Атестаційний екзамен з другої іноземної мови (французької) для англійської та іспанської філологій

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
110доцент Ярошко-Кушнір Н. С.Іна-61м

Опис курсу

Програма освітньої компоненти «Атестаційний екзамен з другої іноземної мови (французької)» для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія та спеціалізацією «035.041 Германські мови та літератури
(переклад включно), перша – англійська» / «035.051 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська» другого (магістерського) рівня вищої освіти підсумовує здобуті знання та навики упродовж навчання за обов’язковою освітньою компонентою «Друга іноземна мова (французька)», перевіряє вміння:
– розуміти письмовий текст інформативного та аргументативного характеру;
– висловлювати власну позицію щодо актуальної проблематики із наведенням обґрунтування (у монологічній та діалогічній формах);
– володіти знаннями із вивчених лексико-граматичних тем;
– здійснювати письмовий переклад та письмово резюмувати текст.

Обсяг освітньої компоненти та її тривалість:
3 кредити ЄКТС
ІІІ семестр – 3 кредити ЄКТС
90 годин
З них: 90 годин самостійної роботи
ІІІ семестр – 90 годин самостійної роботи

Самостійна робота здобувача вищої освіти є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, і є невід’ємною складовою освітнього процесу освітньої компоненти «Атестаційний екзамен з другої іноземної мови (французької)». Зміст самостійної роботи визначається робочою навчальною програмою, навчально-методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Формат та форма проведення:
Очний формат, здача іспиту перед екзаменаційною комісією, форма денна.

Форма підсумкового контролю:
Іспит комбінований (містить усну та письмову частини)

Рекомендована література

Основна література:
1. Noblat inès Sfar, Christiane Marque-Pucheu, Ortega alvaro Arroyo. Grevisse FLE B1-B2 grammaire du français – Intermédiaire (1e édition) / Noblat inès Sfar, Christiane Marque-Pucheu, Ortega alvaro Arroyo. – DE BOECK SUP: Collection Grevisse Langue française, 2023 – 304 p.
2. Abou-Samra M., Heu-Boulhat É., Perrard M., Caraco A. Édito B2 : Méthode de français (4ième édition) / M. Abou-Samra, É. Heu-Boulhat, M. Perrard, A. Caraco. – Les éditions Didier FLE, 2022. – 223 p.
3. Heu-Boulhat É., Maspoli H., Perrard M. Édito B2 : Cahier d’activités / É. Heu-Boulhat, H. Maspoli, M. Perrard. – Les éditions Didier FLE, 2022. – 190 p.
Додаткова література:
4. Dufour M., Mainguet J., Mottironi E. Édito B1: Méthode de français / M. Dufour, J. Mainguet, E. Mottironi. – Les éditions Didier, 2018. – 224 p.
5. Heu E., Mainguet J., Mottironi E. Édito B1 : Cahier d’activités / E. Heu, J. Mainguet, E. Mottironi. – Les éditions Didier, 2018. – 144 p.
6. Heu E., Mabilat J.-J. Édito B2 : Méthode de français [3ième édition] / E. Heu, J.-J. Mabilat. Les éditions Didier, 2015. – 223 p.
7. Heu E., Mabilat J.-J. Édito B2 : Cahier d’activités / E. Heu, J.-J. Mabilat. Les éditions Didier, 2015. – 156 p.
8. Grégoire M., Thiévenaz O. Grammaire progressive du francais : niveau intermédiare avec 600 exercices. – Clé International, 2005. – 272 p.
9. Sijérols É., Renaud D. Grammaire niveau intermédiaire 450 nouveaux exercices [nouvelle édition] / É. Sijérols, D. Renaud. – Varese : Clé International, 2015. – 191 p.
10. Payet A., Sanchez C. ABC Junior Delf junior scolaire B2 / A. Payet, C. Sanchez. – Graficas Estella en Espagne, 2017. – 207 p.

Матеріали

Atestatsiynyi ekzamen_typovyi_test
Зразок завдань з Атестаційного екзамену з другої іноземної мови (французької): https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Atestatsiynyy-ispyt_typovyy-test.pdf

Інші інформаційні ресурси:
1. www.bbcworld.com
2. www.bbc.co.uk
3. www.voa.com
4. www.economist.com
5. www.cnn.com
6. https://didierfle-edito.com/
7. https://www.larousse.fr/
8. https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/
9. https://www.tv5monde.com/
10. https://www.france-education-international.fr/

Силабус: Програма атестаційного екзамену з другої іноземної мови (французької) для англійської філології

Завантажити силабус

Силабус: Програма атестаційного екзамену з другої іноземної мови (французької) для іспанської філології

Завантажити силабус