Матвієнків Ольга Степанівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032)239-41-76

Електронна пошта: olha.matviyenkiv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

фразеологія, дискурсознавство, постмодерністські студії

Публікації

 1. Матвієнків О.С. Синонімія дієслівних фразеологічних одиниць в англійській мові // Вісник Сумського державного університету. Серія “Філологічні науки”. – Суми : Вид-во Сумського державного університету. – № 6 (78)’. – 2005. – С. 45–50.
 2. Матвієнків О.С. Деякі аспекти варіантності фразеологічних одиниць англійської мови // Сучасні проблеми лінгвістики та навчання іноземних мов у контексті болонського процесу / Зб. наук. праць. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – С.110–113.
 3. Матвієнків О.С. Інформативні принципи лексико-семантичного потенціалу фразеологічних одиниць літературно-художнього твору (на прикладі фразеологічних одиниць дії) // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. – Житомир : Вид-во Житомирського держ. ун-ту. – Вип. 27. – 2006. – С. 192–197.
 4. Матвієнків О.С. Прагматичне функціонування фразеологічних одиниць в літературно-художньому творі // Англістика та американістика / Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : Вид-во “Пороги”. – Вип. 3. – 2006. – С. 43–51.
 5. Матвієнків О.С. Стилістична специфіка використання фразеологічних одиниць у сучасних постмодерністських текстах // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : Вид-во Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. – Вип. 96 (1). – 2011. – С. 212–215.
 6. Матвієнків О.С. Фразеологічні одиниці як особливі мовні знаки // Тези доп. X наук. конф. “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”. – Х., 2011. – С. 190–191.
 7. Матвієнків О.С. Структурно-семантичні модифікації фразеологічних одиниць у художньому постмодерністському тексті // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Вид-во нац. ун-ту “Острозька академія”. – Вип. 34. – 2013. – С. 133–134.
 8. Матвієнків О.С. Особливості функціонування фразеологічних одиниць у художньому тексті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. Серія “Іноземні мови”. – Вип. 21. – 2013. – С. 37–43.
 9. Матвиенкив О.С. Типы и функции фразеологических единиц за частиречным маркером в художественном постмодернистском тексте // Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии : материалы IX международной заочной научно-практической конференции. – Москва : Изд. “Международный центр науки и образования”, 2013. – С. 170–174.
 10. Матвиенкив О.С. Окказиональные характеристики фразеологических единиц в художественном постмодернистском тексте // European Applied Sciences. – Stuttgart : ORT Publishing. – № 7 Volume 2. – 2013. – P. 57–59.
 11. Матвієнків О.С. Оказіональні ознаки фразеологічних одиниць у сучасному художньому дискурсі // Мультидисциплинарный научный журнал “Архивариус” сборник научных публикаций. XIV Международная научно-практическая конференция “Наука в современном мире”. – Киев : Мультидисциплинарный научный журнал “Архивариус”. – 20 ноября 2016, 1 часть. – С. 59–63.
 12. Матвієнків О.С. Індивідуально-авторські ознаки фразеологічних одиниць у художньому тексті доби постмодерну // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – Одеса : Вид-во Міжнародного гуманітарного університету. – Випуск 24, том 2. – 2016. – С. 44–46. – Науковий вісник включено до міжнародної науково метричної бази даних Index Copernicus International (Республіка Польща).
 13. Матвієнків О.С. Структурно-семантичні характеристики фразеологічних одиниць англійської мови у сучасному художньому дискурсі / О. Матвієнків // Науковий журнал “Молодий вчений”. – Херсон : Видавничий дім “Гельветика”. – № 1(41). – 2017. – С. 292–295. – журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань та наукометричних баз : РИНЦ, ScolarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.
 14. Матвієнків О.С. Структура і контекст фразеологічної одиниці у художньому тексті доби постмодерну // European Applied Sciences. – Stuttgart : ORT Publishing. – № 1. – 2017.
 15. Матвієнків О.С. Узуальні та оказіональні трансформації семантики фразеологізмів у художньому тексті доби постмодерну // Одеський лінгвістичний вісник. – № 9. – 2017.
 16. Матвієнків О.С. Узуальні характеристики фразеологічних одиниць англійської мови у художньому тексті доби постмодерну // Збірник наукових праць “Південний архів” (філологічні науки). – № 67. – 2017.
 17. Matviienkiv O. Phraseological Units at the English Lessons // TESOL-Ukraine National Convention “Pathways to Success for Contemporary English Teachers and Their Learners”. – Lviv. – April 25–26, 2017.
 18. Матвієнків О.С.     Національно-культурна домінанта у творенні фразеологічних одиниць у постмодерністській прозі      // Тези доп. міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми філологічних наук: досвід науковців та освітян Польщі і України”. – Люблін, Польща., 28–29 квітня 2017 р.,

Біографія

У 1994 р. з відзнакою закінчила факультет іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного інституту ім. Івана Франка.

З 1994 р. по 2016 р. працювала викладачем англійської мови у Бурштинському енергетичному коледжі Івано-франківського національного технічного університету нафти і газу.

З 2016 р. працює на кафедрі іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Розклад