Матвієнків Ольга Степанівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032)239-41-76

Електронна пошта: olha.matviyenkiv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

фразеологія, дискурсознавство, постмодерністські студії

Публікації

Матвієнків О.С. Синонімія дієслівних фразеологічних одиниць в англійській мові // Вісник Сумського державного університету. Серія “Філологічні науки”. – Суми : Вид-во Сумського державного університету. – № 6 (78)’. – 2005. – С. 45–50; Матвієнків О.С. Деякі аспекти варіантності фразеологічних одиниць англійської мови // Сучасні проблеми лінгвістики та навчання іноземних мов у контексті болонського процесу / Зб. наук. праць. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – С.110–113; Матвієнків О.С. Інформативні принципи лексико-семантичного потенціалу фразеологічних одиниць літературно-художнього твору (на прикладі фразеологічних одиниць дії) // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. – Житомир : Вид-во Житомирського держ. ун-ту. – Вип. 27. – 2006. – С. 192–197; Матвієнків О.С. Прагматичне функціонування фразеологічних одиниць в літературно-художньому творі // Англістика та американістика / Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : Вид-во “Пороги”. – Вип. 3. – 2006. – С. 43–51; Матвієнків О.С. Стилістична специфіка використання фразеологічних одиниць у сучасних постмодерністських текстах // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : Вид-во Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. – Вип. 96 (1). – 2011. – С. 212–215; Матвієнків О.С. Фразеологічні одиниці як особливі мовні знаки // Тези доп. X наук. конф.  “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”. – Х., 2011. – С. 190–191; Матвієнків О.С. Структурно-семантичні модифікації фразеологічних одиниць у художньому постмодерністському тексті // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Вид-во нац. ун-ту “Острозька академія”. – Вип. 34. – 2013. – С. 133–134;  Матвієнків О.С. Особливості функціонування фразеологічних одиниць у художньому тексті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. Серія “Іноземні мови”. – Вип. 21. – 2013. – С. 37–43; Матвиенкив О.С. Типы и функции фразеологических единиц за частиречным маркером в художественном постмодернистском тексте // Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии : материалы IX международной заочной научно-практической конференции. – Москва : Изд. “Международный центр науки и образования”, 2013. – С. 170–174; Матвиенкив О.С. Окказиональные характеристики фразеологических единиц в художественном постмодернистском тексте // European Applied Sciences. – Stuttgart : ORT Publishing. – № 7 Volume 2. – 2013. – P. 57–59; Матвієнків О.С. Оказіональні ознаки фразеологічних одиниць у сучасному художньому дискурсі // Мультидисциплинарный научный журнал “Архивариус”  сборник научных публикаций. XIV Международная научно-практическая конференция “Наука в современном мире”. – Киев :  Мультидисциплинарный научный журнал “Архивариус”. – 20 ноября 2016, 1 часть. – С. 59–63.; Матвієнків О.С. Індивідуально-авторські ознаки фразеологічних одиниць у художньому тексті доби постмодерну // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – Одеса : Вид-во Міжнародного гуманітарного університету. – Випуск 24, том 2. – 2016. – С. 44–46. – Науковий вісник включено до міжнародної науково метричної бази даних Index Copernicus International (Республіка Польща); Матвієнків О.С. Структурно-семантичні характеристики фразеологічних одиниць англійської мови у сучасному художньому дискурсі / О. Матвієнків // Науковий журнал “Молодий вчений”. – Херсон : Видавничий дім “Гельветика”. – № 1(41). – 2017. – С. 292–295. – журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань та наукометричних баз : РИНЦ, ScolarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus; Матвієнків О.С. Структура і контекст фразеологічної одиниці у художньому тексті доби постмодерну // European Applied Sciences. – Stuttgart : ORT Publishing. – № 1.  – 2017. – P. 47–49; Матвієнків О.С. Узуальні та оказіональні трансформації семантики фразеологізмів у художньому тексті доби постмодерну // Одеський лінгвістичний вісник. – № 9. Том 1. – 2017. – С. 144–146. (Науковий вісник включено до міжнародної науково метричної бази даних Index Copernicus International (Республіка Польща)); Матвієнків О.С. Узуальні характеристики фразеологічних одиниць англійської мови у художньому тексті доби постмодерну // Збірник наукових праць “Південний архів” (філологічні науки). – № 67. – 2017. – С. 122–125; Matviienkiv OPhraseological Units at the English Lessons // TESOLUkraine National Convention “Pathways to Success for Contemporary English Teachers and Their Learners”: Book of Convention Papers / CompARaduEdsARaduLKuznetsova. – Lviv : ПП “Марусич”, April 25–26, 2017. – P. 109–110; Матвієнків О.С.            Національно-культурна домінанта у творенні фразеологічних одиниць у постмодерністській прозі         // Тези доп. міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми філологічних наук: досвід науковців та освітян Польщі і України”. – Люблін, Польща, 28–29 квітня 2017 р. – С. 110–113; Матвієнків О.С. Конфігурації фразеологічних одиниць англійської мови в сучасному художньому дискурсі / О. Матвієнків // Науковий журнал “Молодий вчений”. – Херсон : Видавничий дім “Гельветика”. – № 1(53). – 2018. – С. 727–729. – журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань та наукометричних баз : РИНЦ, ScolarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus; Матвієнків О.С. Внутрішня форма фразеологічної одиниці як передбачення її актуального значення (на матеріалі англомовного художнього дискурсу) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. №34, 2018 р. – С. 31–33. – Одеса : Вид-во Міжнародного гуманітарного університету. – Науковий вісник включено до міжнародної науково метричної бази даних Index Copernicus International (Республіка Польща); Бехта І. А., Матвієнків О. С. Структурно-семантичні типи фразеологізмів в англійськомовному художньому прозовому тексті / І. Бехта, О. Матвієнків // Вчені записки Таврійського національного  університету імені В.І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації – Київ : Видавничий дім “Гельветика”, 2020. – Т. 31 (70), № 2, частина 2. – С. 22–28. (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus International (Республіка Польща)); Матвієнків О. С. Роль контексту в мовленнєвій реалізації фразеологізмів // International scientific and practical conference “Philological SciencesInternational Communication and Translation Studiesan Experience and Challenges”. – CzestochowaRepublic of PolandApril 23-24, Volume1, 2021. – C. 224–228; Матвієнків О. С. Контекстуальний аналіз фразеологічних одиниць в англомовному художньому тесті доби постмодерну. Вчені записки Таврійського національного  університету імені В.І. Вернадського. Серія : Філологія. Журналістика. Видавничий дім “Гельветика”, 2021. Т. 32 (71), № 4. Ч.1. С. 188–192. (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)); Матвієнків О. С. Прагматика фразеологічних одиниць англійської мови в сучасному художньому дискурсі / О. С. Матвієнків // Спецвипуск наукового журналу “Молодий вчений”, 2021. – №10.1 (98.1) жовтень 2021. – С. 76–78; Бехта Іван, Матвієнків Ольга. Фразеологічний модус англомовного художнього дискурсу: [монографія] / Іван Антонович Бехта, Ольга Степанівна Матвієнків. – Львів–Рівне : Волин. обереги, 2022. – 304 с.; Матвієнків Ольга. Оказіональні фразеологізми в художньому світі автора: наративна парадигма опису / Ольга Матвієнків // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2021 рік (3–4 лютого 2022 рік). – Львів : ПАІС, 2022. – 320 с. – С. 181–184.; Nataliya BondarchukIvan BekhtaOksana MelnychukOlha Matviienkiv.  Keyword-based Study of Thematic Vocabulary in British Weather News // Computational Linguistics and Intelligent Systems. Proceedings of the 6th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2022). Volume I: Main Conference. Gliwice, Poland, May 12-13, 2022. – P. 451–460Bekhta, I., Bondarchuk, N., Hrytsiv, N., Matviienkiv, O., Melnychuk, O.  Computational Actualization of Idioms: Authorial Corpus-based Idiomaticity of Contemporary British Fiction // International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, 2022, 2022-November, pp. 103–106English for History Students. Англійська мова (за фаховим    спрямуванням) :  навчальний посібник для студентів історичних факультетів закладів вищої освіти   навчальний посібник  Рівне : Волин. обереги, 2022.  252 ст.

Біографія

У 1994 р. з відзнакою закінчила факультет іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного інституту ім. Івана Франка.

З 1994 р. по 2016 р. працювала викладачем англійської мови у Бурштинському енергетичному коледжі Івано-франківського національного технічного університету нафти і газу.

З 2016 р. працює на кафедрі іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету ім. Івана Франка.

З 2017 – доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів.

Розклад