Акціональний підхід до вивчення іноземної мови (французька мова)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
810Миколаєвич-Джуман Н. Б.Інф41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
810Інф41Миколаєвич-Джуман Н. Б.

Опис курсу

Метою цього курсу є ознайомити студентів з базовими та теоретичними основами курсу, акцентуючи увагу на акціональний підхід у вивченні іноземної мови та формування міжкультурної компетенції вчителя. Оволодіти у повному обсязі теоретичними знаннями іноземної мови, яка вивчається, необхідними для вирішення практичних та науково-методичних завдань організації навчального процесу.

Курс передбачає знайомство з основними техніками педагогічної майстерності згідно Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Метою практичних занять є роздуми над цілями і методами, а також їх формулювання та впровадження у освітній процес.

Результати навчання:

знати:

знати основні теоретичні засади акціонального методу, компоненти змісту навчання, вимоги побудови дидактичної одиниці навчання, систему та критерії опитування та контролю; цілі та завдання мовної політики Ради Європи та дескриптивні критерії рівнів володіння мовою; процес використання інтерактивних технологій та комп’ютерних програм.

вміти:

побудувати дидактичну одиницю згідно вимог акціонального методу навчання, вирішувати практичні та науково-методичні задачі сучасної школи. Застосовувати на практиці плюрилінгвальну та плюрикультурну компетенції вчителя іноземної мови. Оцінювати  компетенції та вміння учня згідно дескрипторів CECRL. Оволодіти процедурою проектування, планування та застосування диференційованих програм.

Форма  звітності: залік

Мова вивчення:        французька

Рекомендована література

 1. Ingrid Verscheure, Isabelle Collet, Genre : didactique(s) et pratiques d’enseignement. Perspectives francophones, Collections 2023.
 2. Véronique Laurens, Le français langue étrangère, entre formation et pratiques.-Broché, 2020.
 3. Paola Bertocchini, Manuel de formation pour le professeur de FLE. – Paris: Cle international, 2017.
 4. Ghislain Dominé, Les TICE en classe, mode d’emploi. ESF, 2017.
 5. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Відділ сучасних мов. – Страсбург: «Ленвіт». –Київ, 2003. (кафедральна бібліотека, університетська бібліотека, книгарні)
 6. Philippe Liria, L’approche actionnelle dans l’enseignement des langues. – Maison des langues, 2010.
 7. Claire Bourguignon, Pour enseigner les langues avec le CECRL : Clés et conseils , 2014.
 8. Артемова Л. В. Педагогіка і методика вищої школи: Навчально-методичний посібник для викладачів, аспірантів, студентів магістратури. / Л. В.Артемова – К.: Кондор, 2012. — 272 с.
 9. Дмитриченко М.Ф. Вища освіта і Болонський процес: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.Ф. Дмитриченко. – К.: Знання України, 2006. – 440 с.
 10. Костирко І.Г. Університетська освіта (вступ до фаху): навч. посібник / І.Г.Костирко, Л.Б.
 11. Гнатишин, Л.П. Петришин, М.П. Гарасим. – Львів: 2011. – 350 с.
 12. Навчальний процес у вищій педагогічній школі / За ред. Мороза О.Г.- К.: НПУ, 2001. – 338с.
 13. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі. Навчальний посібник / В.М.Нагаєв. – К.: Центр учбової літератури, 2007. -232 с.
 14. Ніколаєнко С.М. Освіта інноваційному поступі суспільства / С.М. Ніколаєнко. – К. : Знання, 2006. – 207 с.
 15. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес. Уклад. М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, К.М. Лемківський, Ю.В. Сухарніков. – К.: Узд., 2004. – 60 с.
 16. http://www.ciep.fr/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус