – С. 97–101.
 9. Чорній В. Я. Покращення якості професійного спілкування через ефективну градацію рівнів готовності до професійного спілкування / В. Я. Чорній // Вища освіта України – додаток 2 до №3, том ІІ (27) – 2011 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору» – С. 451 – 458.
 10. Чорній В. Я. Формування фахових компетенцій у майбутніх фахівців банківської справи / В. Я. Чорній // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. Вип. 589. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 188–196.
 11. Чорній В. Я. Взаємозвязок складових іншомовних комунікативної компетенції спрямованих на здійснення ефективних професійних обов’язків / В.Я.Чорній // Нац.ун-тет «Острозька академія», Наукові записки. Серія «Філологічна». Випуск 38 – Острог, 2013 – С. 264-266.
 12. Чорній В. Я. Eфективність комунікативного аспекту у професійно-орієнтованому викладанні фахових дисциплін економічного профілю іноземними мовами обов’язків / В.Я.Чорній // Нац.ун-тет «Острозька академія», Наукові записки. Серія «Філологічна». Випуск 40 – Острог, 2015 – С. 144-149.
 13. Чорній В.Я. До проблем укладання нових посібників професійного спрямування в процесі викладання іноземної мови студентам економічних спеціальностей / В.Я.Чорній // Нац.ун-тет «Острозька академія», Наукові записки. Серія «Філологічна». Випуск 66 – Острог, 2017 – С.91-94.
 14. Чорній В.Я. Професійно-орієнтований підхід до викладання іноземної мови студентам нелінгвістичних спеціальностей / В.Я.Чорній // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна»
 15. Chorniy V. The problems of raising students awareness (motivation) in the process of foreign languages training / V. Chorniy // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог : Вид-во НаУОА, 2020. – Вип. 9(77), березень.С.  265–269.
 16. Chorniy V. Problem aspects of foreign language distance teaching under pandemic restrictions / V. Chorniy // Implementation of modern science and practice. Abstracts of XXV International Scientific and Practical Conference. Varna, Bulgaria. 2021. – P. 443–446.

Біографія

2015 атестат доцента
2011 диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти»
1994 диплом спеціаліста факультету іноземних мов Львівського державного університету ім. І. Франка за спеціальністю «Мова та література (англійська)».
Кваліфікація – магістр філології, викладач англійської і німецької мов та світової літератури.

Професійна діяльність:

2018 – дотепер доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка
1994 – 2018 доцент кафедри іноземних мов  Львівського інституту «Університету банківської справи»
2012 – 2016 Викладання на курсах підвищення кваліфікації для викладачів Університету банківської справи, які читають фахові дисципліни іноземною мовою. (за системою CLIL)
1989 – 1994 студентка факультету іноземних мов Львівського державного університету ім. І. Франка

Різне

 • Співавтор навчального посібника для заочної форми навчання «Ділова іноземна мова», рекомендованого до друку Міністерством освіти України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. (1996 р.)
 • Співавтор навчального посібника «Ділова англійська мова», рекомендованого до друку Міністерством освіти України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. (2004 р.)
 • Автор методичного посібника «Англійська мова: тести з граматики». (2004)
 • Автор Навчальної програми з дисципліни «Професійна іноземна мова – фахова» (англійська) для студентів усіх форм навчання, напрямів «Облік та аудит», «Фінанси і кредит», «Економічна кібернетика», освітньо-кваліфікаційного магістр. (2013р).
 • Автор Навчальних на Робочих програм з дисципліни «Професійна іноземна мова – фахова» (англійська) для спеціальності «Облік та аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та магістр. (лютий 2014р).
 • Автор Навчальних на Робочих програм з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська) для усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. (вересень 2017р) у Львівському інституті економіки і туризму.
 • Автор Робочих програм з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» для спеціальностей «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», «Міжнародна економіка».
 • Підготовлено до друку навчальні посібники «Англійська мова за професійним спрямуванням» для усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня магістр у Львівському інституті економіки і туризму.
 • Підготовлено до друку навчальні посібники «Англійська мова за професійним спрямуванням» для спеціальності «Облік та аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр.
 • Щорічна участь у методичних семінарах від видавництва “Longman Dinternal”, «Лінгвіст», «Руна». 2018 – переможець у конкурсі та нагороджена пакетом навчально-методичного забезпечення.

Нагороди

Нагороджена грамотами ректора Львівського інституту банківської справи УБС НБУ, обласним відділом освіти, цінним подарунком УБС НБУ.

Розклад