Aнглійська мова за професійним спрямуванням (для підготовки магістрів економічного факультету)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік
103Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932професор Морська Л. І.
1032професор Морська Л. І.

Опис курсу

Мета курсу полягає у формуванні в магістрів загальних та професійно-орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення їх ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі.

Курс базується на проектно-орієнтованому способі вивчення іноземної мови, що дозволяє магістрам, які оволоділи англійською мовою на рівні С1, захищати магістерські роботи цією мовою (здійснювати підготовку анотації магістерської роботи, укладання фахового термінологічного словника, оформлення використаних іноземних джерел). У процесі навчання студенти-магістри використовуватимуть свої мовні, міжкультурні, методичні та фахові знання для реалізації проектів, що передбачає планування, пошук, систематизацію, презентацію, тощо.

Завдання курсу передбачають формування вмінь, що дозволяють сприймати на слух і розуміти довгі відрізки мовлення, лекції, складну технічну інформацію, складні тексти про суспільне, професійне життя та навчання, складні інструкції про новий незнайомий прилад або процес його діяльності.

Після завершення курсу у магістрів буде сформовано здатність висловлюватись швидко і спонтанно без помітних утруднень, пов’язаних з пошуком засобів вираження; ефективно і гнучко користуватись мовою у суспільному житті, навчанні та з професійними цілями; чітко та логічно висловлюватись на складні теми, демонструючи свідоме володіння граматичними структурами, елементами зв’язності; розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, у тому числі й технічні (спеціалізовані) дискусії за своїм фахом; вільно володіти широким лексичним репертуаром, що дозволяє долати важкі місця шляхом перефразування; пошуку виразів або альтернативних стратегій; вільно вживати ідіоматичні вирази та колоквіалізми.

Студенти засвоять знання про основи сучасного наукового дискурсу; вміння усно та письмово представляти свої наукові результати відповідно до вимог Європейських стандартів; активно брати участь у бесідах та дискусіях проблемного характеру на загальну, академічну, професійну або побутову тематику; резюмувати довгі, складні тексти, робити детальні записи під час лекції на теми своєї сфери інтересів, записуючи інформацію настільки точно й близько до оригіналу, що записами можуть користуватись інші люди; писати зрозумілі, добре структуровані тексти на складні теми, підкреслюючи відповідні вихідні положення, викладаючи і доводячи точки зору.

Курс охоплює такі теми: «Професійні в’язки», «Кар’єра», «Зміни», «Ризики», «Командна робота», «Прогрес», «Навчання», «Економічна діяльність».

Розподіл балів за формами контролю навчальної діяльності студентів впродовж семестру 

Форма контролю Кількість балів
Модульний тест 1 15
Модульний тест 2 15
Домашнє читання 10
Академічне есе 10
Письмовий проект 10
Усна презентація 10
Поточний контроль роботи на заняттях 30
Разом за семестр 100

Навчальна програма

Робоча програма

Рекомендована література

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА:

 1. Turner R. and others. Business Results. Intermediate /Upper-Intermediate / Advanced. – Oxford University Press, 2009.
 2. Микитенко Н. О., Козолуп М. С., Рожак Н. В. Основи англомовної академічної комунікації для студентів та аспірантів природничих спеціальностей : навч. посібник. 2-ге вид. випр. і допов. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 226 с. 
 3. Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового письма: Навчальний посібник для студентів, аспірантів і науковців. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2002.

ДОДАТКОВI ДЖЕРЕЛА:

 1. Evans, V. Round Up 6. English Grammar Practice. – Pearson Education Limited, 2007.
 2. Longman Dictionary of Contemporary English. / [director, D. Summers]. – New ed. p. cm. – Pearson Education Limited, 2003.
 3. Vince, M., Sunderland, P. Advanced Language Practice. English Grammar and Vocabulary. – Oxford : Macmillan Publishers Limited, 2003.
 4. Glendinning E. H., McEwan J. Oxford English for Information Technology. – Oxford University Press, 2003.
 5. Hewings M. Advanced Grammar in Use. – CUP, 2000.
 6. Крижанівська Г.Т., Оленюк О.В., Курташ Н.М., Павлишенко О.А., Тинкалюк О.В. The World of Economics: Навчальнийпосібник. – Львів: ВидавничийцентрЛНУ, 2007 (згрифомМОНУкраїни).
 7. Скіба Н.Я., Тинкалюк О.В., Кокор М.М. English for Economics:  навч.-метод. посібник для студентів економічних спеціальностей / Н.Я. Скіба, О.В.Тинкалюк, М.М. Кокор, Львів: ФОП Кундельська В.О., 2018. = 268 с.
 8. Інтернет ресурси.

 

Силабус:

Завантажити силабус