Актуальні проблеми філології та перекладознавства

Тип: Нормативний

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Ляшенко Т. С.Інм51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Інм51Мдоцент Ляшенко Т. С.

Опис курсу

Мета курсу – розширення базової лінгвістичної та перекладознавчої  компетенції, ознайомлення з актуальними проблемами філології та перекладознавства другої половини ХХ – початку ХХІ ст., формування творчого мислення майбутніх вчених, сприяння усвідомленню сучасних тенденцій наукового пошуку. 

Завдання дисципліни: 

 • ознайомити студентів з новітніми науковими концепціями і теоріями; 
 • визначити предмет, мету і завдання зіставної лінгвістики як самостійного розділу типології мов, її місце серед інших мовознавчих дисциплін і взаємозв’язки з ними;
 • дати огляд історії типологічних досліджень;
 • навчити студентів розглядати і вивчати різні мови, виявляючи їх спільні та відмінні ознаки на різних рівняхмовноїструктури (фонологічному, морфологічному, синтаксичному і лексико-семантичному) 
 • сформувати цілісну концептуальну систему, методологічну базу і функціональний термінологічний інструментарій сучасноїперекладознавчоїнауки; 
 • сформувати уміння самостійної обробки теоретичного матеріалу у межах сучасних лінгвістичних іперекладознавчихконцепцій та ведення науково-дослідницької роботи. 

Рекомендована література

Основна 

 1. Prunč E. Entwicklungslinien der Translationswissenschaft. Von den Asymmetrien der Sprachen zu den Asymmetrien der Macht. Berlin: Frank & Timme. 2011. 
 2. Siever H. Übersetzungswissenschaft. Eine Einführung. Tübingen: Narr. 2015.
 3. Stolze R. Übersetzungstheorien. Eine Einführung. Verlag Tübingen: Narr Verlag, 6., überarb. und erweiterte Auflage 2011. 

Додаткова 

 1. Прунч Э. Пути развития западного переводоведения. От языковой асимметрии к политической / Пер. с нем. М.: Р. Валент, 2015. 512 с. 
 2. Kußmaul P. Kreatives Übersetzen. – Tübingen: Stauffenburg. 2000. 
 3. Nord Ch. Textanalyse und Übersetzen. Theoretische Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. 4. Überarbeitete Auflage. Tübingen: Groos. 2009. 
 4. Risku H. Translatorische Kompetenz. Kognitive Grundlagen des Übersetzens als Eхpertentätigkeit – Tübingen: Stauffenburg. 1998. 
 5. Stolze R. Hermeneutisches Übersetzen: Linguistische Kategorien des Verstehens und Formulierens beim Ubersetzen. – Tübingen, 1992. 

Силабус:

Завантажити силабус