Англіцизми в іспанській мові, шляхи адаптації

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1021Цимбалістий І. Ю.Іні-61м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1114Іні51МЦимбалістий І. Ю.

Опис курсу

Курс розроблено з метою  ознайомлення студентів з англійськими запозиченнями та шляхами їх адаптації у сучасній іспанській мові.

          Після вивчення освітньої компоненти студенти повинні мати уявлення про базові поняття і концепції запозичень у сучасній іспанській мові з метою адекватного використання отриманих знань у володінні мовою та викладацькій діяльності.

Особлива увага приділена аналізу теоретичних джерел (статей, тез), присвячених цій темі.

У результаті вивчення освітньої компоненти студент повинен:

Знати:

– методи та основні напрямки дослідження лексичних запозичень;

– історичні та сучасні лексичні запозичення, що функціонують в іспанській мові;

– специфіку інтегрування англійських запозичень у лексичний фонд іспанської мови.

Вміти:

– володіти термінологією щодо запозичень;

– класифікувати запозичення за походженням та формальними ознаками;

– визначати ступінь інтегрованості англіцизмів в іспанській мові шляхом аналізу їхньої адаптації на фонетичному, орфографічному та морфо-синтаксичному мовних рівнях.

Після вивчення цієї вибіркової освітньої компоненти здобувач набуде таких загальних і фахових компетентностей:

ЗК 3. Здатність бути критичним і самокритичним;

ЗК 7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;

ФК 1. Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних, напрямах і школах;

ФК 3. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки;

ФК 6. Здатність застосовувати поглиблені знання з іспанської філології для вирішення професійних завдань;

ФК 7. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.

Після вивчення цієї вибіркової навчальної дисципліни здобувач досягне таких програмних результатів навчання:

ПРН 9. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти іспанської філології;

ПРН 11. Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних;

ПРН 15. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу.

Рекомендована література

Базова

1. Rodríguez González F. Anglicismos y formaciones derivadas en español. Léxis. Vol. 45, №2, Lima jul/dic, 2021.

2. Gerding Salas C., Cañete-González P., Adam C., Blanca Correa O.E. Los periodistas y su responsabilidad en la incorporación de préstamos en español. Boletín de Filología, vol. 54, no. 1, Santiago, 2019.

3. Valózic L. El anglicismo léxico en la publicidad. Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2015. 140 p.

4. Vázquez M. Los anglicismos en la lengua española a través de la prensa de la primera mitad del siglo XIX. Revista de Investigación lingüística. №17, 2014. P. 221-241

5. Medina López, Javier. El anglicismo en el español actual. ARCO/ LIBROS, S. L., 2004. 69 p.

Допоміжналітература

6. Guerrero Ramos, Gloria. Neologismos en el español actual. 2ª Edición. Madrid, 1997. 54 p.

7. Seco M. El léxico de hoy. Madrid : Comunicación y lenguaje, 1997. P. 183–184.

8. Gómez Torrego L. El léxico en el español actual : uso y norma. Madrid : Arco/Libros, 1995.  384 p.

9. Lorenzo E. El español de hoy, lengua en ebullición. Madrid : Gredos, 1980. 284р.

Інформаційніресурси

1. https://vhlblog.vistahigherlearning.com/la-presencia-de-los-anglicismos-en-el-espanol-actual.html

2. https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/04/th_04_001_110_0.pdf

3. https://glosas.anle.us/site/assets/files/1407/fioritti-vol10-num4.pdf

4. https://www.eli.es/blog-eli/consejos-para-aprender-ingles/uso-anglicismos-idioma-espanol

Силабус:

Завантажити силабус