Савка Ірина Володимирівна

Посада: професор кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-76

Електронна пошта: iryna.savka1@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

  • методика навчання англійської мови (у т.ч. за професійним спрямуванням)
  • технології навчання іноземної мови для академічних цілей
  • іншомовна професійна підготовка майбутніх фахівців

Публікації

Біографія

У 1992 році закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Романо-германські мови та література» та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови.

З 01.09.1992 по 31.08.1995 – вчитель англійської мови Львівської загальноосвітньої школи № 40

З 01.09.1995 по 31.08.1999 – викладач англійської мови Львівського педагогічного училища № 1

З 01.09.1999 по 31.08. 2011 – викладач англійської мови педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка

З 01.09. 2011 – асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів ЛНУ імені Івана Франка

З 02. 07. 2017 – доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів ЛНУ імені Івана Франка

У 2016 захистила кандидатську дисертацію на тему «Професійна спрямованість підготовки майбутніх фахівців міжнародного права у процесі вивчення гуманітарних дисциплін».

У 2021 р. захистила докторську дисертацію на тему «Теорія і практика підготовки майбутніх перекладачів на засадах інтеграції у закладах вищої освіти».

Методичні матеріали

ОПИС КУРСУ «Правнича англійська мова»

Загальномовна підготовка. Робота над фаховою лексикою, термінологією, деривацією в структурі фахових терміносистем, контрастивістикою (англомовною – україномовною), лінгвістична робота над фаховими текстами.

Мета курсу: поглиблення, розширення та систематизація раніше здобутих знань з англійської та правничої англійської мови, вдосконалення навичок усної та писемної фахової комунікації англійською мовою; формування навчальної компетентності, що полягає в опануванні технологіями здобування, систематизації та узагальнення навчальної інформації.

Обсяг курсу

Денна форма навчання: Заочна форма навчання:
32 години практичних занять; 73 години самостійної роботи 12 години практичних занять; 9, 3 години самостійної роботи
3,5 кредити
Підсумковий контроль: залік

 

Очікувані результати навчання

В результаті вивчення даного курсу студент повинен вміти:

 практично володіти професійною англійською мовою (Legal English) для участі у наукових симпозіумах, конференціях, судових слуханнях, семінарах;

 логічно грамотно формувати свою думку при письмовому перекладі англомовних фахових текстів на рідну мову та з рідної мови на англійську;

 успішно перекладати правничий текст (діалог) послідовно та синхронно з рідної на англійську мову і навпаки.

Базова навчальна література

  1. Максимук В.М., Дудок Р.І. Англійська мова для аспірантів та науковців гуманітарно-природничих спеціальностей університетів.” English for PhD Students”. Підручник. 2-ге оновлене та доповнене видання. – Львів: Вид-во “Астролябія”, 2012. – 240 с.
  2. Мисик Л.В., Арцишевська А.Л., Гриня Н.О. / за ред. доц. Мисик Л.В. / PHRASAL VERBS: LET’S BRUSH UP OR SWOT THEM UP. – Львів, 2019. – 388 с.
  3. Мисик Л.В. Українсько-англійський словник правничої термінології // Юрінком Інтер. – Київ, 1999 – 525 с.
  4. Мисик Л.В. Українсько-англійський та англо-український словник правничої термінології. Трудове право та право соціального забезпечення // Київ: Видавничий дім “ІнЮре”, 2005. – 300 с.
  5. Мисик Л.В., Савка І.В. Англійська юридична мова. Комунікативний аспект./ За ред. Мисик Л.В.: Підручник. – Київ : Видавничий Дім ”Ін Юре”, 2013. – 295с.
  6. Мисик Л.В., Савка І.В. Сучасний англо-український словник юридичних термінів // Київ: Видавничий дім “ІнЮре”, 2018. – 1357 с.

11. Legal Еnglish How to Master the Language of Law /за заг. ред. доц. Л. В. Мисик (Мисик Л.В., Арцишевська А.Л., Гриня Н.О.). – Львів, 2022.

Розклад