Актуальні проблеми філології та перекладознавства (іспанська мова)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Чернюх Б. В.Іні51М
1016професор Чернюх Б. В.Іні51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Іні51Мпрофесор Чернюх Б. В.
1016Іні51Мпрофесор Чернюх Б. В.

Опис курсу

Мета курсу: дослідити сучасні проблеми філології та міждисциплінарність сучасного перекладознавства як характерну ознаку цієї гуманітарної галузі; з‘ясувати перспективи подальшої взаємодії перекладознавства та суміжних наук, описати низку проблемних, дискусійних, неоднозначних питань пропонованої розвідки.

Завдання:

 1. Поглибити в студентів знання філології загалом та перекладознавства зокрема; розкрити сутність міжмовних перекладацьких відповідників різного рівня.
 2. Аналізувати і синтезувати емпіричний матеріал під час дослідження текстів.
 3. Навчити описувати процес перекладу та його закономірності.
 4. На основі набутих філологічних знань навчити студентів знайти проблему дослідження, розробити стратегію її вирішення, навчити студентів репрезентувати результати досліджень.
 5. Відповідно до теми дослідження навчити студента заглиблюватись у конкретну проблему шляхом синтезу та аналізу матеріалу на основі обраної стратегії дослідження.

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: поняття еквівалентності та адекватності; філологічні проблеми еквівалентності перекладу; процес моделювання перекладу; перекладацькі стратегії; принципи інвентаризації перекладацьких лакун.

вміти:  застосовувати арсанал теоретичного знання філологічних наук загалом і перекладознавства зокрема; окреслювати проблему відповідності текстів перекладу та оригіналу; визначати принципи адекватності перекладу, що базуються на філологічній інтерпретації текстів перекладу та оригіналу; використовувати методи аналізу змісту та структури тексту під час порівняння текстів оригіналу та перекладу.

Рекомендована література

Базова література

 1. Горошко Е. Гендерная проблематика в языкознании : введение в ґендерные исследования / Е. Горошко. – Харьков : ХЦГИ, 2001. – Ч. 1. – 509 с.
 2. Засєкін С. В. Психолінгвістичні аспекти перекладу : навчальний посібник / С. В. Засєкін. – Луцьк : ВІЕМ, 2006. – 144 с.
 3. Якимчук А. П. Лінгвокультурна комунікація як випробовування для перекладача [Електронний ресурс] / А. П. Якимчук. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/2023/1/17.pdf. 4.http://bukvoid.com.ua/library/terri_pratchett/pravda_pereklad_-_oleksandr_mihelson/.
 4. http://rem-lj.livejournal.com/662099.html#cutid1.
 5. http://royallib.com/book/Pratchett_Terry/The_Truth.html
 6. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/mzar/index.php.
 7. https://fantlab.ru/work1991.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус