Шайнер Ірина Ігорівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: iryna.shayner@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • лексикологія
 • семантика
 • дискурсознавство
 • постмодерністські студії

Курси

Публікації

 1. Шайнер І.І., Монастирський Р.Я. Основні проблеми укладання словників / І. І. Шайнер, Р. Я. Монастирський // Звітна наукова конференція ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2017. – С. 118.
 2. Шайнер І. І. Семантичний простір художнього прозового тексту та його основні елементи / І. І. Шайнер // І Всеукр. наук. інтернет конф. “Діалог мов і культур у сучасному освітньому просторі”. – Суми, 2017. – С.  330–333.
 3. Шайнер І. І. Лексико-семантичний простір vs. семантична структура художнього прозового тексту / І. І. Шайнер // Міжнар. наук.-практ. конф. “Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук”. – Одеса : Південноукраїнська організація “Центр філологічних досліджень”, 2017. – С.  126–129.
 4. Шайнер І. І. Лексико-семантична структура художнього прозового тексту у світлі антропоцентричної парадигми / І. І. Шайнер // Південний архів. Філологічні науки: Зб. наук. праць. – Херсон : ХДУ, 2017. – Випуск LXXI. – С. 144–148.
 5. Шайнер І. І. Жанрова дифузність сучасного художнього прозового тексту на військову тематику / І. І. Шайнер // Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук: сборник науч. трудов по матер. Междунар. науч.-практ. конф. 30 ноября 2017 г.: в 6 ч. / Под общ. ред. Е. П. Ткачевой. – Белгород : ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2017. – Часть I. – С. 109–112.
 6. Шайнер І. І. Військова тематика у лексико-семантичному просторі сучасного роману / І. І. Шайнер // Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук: сборник науч. трудов по матер. Междунар. науч.-практ. конф. 30 ноября 2017 г.: в 6 ч. / Под общ. ред. Е. П. Ткачевой. – Белгород : ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2017. – Часть I. – С. 105–108.
 7. Шайнер І. І. Лексико-семантичні особливості сучасного британського роману на військову тематику / І. І. Шайнер // Міжнар. наук.-практ. конф. “Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень”. – Львів : ГО “Наукова філологічна організація “ЛОГОС”, 2017. – С.  132–136.
 8. Шайнер І. І. Новітня британська література на військову тематику (прагмастилістичний аспект) / І. І. Шайнер // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія “Філологія”. – Одеса, 2018. – № 32. – С. 118–120.
 9. Шайнер І. І. Роль мовних і позамовних чинників у творенні літературно-художнього тексту / І. І. Шайнер // Міжнар. наук.-практ. конф. “Сучасна філологія: актуальні наукові проблеми та шляхи вирішення”. – Одеса : Південноукраїнська організація “Центр філологічних досліджень”, 2018. – Ч. 2. – С. 34–37.
 10. Шайнер І. І. Сучасні британські художні прозові тексти на військову тематику у світлі прагмастилістичної парадигми / І. І. Шайнер // International Journal of Innovative Technologies in Social Science / Warsaw : RS Global Sp. z O.O., 2018. – 3 (7). Vol. 3. – P. 35–40.
 11. Шайнер І. І. Лексико-семантичні мікросистеми у структурі літературно-художнього твору / І. І. Шайнер // Міжнар. наук.-практ. конф. “Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури”. – Львів: ГО “Наукова філологічна організація “ЛОГОС”, 2018. – С. 116–119.
 12. Шайнер І. І. Лексико-семантичні групи у структурі сучасних британських прозових текстів на військову тематику / І. І. Шайнер // Новые технологии в социально-гуманитарных науках и образовании: современное состояние, проблемы, перспективы развития: сб. науч. трудов по матер. Междунар. науч.-практ. конф. 28 апреля 2018 г.: в 6 ч. / Под общ. ред. Е. П. Ткачевой. – Белгород : ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2018. – Часть I. – С. 74–77.
 13. Шайнер І. І. Лексико-тематичні групи у канві лексико-семантичного простору художнього тексту (на матеріалі сучасних британських романів на військову тематику) / І. І. Шайнер // Актуальні питання гуманітарних наук. – Дрогобич, 2018. – №19. – Т. 2. – С. 107–110.
 14. Шайнер І. І. Роль конотативного значення слів у лексико-семантичному просторі сучасних британських прозових текстів на військову тематику / І. І. Шайнер // Новые технологии в социально-гуманитарных науках и образовании: современное состояние, проблемы, перспективы развития: сб. науч. трудов по матер. Междунар. науч.-практ. конф. 28 апреля 2018 г.: в 6 ч. / Под общ. ред. Е. П. Ткачевой. – Белгород : ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2018. – Часть I. – С. 77–80.
 15. Шайнер І. І. Лексико-асоціативне поле як система (на прикладі новітньої британської літератури на військову тематику) / І. І. Шайнер // Перспективи розвитку сучасної науки: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. м. Київ, 6-7 липня 2018 р. – Київ : МЦНД, 2018. – С. 66–68.
 16. Шайнер І. І. Системність лексико-семантичного поля у художньому просторі британських творів на військову тематику / І. І. Шайнер // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Перекладознавство та міжкультурна комунікація”. Херсон, 2018. №3. – С. 57–62.
 17. Шайнер І. І. Засоби когезії як забезпечення цілісності лексико-семантичного простору твору (на матеріалі сучасних британських романів на військову тематику) [Текст] / І. І. Шайнер // Молодий вчений. – 2018. – №7 (59). – С. 450–455.
 18. Shainer I. I. Lexical associative field vs lexical associative group (based on the material of modern British novels on military themes) / I. I. Shainer // Sciences of Europe. – Praha, 2018. – № 29. – Vol. 3. – P. 52–56.
 19. Шайнер І.І. Особливості експлікації військової тематики у лексико-семантичному просторі новітніх британських художніх текстів. Синопсис: текст, контекст, медіа. 2018. № 3 (23). С. 66–78.
 20. Шайнер І.І. Поліфункціональність пейзажу в художніх текстах на військову тематику. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологія. 2018. Вип. 3 (71). С. 130–132.
 21. Шайнер І.І. Триєдність напряму розгортання лексико-семантичного простору новітніх британських художніх текстів на військову тематику. Закарпатські філологічні студії. 2018. № 4. Т. 2. С. 21–25.
 22. Шайнер І. І. Лексико-семантичний простір британських художніх прозових текстів на військову тематику: прагмастилістичний аспект : дис. … канд. філ. наук : 10.02.04 / Шайнер Ірина Ігорівна. – Львів, 2019. – 255 с.
 23. Шайнер І. І. Лексико-семантичний простір британських художніх прозових текстів на військову тематику: прагмастилістичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : спец. 10.02.04 «германські мови». / Шайнер Ірина Ігорівна. – Херсон, 2019. – 20 с.

Біографія

У 2012 році закінчила з відзнакою Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність – мова і література (англійська), кваліфікація – магістр філології, викладач англійської і французької мов та світової літератури.

З 2016 року – асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів.

У 2019 році захистила кандидатську дисертацію “Лексико-семантичний простір британських художніх прозових текстів на військову тематику: прагмастилістичний аспект” зі спеціальності 10.02.04 (германські мови).

Нагороди

Лауреат обласної премії молодим ученим і дослідникам від Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради за наукові досягнення, які сприяють соціально-економічним перетворенням у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі (2019 рік).

Розклад