Актуальні проблеми філології та перекладознавства (контрастивна лінгвістика, англо-український переклад)

Тип: Нормативний

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Андрейчук Н. І.Інп51М
1016

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Інп51М
1016

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

 У результаті вивчення дисципліни студент має сформоване системне уявлення про зіставне вивчення на синхронному зрізі двох мов та шляхи виявлення їхніх схожих та відмінних рис на всіх рівнях мовної структури; суперечливі положення контрастивних студій та пошук можливих відповідей на дискусійні питання.

 Результати навчання:

 • знати: місце та роль контрастивних студій у лінгвістиці; різні періоди розвитку контрастивних учень; принципи та термінологічний апарат, випрацювані у теоретичних та прикладних контрастивних студіях; методи контрастивних досліджень, традиційні та новітні напрями проведення цих досліджень; теоретичні здобутки контрастивної лінгвістики в галузях контрастивної семантики, синтактики і прагматики, а також контрастивного аналізу дискурсу, практичні досягнення прикладних компаративних студій та їхній звʼязок з дослідженнями в галузі корпусної лінгвістики.
 • вміти: знаходити шляхи, якими аналітичні засоби різних лінгвістичних підходів можуть успішно застосовуватись для контрастивного дослідження; проводити контрастивний аналіз мовних одиниць різних рівнів на матеріалі української та англійської мов; виявлятити збіги і розбіжності у використанні мовних засобів та встановлювати особливості української та англійської мов, які залишились непоміченими при внутрішньому їх вивченні; визначати міжмовні відповідники і лакуни в українській та англійській мовах; аналізувати причини подібностей та відмінностей; верифікувати дедуктивні універсалії на матеріалі зіставлюваних мов.

Рекомендована література

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 • Андрейчук Н.І. Контрастивна лінгвістика: Навч. Посібник / Надія Андрейчук. – Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 300с.
 • Алефиренко Н. Ф. Современные проблемы науки о языке: Учебное пособие / Н.Ф.Алефиренко. – М.: Флинта: Наука, 2005. – 416 с.
 • Базелл Ч. Лингвистическая типология / Ч. Базелл // Принципы типологического анализа языков различного строя. – М. : Наука , 1972. – С. 15–30.
 • Байрамова Л. К. Введение в контрастивную лингвистику: Методические указания и контрольные вопросы для студентов спец. «Русский язык и литература в межнациональном общении» / Л.К.Байрамова. – Казань: Казан. гос. ун-т, 2005. − 2-е изд., доп. и перераб. − 16 с.
 • Березинський В. П. Контрастивний аналіз українських відмінків та їх функціональних еквівалентів в англійській мові / В. П. Березинський // Нариси з контрастивної лінгвістики. – Київ: Наукова думка, 1979. – С.101 – 107.
 • Бублик В.Н. Гносеологічні основи контрастивного аналізу / В. Н. Бублик // Нариси з контрастивної лінгвістики. – Київ: Наукова думка, 1979. – С.11 – 18.
 • Вайнрах У. Языковые контакты : Состояние и проблемы исследования /  У.Вайнрах / Пер. с англ. Ю.А. Жлуктенко. – К. : Вища школа, 1979. – 364 с.
 • Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики / Анна Вежбицкая. − М.: Языки славянских культур, 2001. – 272 с.
 • Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов / Л. Г. Верба. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 248 с.
 • Гак В.Г. Сопоставительная лексикология. (На материале французcкого и русского языков) / В.Г.Гак. – М.: Междунар. отношения, 1977. – 264 с.
 • Гак В. Г. О контрастивной лингвистике / В. Г. Гак // Новое в зарубежной лингвистике. − М.: Прогресс, 1989. − Вып. XXV: Контрастивная лингвистика. – С. 5 – 17.
 • Голубовська І. О. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики: курс лекцій / І. О. Голубовська, І. Р. Корольов. – К : Видавничо-поліграфічний центр „Київський університетˮ, 2011. – 223 с.
 • Голубовська І.О. Етнічні особливості мовних картин світу: Монографія / І. О. Голубовська. – 2-е вид., випр. і доп. −  К.: Логос, 2004. – 284 с.
 • Джеймс К. Контрастивный анализ / К. Джеймс // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1989.– Вып. ХХV: Контрастивная лингвистика. – С. 205 – 306.
 • Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов / О. Ю. Дубенко. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 211с.
 • Жлуктенко Ю.О. Контрастивний аналіз як прийом мовного дослідження / Ю.О.Жлуктенко // Нариси з контрастивної лінгвістики. – Київ: Наукова думка, 1979. – С.5 – 11.
 • Жлуктенко Ю.А. О некоторых вопросах контрастивного анализа языков / Ю. А. Жлуктенко // Романо-германская филология. Вестник КГУ. – 1978. – №12.
 • Жлуктенко ЮО. Порівняльна грамматика англійської та української мов: Посібник/ Ю.О.Жлуктенко. – К.: Радянська школа, 1960. – 160 с.
 • Жлуктенко Ю.О., Бублик В. Н. Контрастивна лінгвістика: проблеми і перспективи / Ю. О. Жлуктенко, В. Н. Бублик // Мовознавство. – 1976. − № 4. – С. 3 – 15.
 • Загнітко А. П. Сучасні лінгвістичні теорії: Монографія / А. П. Загнітко. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2007. – 219 с.
 • Зеленько А.С. Типологія моделей світу і контрастивна лінгвістика / Зеленько А. С. // Проблеми зіставної семантики. − К., 2001.— Вип. 5. – С. 24 – 26.
 • Зорівчак Р.П. До методології вивчення фразеологічних одиниць у контрастивних дослідженнях / Р. П. Зорівчак // Нариси з контрастивної лінгвістики. – Київ: Наукова думка, 1979. – С.59 – 65.
 • Кëрквуд Г.В. Перевод как основа контрастивного лингвистического анализа / Г.В.Кëрквуд // Новое в зарубежной лингвистике. − М.: Прогресс, 1989. − Вып. XXV: Контрастивная лингвистика. – С. 341 – 349.
 • Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до гіпотези мовного релятивізму) / Роман Кісь. – Львів: Літопис, 2002. – 304 с.
 • Косериу Э. Контрастивная лингвистика и перевод: их соотношение / Э. Косериу // Новое в зарубежной лингвистике. − М.: Прогресс, 1989. − Вып. XXV: Контрастивная лингвистика. – С.63 – 81.
 • Кочерган М. П. Контрастивна семантика на порозі нового тисячоліття / Кочерган М.П. // Проблеми зіставної семантики. − К., 2001.— Вип. 5. – С. 3 – 8.
 • Кочерган М.П. Основи зіставного мовознавства: Підручник / М. П. Кочерган. – К.: Академія, 2006. – 424 с.
 • Кухаренко В.А. Контрастивний аналіз індивідуальних авторських словників / В. А. Кухаренко // Нариси з контрастивної лінгвістики. – Київ: Наукова думка, 1979. – С.79 – 85.
 • Левицький А.Е. Порівняльна граматика англійської та української мов : Підручник / А. Е. Левицький. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – 264 с.
 • Левицький А. Е. Словотвірні процеси у просторі міжкультурної комунікації/ А. Е. Левицький // Мови та культури у новій Європі: контакти і самобутність : зб. наук. доповідей. – К. : Видавн. дім Дмитра Бураго, 2009. – С. 534 –
 • Манакин В. Н. Сопоставительная лексикология / В.Н.Манакин. − К.: Знання, 2004. – 326 с.
 • Матезиус В. О лингвистической характерологии / В. Матезиус // Новое в зарубежной лингвистике. − М.: Прогресс, 1989. − Вып. XXV: Контрастивная лингвистика. – С. 18 – 26.
 • Методы сопоставительного изучения языков / Отв. ред. В.Р.Ярцева. – М.: Наука, 1988. – 95 с.
 • Мовленнєві жанри в міжкультурній комунікації: монографія / авт. кол.: Р.Помірко, Ф. Бацевич, А. Паславська та ін. – Львів: ПАІС, 2010. – 280 с.
 • Муховецький А.М. Принципи контрастивного дослідження дієслівних систем / А. М. Муховецький // Нариси з контрастивної лінгвістики. – Київ: Наукова думка, 1979. – С. 24 – 34.
 • Порівняльні дослідження з граматики англійської, української, російської мов / Відп. ред.. Ю.О.Жлуктенко. – К.: Наукова думка, 1981. – 353 с.
 • Немзер У. Проблемы и перспективы контрастивной лингвистики / У. Немзер // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1989. – Вып. ХХV: Контрастивная лингвистика. – С. 128 –143.
 • Нерознак В. П.О трех подходах к изучению языков в рамках синхронного сравнения (типологический – характерологический − контрастивный) / В. П. Нерознак. − // Сопоставительная лингвистика и обучение неродному языку. − М., 1987. −  С. 5 –
 • Никель Г. Контрастивная лингвистика и обучение иностранным языкам / Г.Никель // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1989. – Вып. ХХV: Контрастивная лингвистика. – С. 350 – 365.
 • Опельбаум Є.В. Деякі проблеми контрастивного вивчення лексики далекоспоріднених мов / Є. В. Опельбаум // Нариси з контрастивної лінгвістики. – Київ: Наукова думка, 1979. – С. 53 –
 • Потебня О. О. Естетика і поетика слова: збірник / О. О. Потебня ; [пер. з рос., упорядкув., вступ. ст., приміт.: І. В. Іваньо, А. І. Колодної]. – К. : Мистецтво, 1985. – 302 с.
 • Почепцов Г.Г. Семантичні ролі (деякі аспекти контрастивного дослідження) / Г. Г. Почепцов  // Нариси з контрастивної лінгвістики. – Київ: Наукова думка, 1979. – С.42 – 53.
 • Романишин Н.І. Контрастивна стилістика англійської та української мов: Конспект лекцій для студентів базового напряму „Філологіяˮ спеціальності „Прикладна лінгвістикаˮ освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалаврˮ / Н. І. Романишин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 140 с.
 • Селігей П.О. Мовна свідомість: структура, типологія, виховання / Пилип Селігей. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2012. – 118 с.
 • Скаличка В. Типология и сопоставительная лингвистика / В. Скаличка // Новое в зарубежной лингвистике. − М.: Прогресс, 1989. − Вып. XXV: Контрастивная лингвистика. – С. 27 – 31.
 • Уорф Б. Л. Грамматические категории (1945) / Бенджамин Л. Уорф // Проблемы типологического анализа языков различного строя. − М.: Наука, 1972. − С.44−
 • Федик О. Мова як духовний адекват світу (дійсності) / Ольга Федик. – Львів: Місіонер, 2000.– 300 с.
 • Штернеманн Р. Введение в контрастивную лингвистику / Р.Штернеманн et al // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1989. – Вып. ХХV: Контрастивная лингвистика. – С. 145 – 150.
 • Comrie B. Language Universals and Linguistic Typology / Bernard Comrie. – Chicago: The University of Chicago Press, 1981. – 264 p.
 • Di Pietro R. J. Language Structures in Contrast / Robert J. Di Pietro. – Rouley (Mass.): Newbury House Publishers, 1978. – P. 15 – 51.
 • Ellis J. Towards a General Comparative Linguistics / Ellis. − The Hague: Mouton, 1966. – 170 p.
 • Fisiak J. An Introductory English-Polish Contrastive Grammar / Fisiak, M. Lipińska-Grzegorek, T. Zabrocki. − Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. – 258 p.
 • Gast V. Contrastive Analysis [Electronic resouce] / Volker Gast – Mode of access: https://www.google.com/webhp?hl=uk&tab=mw#hl=uk&q=volker+gast+contrastive+analysis
 • Greenberg J. H. A quantitative approach to the morphological typology of language / J. H. Greenberg // International Journal of American Linguistics, 1960, 26. – Р. 178–194.
 • Grinberg J. H. The Methods and Purposes of Linguistic Genetic Classification / Joseph H. Greenberg // Language and Linguistics. – 2001. – 2.2. – P. 111 – 135.
 • Jaszczolt M. On Translating ‘What Is Said’: Tertium Comparationis in Contrastive Semantics and Pragmatics [Electronic resource] / K.M. Jaszczolt. – Mode of access: http://people.ds.cam.ac.uk/kmj21/ontranslating.pdf
 • Halliday M.A.K., McIntosh, Strems P. The Linguistic Sciences and Language Teaching / M.A.K. Halliday, Angus McIntosh, Peter Strems. – London: Longmans, Green and Co. Ltd., 1968.
 • Johansson S. Contrastive Linguistics and Corpora [Electronic resouce] / Stig − Mode of access : http://www.hf.uio.no/ilos/forskning/prosjekter/sprik/pdf/sj/johansson2.pdf
 • Karamysheva I. Contrastive Grammar of English and Ukrainian Languages / Iryna Karamysheva. – Lviv: Lviv Polytechnic National University Publishing House, 2008. – 300 p.
 • Korunets’ I. V. Contrastive Typology of the English and Ukrainian Languages / Ilko V. Korunets’. – Навчальний посібник. – Вінниця: «Нова книга», 2003. – 464 с.
 • Koulikova R. A Contrastive Componential Analysis of Motion Verbs in English and Swedish [Electronic resouce] / Rita Koulikova – Mode of access: http://epubl.ltu.se/1402-1773/2006/050/index-en.html
 • Krzeszowski T. P. Contrasting Languages. The Scope of Contrastive Linguistics / Tomasz P. Krzeszowski. – Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 1990. – 290 p.
 • Kurteš S. New horizons for contrastive analysis: grammatical prototypes as tertium comparationis / Svetlana Kurteš // Selected papers from the 18th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics. – Thessaloniki: Monochromia Publishing, − P. 233 − 241.
 • Lado R. Linguistics across Cultures. Applied Linguistics for Language Teachers / Robert Lado. – Ann Arbor: University of Michigan Press, 1957. – 141 p.
 • Nose M. Objectives of Contrastive Linguistics: In Parallel with Foreign Language Teaching [Electronic resource] / Masahiko Nose. − Mode of access : https://www.google.com.ua/webhp?source=search_app&gws_rd=cr&ei=S4s9UpvLAYm34wTchYHYCg#q=masahiko+nose+objectives+of+contrastive
 • Paradowski M. B. Comparative Linguistics and Language Pedagogy: Concise History and Rationale [Electronic resource] / Michal B. Paradowski. – Mode of access: http://www.academia.edu/2400983/Comparative_Linguistics_and_Language_Pedagogy_Concise_History_and_Rationale
 • Ramón García N. Contrastive Linguistics and Translation Studies Interconnected: The Corpus-based Approach [Electronic resource] / Noelia Ramón García – Mode of access: http://www.lans-tts.be/img/NS1/P393-406.PDF\
 • Sapir Selected Writings in Language, Culture and Personality / Edward Sapir; ed. by Mandelbaum D.G. – Berkley, Los Angeles: University of California Press, 1985. − 619 p.
 • Weinreich Languages in Contact. Findings and problems, seventh printing / Uriel Weinreich; pref. André Martinet. − The Hague, Paris: Mouton, 1970. – 150 p.
 • Language, Thought and Reality. Selected writings of Benjamin Lee Whorf/ Benjamin Lee Whorf ; ed. and introd. by CarrollB., foreword by Chase S. – Cambridge: Technology Press of Massachusetts Institute of Technology, 1956. − 278 p. Possible mode of access: http://archive.org/stream/languagethoughtr00whor#page/n7/mode/2up
 • Kӧnig E. The Place of Contrastive Linguistics in Language Comparison [Electronic resource] / Ekkehard Kӧnig. – Mode of access: http://www.personal.uni-jena.de/~mu65qev/e-g-contrasts/papers/koenig_2011.pdf

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 • АлефиренкоН. Ф. Языковая картина мира и этнокультурная специфика слова / Н. Ф. Алефиренко // Мова і культура. – К. : Видавн. дім Дмитра Бураго, 2007. – Вип. 9, т. 1 (89). – С. 97 – 104.
 • Алефиренко Н. Ф. Язык, сознание и культура: проблемы методологи / Н.Ф.Алефиренко // Слово в словаре и дискурсе: сб. науч. ст. к 50-летию Харри Вальтера. – М. : «ООО Издательство „Элпис”», 2006. – С. 30 − 38.
 • Герценберг Л., Юсуфджанова Ж. М. О методe сопоставительного изучения языков / Л.Герценберг, Ж. М. Юсуфджанова // Теория языка. Англистика. Кельтология. – М. : Наука, 1976. – С. 40 −
 • Георгиева З.Г. О статусе контрастивной лингвистики / З. Г. Георгиева // Вестник Нижегородского университета им. Н.И.Лобачевского. – 2009. − № 6 (2). – С. 203 – 206.
 • Гринберг Дж. Квантитативный подход к морфологической типологии языков [Текст] / Дж.Гринберг // Новое в лингвистике. Вып. III. – М. : Изд-во иностранной литературы , 1963. – С. 60 –
 • Гухман М. М. Историческая типология и проблема диахронических констант / М. М. Гухман.  – М. : Наука , 1981. – 248 с.
 • Ревзина О. Г. Предисловие. / О. Г. Ревзина // Принципы типологического анализа языков различного строя. – М. : Наука. – С. 3 – 14.
 • Скаличка В. К вопросу о типологии / В. Скаличка // Вопросы языкознания. – 1966. – № 4. – С. 22 – 30.
 • Гольдберг В. Б. Контрастивный анализ лексико-семантических групп (на материале английского и русского языков) / В. Б. Гольдберг. — Тамбов : ТГПИ, 1988. –  56 с.
 • Кашкин В. Б. Подходы к сходствам и различиям языков в истории языкознания. Часть 1 / В.Б. Кашкин // Теоретическая и прикладная лингвистика. – Вып. 1. – Проблемы философии языка и сопоставительной лингвистики. – Воронеж: Изд-во ВГТУ, 1999. – С. 4 −
 • Кашкин В. Б. Подходы к сходствам и различиям языков в истории языкознания. Часть 2 / В.Б. Кашкин // Теоретическая и прикладная лингвистика. – Вып. 2. – Язык и социальная среда. – Воронеж : Изд-во ВГТУ, 2000. – С. 136 − 151.
 • Косериу Э. Лексические солидарности / Э. Косериу ; перевод с нем. И. Г. Ольшанского // Вопросы учебной лексикографии. − М. : Наука, 1969. – С. 98 −104.
  Федуленкова Т.Н. Фразеологическая типология: к типологической релевантности фразеологии / Е. Н.Федуленкова // Филологические науки. − М., 2005. − №  − С. 74 – 80.
 • Цурикова Л. В. Проблема естественности дискурса в межкультурной коммуникации / Л.В. Цурикова. – Воронеж : Воронежск. гос. ун-т, 2002. – 257 с.
 • Feist M.I. Space Between Languages / Michele I. Feist // Cognitive Science/ − 2008(32). – P. 1177 – 1199.
 • Hartmann R.R.K. Contrastive Textology. Comparative Discourse Analysis in Applied Lingusistics / R.R.K.Hartmann. – Heidelberg: Julius Groos Verlag,
 • Sampson G. Schools of Linguistics / Geoffrey Sampson. – Stanford: Stanford University Press, 1980. – 283 p.
 • Sultan A.H.J. A contrastive Study of Metadiscourse in English and Arabic Research Articles [Electronic resource] / Abbas H.J. Sultan. – Mode of access: https://www.google.com.ua/webhp?source=search_app&gws_rd=cr&ei=S4s9UpvLAYm34wTchYHYCg#q=Abbas+H.J.Sultan

СЛОВНИКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕРМІНІВ

 • Лингвистический энциклопедический словарь/ гл. ред. В. Н. Ярцева. – М. : Сов. Энциклопедия, 1990. – 685 с.
 • Мартинюк А.П. Словник основних термінів когнітивно-дискурсивної лінгвістики / А. П. Мартинюк. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 196 с.
 • Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов / Ж.Марузо / пер. с фр. Н.Д. Андреева, под ред. А.А.Реформатского, предисл. В.А.Звегинцева. – М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1960. – 436 с.
 • Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: Довкілля-К, 2006.– 716 с.
 • Материалы к словарю терминов тартуско-московскойсемиотической школы / Тартуская библиотека семиотики 2. – Tartu: University of Tartu, 1999. – 408 c.
 • Штерн І.Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики: Енциклопедичний словник для фахівців з теоретичних гуманітарних дисциплін / І.Б.Штерн. – К.: АртЕК, 1998. – 336 с.
 • Эффективная коммуникация: история, теория и практика: словарь-справочник. – М. : ООО «Агенство «КРПА Олимп», 2005. – 960 с.
 • Crystal D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics / David Crystal. − Oxford: Blackwell Publishing, 2008. – 6th – 529 p.
 • Crystal D. An Encyclopaedic Dictionary of Language and Languages / David Crystal. – Oxford: Blackwell Reference, 1993. − 428 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус з навчальної дисципліни "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА"

Завантажити силабус