Семеряк Ірина Зіновіївна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: iryna.semeryak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

  • когнітивна лінгвістика
  • методика навчання англійської мови

Курси

Вибрані публікації

Автореферат дисертації:

Семеряк І. З. Соціокогнітивний підхід до формування стратегій іншомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх програмістів з використанням інтернету [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Семеряк Ірина Зіновіївна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – 19 с.

Навчальні посібники:

Микитенко Н. О.
Семеряк І. З.
Рожак Н. В.
English Friendbook for IT Gurus : навч. посібник / Н. О. Микитенко, І. З. Семеряк,  Н. В. Рожак. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 188 с.
Микитенко Н. О.
Семеряк І. З.
IT Student’s English Handbook Тернопіль: посібник з англійської мови для майбутніх програмістів / Н. О. Микитенко, І. З.Семеряк. – Тернопіль: Вектор, 2015. – 141 с.

Вибрані статті:

Семеряк І. З. Модель формування стратегій іншомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх програмістів / І. З. Семеряк // Педагогічний альманах. – 2020. – Вип. 46. – С. 201–208
Микитенко Н. О. Teaching communication strategies to the computer programming students / Н. О. Микитенко, Н. В. Рожак, І. З. Семеряк // Advanced Education. Новітня освіта. – 2019. – № 12. – С. 50–57. (Web of Science)
Semeriak I. Z. ESP Teacher Preparation: Aspect of teaching professional foreign language communication to future economists / I. Z. Semeriak, O. V Tynkaliuk // Pedagogical and psychological sciences: Development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph. – Vol. 1. – Riga : Izdevniesiba “Balyija Publishing”, 2018. – P. 350–365.
Semeriak I. Methodological Basis of the System of Exercises and Assignments for Building EPP Communicative Strategies of Prospective Programmers / І. Semeriak // Intellectual Archive, Ontario. – 2017. – Vol 6. – № 2. – P. 68 – 76. (Education)
Semeriak I. Sociocognitive approach in action: applying its main principles to building students’ communicative strategies in foreign language at the university level: Сборник научных докладов / І. Semeriak // Педагогика. Актуальные научные исследования. Теория, практика. – Познань. – 2015 – С. 73 – 77.
Semeriak I. The Issues of Building the Communication Strategies in English for Professional Purposes for Prospective Programmers with the Use of Internet on the Basis of Socio-cognitive Approach / І. Semeriak // Intellectual Archive, Toronto. – 2015. – Vol 4. – № 6. – P. 55 – 64. – (Education).
Семеряк І. З. Відбір навчального матеріалу для формування стратегій іншомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх програмістів засобами інтернет-ресурсів / І. З. Семеряк // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – Випуск 27. – С. 180-187.
Семеряк І. З. Особливості роботи пам’яті та концентрації уваги у процесі формування стратегій іншомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх програмістів / І. З. Семеряк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. / За ред. Г. Терещука. – 2015. – № 3. – С. 63-71. – Серія: Педагогіка.
Семеряк І. З. Формування стратегії самопрезентації майбутніх програмістів засобами дидактичної гри у процесі навчання іноземної мови професійного спілкування / І. З. Семеряк //  Науковий вісник Ужгородського національного університету / За ред.  І. В. Козубовської. – 2014. – № 34. – С. 174-177. – Серія: Педагогіка, соціальна робота.
Семеряк І. З. Зміст експериментального навчання майбутніх програмістів з формування умінь іншомовного спілкування в умовах комфортного навчального середовища / І. З. Семеряк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. / За ред. Г. Терещука. – 2014. – № 3. – С. 49-54. – Серія: Педагогіка.
Семеряк І. З. Особливості змісту навчання, спрямованого на формування стратегій іншомовного професійно – орієнтованого спілкування майбутніх програмістів / І. З. Семеряк // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць. – 2014. –Випуск 49. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. – С. 155-160. – Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи.

Тези доповідей:

Семеряк І. З. Стратегії засвоєння студентами лексичного матеріалу на заняттях з іноземної мови / І. Семеряк // Комунікація у сучасному соціумі: тези доповідей IІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 8 червня 2018 р.) / [за ред. Микитенко Н. О., Морської Л. І., Яхонтової Т. В.] – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. –  С. 68–69
Семеряк І. З. Проблема концентрации внимания в процессе  формирования иноязычных коммуникативных стратегий будущих программистов средствами интернет – технологий / І. З. Семеряк // Теория и практика профессионально ориентированного обучения иностранным языкам: материалы VIII Международной научно-практической конференции (Минск, 14-16 мая 2015г.) / Ред. Е.М. Дубровенко, Н.А. Круглик. – Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2015. – С.115-118.
Семеряк І. З. Лінгво-прагматичні характеристики дискурсу фахівців сфери програмування у контексті формування іншомовної професійно орієнтованої дискурсивної компетентності майбутніх програмістів / І. З. Семеряк //  Лінгвістична теорія та практика: історичне надбання, актуальні проблеми та перспективи розвитку: тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті доктора філол. наук, проф. А.К. Корсакова (Одеса, 11 грудня 2015 р.). – Одеса : МГУ, 2015. – 2-е вид. доп. – С. 114-118.
Семеряк І. З. Академічне письмо у курсі англійської мови для студентів економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка / І.З. Семеряк // Роль письма у викладанні гуманітарних дисциплін : тези доповідей науково-методичної конференції (Львів, 29 березня 2013р.). – Львів : ПАІС, 2013. – C. 52-53.
Семеряк І. З. Метафора як домінантна стилістична складова промови Стіва Джобса у Стенфорді 15 червня 2005 року / І. З. Семеряк // Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики навчання іноземних мов у дослідженнях студентів: збірник статей. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – Вип.8, Ч. 2. – С. 58 – 65.

 

Біографія

  • 2012 – диплом магістра ЛНУ імені Івана Франка (філолог, викладач англійської і німецької мов та світової літератури).

Професійна діяльність:

  • 2012 – дотепер – асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ імені Івана Франка.

Різне

  • Член Вченої ради факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка;
  • Брала  участь у роботі наукового семінару з проблем  методики викладання іноземних мов у ВНЗ. Виступала з доповідями та дискутувала на теми: «Іншомовна комунікативна компетентність фахівця» (19.03.2014 р.), «Особливості організації самостійної роботи студентів» (23. 04. 2014 р.), «Особливості комунікативного підходу у навчанні  англійській  мові» (17.02.2016 р.), «Формування іншомовної професійної компетентності майбутнього фахівця природничого профілю» (14.12.2016 р.).

Розклад