Актуальні проблеми філології та перекладознавства, методологія досліджень (іспанська мова)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Чернюх Б. В.Іні51М
1016професор Чернюх Б. В.Іні51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Іні51Мпрофесор Чернюх Б. В.
1016Іні51Мпрофесор Чернюх Б. В.

Опис курсу

Метою викладання нормативної дисципліни «Актуальні проблеми філології та перекладознавства, методологія дослідження» є ознайомлення студентів з актуальними напрямами сучасної лінгвістики, методології наукового пошуку, перекладознавства  та їхнім категоріальним апаратом.

Основні цілі курсу : створення необхідного дидактичного тла для засвоєння студентами теоретико-методологічних основ, на яких ґрунтуються сучасні напрями мовознавства, опрацювання їхнього термінологічного апарату, методів та підходів до аналізу мовного/мовленнєвого матеріалу; ознайомлення з основними етапами розвитку лінгвістичної думки та теоретичними здобутками сучасного вітчизняного та світового мовознавства і перекладознавства.

Після завершення навчання здобувач вищої освіти буде:

знати:

основні  новітні напрями та школи сучасної лінгвістики;

– ключові  проблеми та термінологію різних галузей сучасної лінгвістики;

– методику опису концепту, лексичної  в науковому дослідженні;

– типологію та структуру національно-мовних картин світу;

– специфіку ономасіологічного та семасіологічного підходів до вивчення лексики;

– структуру лексико-семантичної системи мови;

– основні категорії комунікативної лінгвістики;

– поняття мовної особистості, комунікативної компетенції та мовленнєвої поведінки;

– основні поняття і терміни дискурсології

– історико-теоретичні підґрунтя авторських позицій різних перекладознавців;

– передумови розвитку перекладознавчої думки

вміти:

здійснювати аналіз мовного і мовленнєвого матеріалу  із урахування сучасного стану розвитку філологічної науки;

– обирати  відповідні матеріалу методи та прийоми дослідження;

– шукати, опрацьовувати та аналізувати отриману інформацію

– класифікувати  теоретичні вчення різних перекладознавчих шкіл та течій;

– розпізнавати різні типи перекладів художніх текстів в їх історичному розвитку;

– аналізувати перекладацькі позиції певних  перекладачів;

Освітня компонента передбачає формування у здобувача вищої освіти наступних загальних   та   фахових   компетентностей, визначених освітньою програмою:

ЗК 3. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу

Фахові   компетентності

ФК 1. Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах

ФК 3. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки.

ФК 4. Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного/мовленнєвого  й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів)

ФК 7. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.

У результаті вивчення освітньої компоненти здобувач вищої освіти повинен   досягти   наступних   програмних   результатів   навчання визначених освітньою програмою:

ПРН 7. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрями і школи в лінгвістиці.

ПРН 9. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти іспанської філології.

ПРН 11. Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних.

ПРН 15. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу.

Рекомендована література

Основна

1.  Амеліна С.М. Актуальні проблеми теорії і практики сучасного перекладу.– К., 2018

2. Бацевич, Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник. – К., 2004.

3. Бацевич, Ф.С. Нариси з комунікативної лінгвістики. – Львів, 2003

4. Бацевич Ф. Нариси з теорії тексту. – Львів, 2019

5. Бацевич Ф., Кочан І. Лінгвістика тексту. – Львів, 2022

6. Бацевич Ф. С. Вступ до лінгвістичної генології. – К, 2006
7. Бацевич Ф. Лінгвістична генологія: напрями та проблеми / Slavia Orientalis.Т. 78. Warszawa, 2022

8. Голубовська І. О. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики. – К., 2011.

9. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. – К , 2009.

10. Крушельницька О. В. Методологія і організація наукових досліджень: навч. посібник. Київ: Кондор. 2003.

11. Москаленко М. Нариси з історії українського перекладу//Всесвіт. – 2006. – № 3-4. – С. 155-171

12. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями і проблеми. – Полтава: Довкілля-К, 2008. 711 с.

13.  Шмігер Т. В. Історія українського перекладознавства ХХ сторіччя. – К., 2009.

 

Додаткова

1. Андрейчук Н. І. Антропоцентрична парадигма сучасної лінгвістики: ідеологія і програми досліджень  // Лінгвістичні студії : зб. наук. пр. – Донецьк : ДонНУ, 2008. – Вип. 17. – С. 273 – 278.  (https://litmisto.org.ua/?p=8137)

2. Зорівчак Р. П. Реалія і переклад. – Львів, 1994.

3. Кияк, Т.Р., Науменко, А.М., Огуй, О.Д. Теорія і практика перекладу.-Вінниця, 2006.

4. Корольов І. Р. Поняття дискурсу в сучасному мовознавстві:  визначення, структура, типологія // Studialinguistica. – 2012. – Вип. 6(2). – С. 285-305

5. Кун Т. Структура наукових революцій. – К., 2001С. 57-65.

6. Пліс В. П. Типологія концептів у сучасній когнітивній лінгвістиці  / Закарпатські філологічні студії.– 2019. – Т. 1. – Вип. 9. – С. 115-119

7. Полюжин М. Поняття концепт та його структура// Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – 2015. – № 4. – С. 212-222\

8. Савчин В. Р.Микола Лукаш – подвижник українського художнього перекладу. – Львів, 2014

9. Філіпченко А. С. Основи наукових досліджень. Київ, 2004.

10. Яремчук А. Мовна картина світу — концептуальна картина світу — художня картина світу: параметричні ознаки й характер співвідношення (https://core.ac.uk/download/pdf/344999856.pdf)

 

Електронні ресурси:

1. www.societetraduction.fr>interpretariat

2. www.caliope-interpreters.org

3. www.global-translation.ch

4. https://vuzlit.com/2304141/komunikativni_strategiyi_komunikativni_taktiki

5. Beaugrande R.-A. de, Dressler W. U. Introduction to Text Linguistics. URL: https://www.academia.edu/31596533/Introduction_to_Text_Linguistics

6. Text Linguistics. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Text_linguistics

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус