Англійська мова за професійним спрямуванням (для магістрів біологічного, геологічного та географічного факультетів)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932Козолуп М. С., Івасів Н. С.

Опис курсу

Вивчення основ іншомовної фахової академічної комунікації у вищому навчальному закладі передбачає комплексну реалізацію практичної, розвиваючої, загальноосвітньої та виховної цілей.

Практична мета навчання полягає в оволодінні студентами знаннями про функціонування іноземної мови (англійської) як засобу спілкування в усній та письмовій формі в освітньому середовищі, науковій та професійній сферах; формуванні вмінь і навичок, використання певних мовних моделей та структур у різноманітних навчальних та фахових комунікативних ситуаціях; виявленні подібностей та розбіжностей між відповідними академічними дискурсами рідною та іноземною мовою.

Розвиваюча мета передбачає подальший розвиток комунікативних здібностей студента, його пам’яті (слухової й зорової, оперативної і тривалої), уваги (довільної і мимовільної), логічного та критичного мислення, вольових якостей, пов’язаних з досягненням прогресу в навчальній діяльності.

Загальноосвітня мета передбачає подальший інтелектуальний розвиток студента, розширення його кругозору, поглиблення знань у сфері фахових дисциплін; формування умінь і навичок спілкування з колегами, обміну інформацією та думками у науковій та професійній сферах іноземною мовою.

Виховна мета передбачає виховання у студентів культури спілкування в глобальному освітньому та фаховому середовищі.

Завдання навчальної дисципліни «Іноземна мова за фаховим спрямуванням» – поетапне формування основних складових іншомовної фахової академічної комунікативної компетентності, зокрема:

 • лексичної компетенції: формування умінь і навичок вживання лексики до тем змістових модулів;
 • граматичної компетенції: засвоєння знань, формування умінь і навичок вживання певних граматичних конструкцій;
 • мовленнєвої компетенції: формування умінь і навичок усної та письмової комунікації, зокрема: монологічного та діалогічного мовлення, участі у дискусіях, написання різних видів письмових робіт до тем змістових модулів;
 • соціокультурної компетенції: формування умінь і навичок комунікації в академічній сфері, що передбачають володіння інформацією про етику спілкування у міжнародному освітньому середовищі, наукових колах та фаховій сфері.
 • дискурсної компетенції: засвоєння знань про жанри академічного стилю, формування умінь і навичок створення усних і письмових висловлювань відповідного формату для ефективної комунікації у науково-фаховому середовищі.

 Іншомовна фахова академічна комунікативна компетентність формується у процесі виконання студентами таких видів мовленнєвої діяльності:

 • читання: формування у студентів умінь і навичок розуміння, вилучення необхідної інформації, інтерпретації та перекладу у процесі опрацювання текстів до тем змістових модулів;
 • письмо: виконання письмових вправ та завдань, що відображають лексичний і граматичний матеріал змістових модулів; створення різножанрових письмових дискурсів у процесі написання письмових робіт різних форматів;
 • аудіювання: прослуховування інформації до тем змістових модулів з подальшим її опрацюванням у формі виконання відповідних вправ та завдань;
 • усне мовлення: продукування усного дискурсу на теми змістових модулів у формі монологічного, діалогічного та полілогічного мовлення.

В результаті вивчення курсу «Іноземна мова за професійним спрямуванням» студент повинен:

 • знати (оволодіти знаннями):
 • про стилі та жанри усної та письмової комунікації у академічній та фаховій сферах;
 • вимоги міжнародних стандартів щодо оформлення наукових публікацій різних жанрів;
 • про особливості використання лексичних, граматичних та синтаксичних структур у науково-академічних дискурсах;
 • про правила міжособистісної та міжкультурної комунікації у сфері освіти і науки;
 • про особливості застосування мультимедійних засобів для створення і поширення комунікативних продуктів у фаховій та академічній сферах
 • вміти (сформувати уміння):
 • читання і розуміння автентичної наукової, науково-популярної, фахової літератури;
 • усної комунікації іноземною мовою в освітній, науковій та фаховій сферах в межах лексичного мінімуму та тематики, передбачених робочою навчальною програмою;
 • письмової комунікації, а саме – академічних есе, огляду прочитаної літератури, тез доповіді для наукової конференції;
 • самооцінювання та критичного оцінювання продуктів мовленнєвої діяльності колег.

Навчальна програма (Pdf)

Робоча програма (Pdf)

Силабус курсу (Pdf)

Рекомендована література

Нормативна

 1. Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 10 – «Природничі науки», спеціальність 101 – «Екологія». Затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 04.10.2018 р. № 1066.

Базова

 1. Mykytenko N, Sulym V., Kozolup M. (2017). Developing academic literacy: EAP for science majors: навч. посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 184 с.
 2. Яхонтова Т. В. (2002) Основи англомовного наукового письма: Навч. посібник. Львів:  ЛНУ ім. Івана Франка. 220 с.
 3. Микитенко Н. О., Рубель Н. В., Саламаха М. Я. (2015). English  for  students  of  Ecology. Підручник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 213 с.
 4. Prodromou, L. (2001). Grammar and Vocabulary for First Certificate. London : Pearson Education Limited.

Допоміжна методична

 1. Bailey S. (2014). Academic Writing: A Handbook for International Students. London, New York: Routledge. 260 p.
 2. McCarthy M., O’Dell F. (2008). Academic vocabulary in use. Cambridge : Cambridge University Press.
 3. Brown H. D., Cohen D. S., O’Day J. (1991). Challenges: A Process Approach to Academic English. – Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall Regents.
 4. Stern L. (2006). What Every Student Should Know about Avoiding Plagiarism. New York : Pearson Longman. 74 p.
 5. Porter D. (2007). Check your vocabulary for academic English. London: A & C Black.
 6. Longman dictionary of contemporary English. (2003) / [director, Della Summers]. – New ed.  Pearson Education Limited.Bazerman C. (2010). The Informed Writer: Using Sources in the Disciplines. – The WAC Clearinghouse. Fort Collins, CO. 

Фахова

 1. Botkin, D. B., Keller E. A. (2011). Environmental science: Earth as a living planet. 8th John Wiley & Sons, Inc.
 2. Cunningham W. P., Cunningham M. A. (2005). Environmental science: A global concern. 8th N.Y.: McGraw-Hill.
 3. Miller G. T., Spoolman S. E. (2010). Environmental science. 13th Brooks/Cole, Cengage Learning.

  Інформаційні ресурси

 1. Advice on Academic Writing. University of Toronto.
 2. Purdue Online Writing Lab.
 3. Writing an Essay. Learning Skills @ CSU.
 4. Fulbright Program in Ukraine.
 5. Global Environmental Change Peer-reviewed journal.
 6. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics.
 7. Nature Ecology and Evolution. Peer-reviewed journal.
 8. Journal of Applied Ecology. Peer-reviewed journal.