Іноземна мова (англійська) для наукових публікацій (для студентів ІІ курсу магістратури факультету прикладної математики та інформатики)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1190доцент Винник О. Ю.
професор Яхонтова Т. В.

Опис курсу

Вивчення основ іншомовної фахової академічної комунікації у вищому навчальному закладі передбачає комплексну реалізацію практичної, розвиваючої, загальноосвітньої та виховної цілей.

Практична мета навчання полягає в оволодінні студентами знаннями про функціонування іноземної мови (англійської) як засобу спілкування в усній та письмовій формі в освітньому середовищі, науковій та професійній сферах; формуванні вмінь і навичок, використання певних мовних моделей та структур у різноманітних навчальних та фахових комунікативних ситуаціях; виявленні подібностей та розбіжностей між відповідними академічними дискурсами рідною та іноземною мовою.

Розвиваюча мета передбачає подальший розвиток комунікативних здібностей студента, його пам’яті (слухової й зорової, оперативної і тривалої), уваги (довільної і мимовільної), логічного та критичного мислення, вольових якостей, пов’язаних з досягненням прогресу в навчальній діяльності.

Загальноосвітня мета передбачає подальший інтелектуальний розвиток студента, розширення його кругозору, поглиблення знань у сфері фахових дисциплін; формування умінь і навичок спілкування з колегами, обміну інформацією та думками у науковій та професійній сферах іноземною мовою.

Виховна мета передбачає виховання у студентів культури спілкування в глобальному освітньому та фаховому середовищі.

Завдання навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська) для наукових публікацій» – поетапне формування основних складових іншомовної фахової академічної комунікативної компетентності, зокрема:

 • лексичної компетенції: формування умінь і навичок вживання лексики до тем змістових модулів;
 • граматичної компетенції: засвоєння знань, формування умінь і навичок вживання певних граматичних конструкцій;
 • мовленнєвої компетенції: формування умінь і навичок усної та письмової комунікації, зокрема: монологічного та діалогічного мовлення, участі у дискусіях, написання різних видів письмових робіт до тем змістових модулів;
 • соціокультурної компетенції: формування умінь і навичок комунікації в академічній сфері, що передбачають володіння інформацією про етику спілкування у міжнародному освітньому середовищі, наукових колах та фаховій сфері.
 • дискурсної компетенції: засвоєння знань про жанри академічного стилю, формування умінь і навичок створення усних і письмових висловлювань відповідного формату для ефективної комунікації у науково-фаховому середовищі.

Навчальна програма (Pdf)

Робоча програма (Pdf)

Силабус курсу (Pdf)

Рекомендована література

Базова

 1. Микитенко Н. О, Козолуп М. С. Основи англомовної академічної комунікації для студентів природничих спеціальностей. – навчально-методичні матеріали. – Львів, 2012. – 150 с. – апробаційне видання.
 2. Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового письма: Навч. посібник. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 220 с.
 3. Prodromou, L. Grammar and Vocabulary for First Certificate. – Pearson Education Limited, 2001.

 Допоміжна методична

 1. Biley S. Academic Writing: A Handbook for International Students. – London, New York: Routledge, 2003. – 260 p.
 2. Brown H. D., Cohen D. S., O’Day J. Challenges: A Process Approach to Academic English. – Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall Regents, 1991.
 3. Kennedy X. J., Kennedy D. M. The Bedford guide for College Writers. – New York : Martin’s Press, 1987. – 545 p.
 4. Stern L. What Every Student Should Know about Avoiding Plagiarism. – New York : Pearson Longman, 2006. – 74 p.
 5. Porter D. Check your vocabulary for academic English. – London: A & C Black, 2007
 6. Longman dictionary of contemporary English. / [director, Della Summers]. – New ed. p. cm. – Pearson Education Limited, 2003.
 7. Bazerman C. (2010). The Informed Writer: Using Sources in the Disciplines. – The WAC Clearinghouse. Fort Collins, CO. 

Фахова

 1. Esteras S.R. Infotech. English for Computer Users. Student’s Book. – Cambridge University Press, 2003.
 2. Glendinning E. Oxford English for Information Technology. Student’s Book. – Oxford University Press, 2006.
 3. Zobel J. Writing for Computer Science. 3rd ed. – Springer, 2014.

Інформаційні ресурси

 1. Advice on Academic Writing. University of Toronto.
 2. Purdue Online Writing Lab.
 3. Writing an Essay. Learning Skills @ CSU.
 4. Fulbright Program in Ukraine.