Актуальні проблеми перекладу

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
102Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Дейчаківська О. В.Іна-51М, Іна52М, Іна53М

Опис курсу

Мета курсу: виявити нові проблеми та по-новому висвітлити деякі відомі проблеми перекладу з англійської мови на українську та з української на англійську, а також звернути увагу на ті проблеми, яким раніше зверталося менше уваги при укладанні курсів з теорії та практики перекладу.

Завдання  курсу:   сформувати у студентів наукове уявлення  про спільні ( ізоморфні)  та відмінні ( аломорфні) риси та явища англійської та української мови.

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:  основні відмінності цільової мови (як англійської у разі українсько-англійського перекладу, так і української у разі англо-українського перекладу), що включають різні особливості  розподілу  інформації у реченні, номінальність та вербальність різних фрагментів будови мови, особливості функціонування  мовних елементів та їхню етноспецифіку,  а також еквіваленти у цільовій мові тих мовних явищ мови джерела, що відсутні у цільовій мові ( залежно від перекладу чи то в англійській чи то в українській).

вміти:  вживати  засоби адекватного перекладу різних мовних одиниць, понять і явищ англійської мови українською та української англійською. Вірно відтворювати різні назви, зокрема й географічні, інтернаціоналізми, реалії суспільно-політичного життя, усталені та ідіоматичні вирази англійської та української мов. Вміти відтворювати можливі контекстуальні значення означеного й неозначеного  артиклів, англійських асиндетичних іменникових  словосполучень і конструкцій  з віддієслівними формами.  У випадку перекладу  із української мови на англійську вживати  у перекладі відсутні  в українській мові певні граматичні структури, такі, наприклад, як абсолютний безприйменниковий зворот та абсолютний зворот із прийменником with.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму