Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням (для студентів І курсу магістратури факультету прикладної математики та інформатики)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
91Залік
102Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932доцент Винник О. Ю., Сологуб Л. В.
доцент Тинкалюк О. В., професор Яхонтова Т. В.
доцент Семеряк І. З.
1032доцент Винник О. Ю., Сологуб Л. В.
доцент Тинкалюк О. В., доцент Семеряк І. З.
професор Яхонтова Т. В.

Опис курсу

Мета курсу полягає в формуванні навичок спілкування за професійною тематикою, необхідних студентові для здійснення завдань професійного змісту з використанням засобів іноземної мови. Курс враховує сучасні тенденції у вивченні та викладанні іноземних мов і базується на принципах інтернаціоналізму та полілінгвізму. В умовах міжнародної орієнтації на мобільність у єдиному Європейському просторі він підтримує концепцію європейського громадянства, створюючи магістрам надійний фундамент для навчання і відкриваючи перед ними міжнародні професійні можливості. Полілінгвістичний підхід підкреслює той факт, що індивідуальний мовний досвід розширюється від рідної мови до мов інших народів.

Курс спрямований на формування у студентів іншомовної комунікативної компетентності як важливого компонента комунікативної культури, що є невід’ємною складовою навчання студентів вищих навчальних закладів, які готуються до життя в умовах ринкової економіки, діалогу культур і народів, міжнаціонального спілкування. За таких умов вимоги до підготовки магістра потребують від нього перш за все бути плідним учасником міжкультурної комунікації і мати необхідні навички та вміння професійного, ділового та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, бути спроможними оволодіти новітньою фаховою інформацією через іншомовні джерела.

Входження України в єдиний освітній простір підвищує значущість іноземної мови не тільки як академічної дисципліни, але і як засобу оволодіння вузькогалузевою спеціалізацією. Соціально-економічна ситуація сьогодення розкриває перед майбутніми фахівцями нові можливості самореалізації, яка може здійснюватися не тільки через окремі випадки спілкування із зарубіжними колегами та партнерами, але й через здійснення професійної діяльності в умовах іншомовного суспільства. Все це підвищує попит на кваліфікованих випускників (фахівців), які вільно володіють іноземною мовою, та обумовлює необхідність вивчення курсу «Іноземна мова за професійним спрямуванням». Курс охоплює такі теми: «Професії в галузі ІТ», «Особливості міжкультурного ділового спілкування», «Кар’єрний ріст», «Робота в команді», «Офіційна презентація», «Проведення зборів», «Участь у дискусії», «Ділове листування».

Навчальна програма

Робоча програма (Pdf)

Рекомендована література

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА

 1. Hewings M. Grammar for CAE and Proficiency. Self-study grammar and practice. – Cambridge University Press, 2009.
 2. Turner R. and others. Business Results. Intermediate /Upper-Intermediate / Advanced. – Oxford University Press, 2009.
 3. Винник О. Ю. Англійська мова для програмістів і математиків: підручник / О. Ю. Винник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 184 с.
 4. Микитенко Н. О., Козолуп М. С. Основи англомовної академічної комунікації для студентів та аспірантів природничих спеціальностей: Навчальний посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 224 с.
 5. ЯхонтоваТ. В. Основи англомовного наукового письма: Навчальний посібник для студентів, аспірантів і науковців. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2002.

ДОДАТКОВI ДЖЕРЕЛА

 1. Evans, V. Round-Up 6. English Grammar Practice. – Pearson Education Limited, 2011.
 2. Glendinning H., McEwan J. Oxford English for Information Technology. – Oxford University Press, 2014.
 3. Hewings M. Advanced Grammar in Use. – CUP, 2000.
 4. Longman Dictionary of Contemporary English. / [director, D. Summers]. –6th – Pearson Education Limited, 2014.
 5. Microsoft Computer Dictionary. – 5th – Microsoft Press, 2002.

ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ

 1. https://www.udemy.com/topic/computer-science/
 2. http://www.bbc.co.uk/learning/subjects/information_technology.shtml
 3. https://www.english4it.com/
 4. https://www.edx.org/free-online-information-technology-it
 5. http://www.dictionary.com/browse/information-technology
 6. http://bookfreenow.com/download/microsoft-computer-dictionary-6th-edition/

Силабус:

Завантажити силабус