Хома Володимир Петрович

Посада: доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: wolodymyr.khoma@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

когнітивна лінгвістика, лінгвостилістика, дискурсологія, методика викладання англійської мови

Курси

Публікації

– Статті в наукових фахових виданнях України

 

 1. Хома В.П. (2019). До проблеми концепту у тексті художнього твору. І. Ільницький, А. Душний, & І. Зимомря (Ред.). Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім.І. Франка «Актуальні питання гуманітарних наук», 24(2), 143-147. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика».
 2. Хома В.П. (2018). Експлікація ядрової лексеми-вербалізатора концепту SELFALIENATION у лексикографічних джерелах. Закарпатські філологічні студії, 5(1), 110-114. Ужгород : Ужгородський національний університет.
 3. Хома В.П. (2018). Лексичне наповнення концепту SELFALIENATION в англомовній картині світу. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, Серія: Філологія. Соціальні комунікації, 29(68), 62-66. Київ : Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського.

 

– Статті в іноземних наукових виданнях

 

 1. Хома В.П. (2020). Концептуальна метафора як засіб реалізації концепту SELFALIENATION / САМОВІДЧУЖЕННЯ в англомовному науково-фантастичному дискурсі. World Science, 1(53), (Vol. 3, c. 27-33). Doi:10.31435/rsglobal_ws/31012020/6908.
 2. Хома В.П. (2020). Засоби експлікації емотивності концепту САМОВІДЧУЖЕННЯ / SELF-ALIENATION в англомовній науково-фантастичній прозі. Science and Education: A New Dimension, VIII(71), (Issue 240, с. 27-30).

 

– Статті в інших наукових виданнях України

 

 1. Хома В.П. (2017). Метафоричне відображення дійсності у коротких оповіданнях М. Спарк. Актуальные научные исследования в современном мире: ХХIV Междунар. научн. конф., 26-27 апреля 2017 г., Вып. 4(24). Ч. 2, 148-152), Переяслав-Хмельницкий.

 

– Тези доповідей на міжнародних та вітчизняних  конференціях

 

 1. Хома В.П. (2022). Розкриття когнітивного потенціалу концепту SELF-ALIENATION за допомогою КМ SELF IS CONTAINER. Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2021 рік (м.Львів, 3-4 лютого 2022 р.), 290-292. Львів : ПАІС.
 2. Хома В.П. (2020). Метафоричне моделювання концепту SELFALIENATION в англомовному науково-фантастичному дискурсі. Звітна наукова конференція викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2019 рік (м. Івано-Франківськ, 06-07 квітня 2020 р.). Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
 3. Хома В.П. (2019). Лексико-семантична категоризація лексеми self у контексті вербалізації концепту SELFALIENATION. The 4th International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education” (December 25-27, 2019). (p. 935-941). Osaka, Japan : CPN Publishing Group.
 4. Хома В.П. (2019). Словотворення як основа лексичного наповнення концепту SELF-ALIENATION. М. О. Зінченко, & Л.Л. Макарук (Ред.). Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук» (м. Луцьк, 5 грудня 2019 р.). (с. 493-495). Луцьк : Вежа-Друк.
 5. Хома В.П. (2019). Антропоцентричний характер проблематики біоетики. О.Ю. Висоцький (Ред.). Матеріали Міжнародної наукової конференції «Освіта та наука у мінливому світі: проблеми і перспективи розвитку» (м. Дніпро, 29-30 березня 2019 р.). (Частина ІІ, с. 285-286). Дніпро : СПД «Охотнік»
 6. Хома В.П. (2019). Концепт САМОВІДЧУЖЕННЯ як об’єкт дослідження в когнітивній лінгвістиці і біоетиці. Звітна наукова конференція викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2018 рік (м. Івано-Франківськ, 18-22 березня 2019 р.). Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
 7. Хома В.П. (2019). Концепт SELF-ALIENATION як художній концепт. XXVIII Міжнародна інтернет-конференція «Пріоритетні напрямки розвитку науки» (м. Вінниця, 18 березня 2019 р.). (Ч. 1–5). (Ч. 4, с. 71-74).
 8. Хома В.П. (2018). До проблеми трактування феномену самовідчуження з філософсько-антропологічних позицій. Я. Гжесяк, І. Зимомря, & В. Ільницький (Ред.). Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти (Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг, 30 листопада 2018 р.), 359-360. Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг : Посвіт.
 9. Хома В.П. (2018). Особливості висвітлення поняття самовідчуження у лексикографічних джерелах. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток філологічних наук: європейські практики та національні перспективи» (м. Одеса, 26-27 жовтня 2018 р.). (с. 78-80). Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень».
 10. Хома В.П. (2018). Метонімічне втілення іронічних значень в англомовному художньому дискурсі. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT PHILOLOGY, SOCIOLOGY AND CULTUROLOGY, Zbiór artykułów naukowych recenzowanych (27.02.2018); 53-55. Sp. z o.o. «Diamond trading tour». London.
 11. Хома В.П. (2017). Word play as a technique for expressing irony in English fiction (відп. ред. Н. Я. Яцків). Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2017): Матеріали IV Міжнародної наукової конференції. 66-70; Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
 12. Хома В.П. (2017). Проблематика поняття іронії у лінгвістичних дослідженнях. А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря (Ред.). Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції; 509-511. Баку-Ужгород-Дрогобич : Посвіт.

Біографія

У 2014 році закінчив Львівський національний університет ім. Івана Франка, спеціальність – «англійська мова та література», кваліфікація – «Філолог. Викладач англійської мови та літератури».

У 2018 році закінчив ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника», спеціальність – «англійська мова і література», кваліфікація – «Філолог. Викладач англійської мови і літератури, французької мови. перекладач».

З 2020 року працює на кафедрі іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету ім. Івана Франка.

У 2021 році здобув ступінь доктора філософії, галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 035 Філологія (дисертація «Концепт САМОВІДЧУЖЕННЯ / SELFALIENATION у когнітивно-стилістичному вимірі (на матеріалі англомовної науково-фантастичної прози ХХ-ХХІ століть)»

Розклад